Jezus heeft autoriteit over al jouw ziekten en kwalen

Jezus kwam om te voorzien in de nood van mensen. Hij is vandaag Dezelfde God van wonderen. Wat jouw nood ook is, weet dat Jezus autoriteit heeft over al jouw ziekten en kwalen.

‘U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ Handelingen 10:38

Het was de bediening van Jezus Christus op aarde om te voorzien in de nood van mensen. Over het algemeen waren het de ‘gewone’ mensen, en niet de hooggeplaatsen en welgestelden, die tot de volgelingen van Jezus behoorden. Veel van deze mensen hadden een nood. De meesten van hen waren ziek of gebonden door boze machten. Velen gingen met hun nood naar Jezus toe, omdat ze wisten dat Hij gekomen was om te voorzien in hun nood. Doordat Jezus Zich vaak onder ‘gewone’ mensen bevond, hadden de kerkleiders een hekel aan Hem. Zij zagen dat het gewone volk veel van Hem hield en graag naar Hem luisterde, wat hen jaloers maakte. Ze beschuldigden Jezus ervan dat Hij omging met hoeren en tollenaars. Het zijn dezelfde soort mensen, degenen met een nood, die vandaag ook naar mijn boodschappen luisteren. Deze mensen erkennen dat zij Jezus nodig hebben om te voorzien in hun nood.

‘Erken de autoriteit van Jezus Christus, die ook vandaag machtig is om jou te genezen en te bevrijden.’

De Romeinse legerofficier
In de Bijbel lezen we het verhaal van een Romeinse legerofficier en zijn zieke knecht.

’Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het Romeinse leger op Hem toe. Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. ‘Ja,’ zei Jezus, ‘zal Ik meegaan om hem te genezen?’ ‘Nee, nee,’ antwoordde de officier. ‘U hoeft niet bij mij thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wórdt hij beter. Want ik moet doen wat mijn commandant mij opdraagt, en mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: ‘Ga,’ dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg: ‘Kom,’ dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: ‘Doe dit eens,’ dan doet hij het. Zo is het ook met U. Als U zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat!’ Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om Hem heen: ‘Nergens in Israël heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft!’’ Mattheüs 8:5-10
Deze man begreep niet veel van God, Jezus of religie. Hij had eigenlijk maar één god: de keizer. In die tijd aanbad men de keizer als god en knielde voor hem neer. De officier begreep niets van de mysteries van Jezus Christus. Dat Jezus een afdruk was van de levende God; dat Hij was gekomen om de mensen God te doen kennen; dat Jezus Zelf God was. Maar wat Hij wél begreep, was dat zijn knecht ziek op bed lag en verging van de pijn. Hij was wanhopig en had een grote nood. Hij wist dat Jezus hem kon helpen en zijn knecht kon genezen van die ondraaglijke pijn.
Ook vandaag in Nederland zijn er veel mensen met een wanhopige nood, waaraan niemand iets kan doen. De meeste mensen weten niet dat Jezus Christus gekomen is om te voorzien in die nood. Hoewel iedereen wel een nood heeft, schamen veel mensen zich om te erkennen dat ze een nood hebben. Daarom gaan ze niet naar God toe met hun problemen. Gelukkig ging deze officier wel naar Jezus toe. Hij deed iets wat iedereen met een nood zou moeten doen. Hij noemde Jezus ‘Heer’ (Lucas 7:7). Hij had nog nooit iemand ‘heer’ genoemd dan alleen de keizer. Niets en niemand is onze aanbidding meer waard dan Jezus Christus, de Zoon van God, God Zelf. De Bijbel zegt: als wij Jezus als Heer erkennen, dan zullen wij gered worden (Romeinen 10:9). Deze man was getraind in de ijzeren discipline van het Romeinse leger. Hij wist hoe hij orders moest geven en moest opvolgen. Voor hem was autoriteit het enige wat gold. Wanneer hij een opdracht kreeg van zijn meerdere, dan gehoorzaamde hij die onvoorwaardelijk, onmiddellijk en zonder vragen. En wanneer hij opdrachten gaf aan zijn onderdanen, deden zij hetzelfde. Doordat deze officier wist wat autoriteit inhield, was het voor hem niet nodig dat Jezus met hem meeging naar huis om zijn knecht te genezen. Hij zei tegen Jezus: ‘Als U zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat!’ Jezus was verbaasd over zijn grote geloof. Het gebeurde zoals hij geloofde, want op datzelfde moment werd zijn knecht genezen.

Respect voor autoriteit
Vandaag is er in Nederland een groot gebrek aan autoriteit. Autoriteit betekent: wettelijke macht, erkend gezag. Dit is een grote zwakheid in ons land. Hoewel ik dankbaar ben dat we in een vrij land leven zonder dictatuur, zijn we wel doorgeslagen naar de andere kant van democratie. We zijn het besef, het begrip en het concept van het woord ‘autoriteit’ kwijtgeraakt. Dit is zichtbaar in de manier waarop mensen omgaan met de overheid, de politie, de brandweer, het ambulancepersoneel, leraren op school, conducteurs en andere mensen met autoriteit. Dat veroorzaakt een hoop sociale problemen in ons land. De schuld van de ongedisciplineerde en respectloze generatie van vandaag ligt niet bij de jonge mensen en kinderen, maar bij de vrijzinnige opvoeding van vele ouders, die geen autoriteit meer hebben over hun kinderen. Dit is jaren geleden al begonnen, en daarvan plukken wij vandaag de wrange vruchten. Als we in Nederland weer een begrip willen hebben van autoriteit, moeten we onze kinderen opnieuw respect voor autoriteit bijbrengen.

De Romeinse officier wist dat Jezus autoriteit had over de ziekte en kwaal van zijn knecht. Heb jij vandaag een wonder nodig? Jezus is vandaag Dezelfde God van wonderen. Erken de autoriteit van Jezus Christus, die machtig is om jou aan te raken en jou te genezen en te bevrijden van elke ziekte en kwaal. Er is geen afstand in het gebed. Stel je geloof in werking door een handeling van geloof te doen. Maak een punt van contact en bid het gebed met mij mee.

Tags: