Jezus is uniek!

Het grootste kenmerk waardoor het christendom zich onderscheidt van alle andere godsdiensten is de Persoon Jezus Christus. Jezus Christus is niet zomaar iemand. Hij is de opgestane Heer, de Zoon van God. Jezus is uniek!

Het christendom zonder Jezus Christus is onmogelijk! Een christen, een gemeente, een organisatie of een christelijke partij die Jezus Christus buitenspel zet, raakt verward. Het buitenspel zetten van Jezus brengt altijd chaos en wanorde. Hij is namelijk Degene die je door de Heilige Geest door alle stormen van het leven heen staande houdt.

Soms zijn mensen ver te zoeken wanneer je in het midden van een crisis bent. Dan is het goed om te weten dat het niet een organisatie, een kerk of een broeder of zuster is die je uit jouw situatie kan redden. Het is Jezus Christus die je door die levensstorm heen brengt.

Het probleem is dat alle activiteiten in je leven je kunnen afleiden van dat wat er echt toe doet. Je hoort vaak dat mensen in het Westen een gejaagd leven leiden en moeten ‘ontstressen’. Maar als Nederlanders echt van de stress af willen, moeten zij naar Jezus Christus gaan!

Ook sommige christenen nemen niet de tijd om te bidden, de Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan enz. Vaak schieten juist deze belangrijke dingen erbij in. En dit heeft voor het grote probleem gezorgd dat veel christenen vandaag moeten herontdekken wie Jezus Christus is. Wat Hij voor hen betekent en wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet.

Is Jezus Heer over jouw leven, jouw gezin, jouw kerk of organisatie? Jezus Christus neemt geen genoegen met een ‘achteraf-plekje’. Hij wil de belangrijkste plaats innemen en die komt Hem ook toe. Daarom ben je christen.

Er zijn heel veel kerken die een uitstekende organisatie hebben als het gaat om pastorale bediening. Maar er is zoveel poespas om het kruis heen geweven dat je het kruis nauwelijks meer ziet. We moeten weten dat we fout bezig zijn wanneer we – ook al is het uit liefde voor God – zo druk bezig zijn met allerlei activiteiten, dat deze de plaats innemen van Jezus Christus Zelf.

Wie we ook zijn, laten we Jezus opnieuw herontdekken door over Jezus te lezen in de evangeliën: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Laten we tijd nemen om met heel ons hart God te zoeken in gebed. Laten we heel ons hart openen voor dat wat de Heilige Geest wil doen in ons leven. De Bijbel leert ons dat Hij één ding zeker wil doen, namelijk: Jezus Christus aan ons openbaren.

Wie is Jezus?
Jezus werd geboren in Bethlehem. Herders hielden de wacht over hun kudde. Opeens stond er een engel bij hen die zei:

‘Wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.’ – Lucas 2:10-11

Nadat de herders geluisterd hadden naar het grote engelenkoor dat zong: ‘Ere zij God in de hoge’, haastten zij zich naar Bethlehem, waar ze het Kind Jezus vonden, liggende in een kribbe. Ook zagen ze Maria en Jozef.

Jezus groeide op in het dorp Nazareth. Toen Hij 30 jaar was, begon Hij in het openbaar op te treden. Hij werd door Zijn neef Johannes de Doper gedoopt in de rivier de Jordaan. De Geest van God daalde op Jezus neer en er kwam een stem uit de hemel van God, Zijn Vader, die zei:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon. Hij verheugt Mijn hart.’ – Mattheüs 3:17

In Mattheüs 4 kun je lezen hoe Jezus in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld. Daarna lezen we hoe Jezus naar het meer van Galilea ging en daar vanaf een boot tot de menigte sprak. Jezus was en is uniek! Meer dan 2000 jaar geleden wandelde Jezus op aarde en Hij deed heel veel wonderen. Er wordt vandaag na 2000 jaar nog meer over Jezus gesproken dan over welk ander mens ook.

Jezus leefde in voortdurende verbondenheid met Zijn Vader in de hemel. Als de anderen sliepen, ging Jezus bidden. Jezus was altijd afhankelijk van Zijn Vader. Jezus heeft onder ons mensen gewoond. Hij was puur en zuiver en deed geen zonde. Maar Hij was niet gevoelloos. Hij wist wat verdriet en pijn was. Hij had een groot gevoel van mededogen voor Zijn medemensen. Jezus is uniek! Ontdek opnieuw wie Jezus is!

In het Bijbelboek Handelingen wordt beschreven wat Jezus deed:

‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

Jezus bevrijdde mensen van boze geesten. Jezus wist alles over God en Zijn Koninkrijk en Hij vervulde alle profetieën die over Hem geschreven zijn in de Bijbel. Jezus vergaf mensen hun zonden.

Jezus verschilt van alle godsdiensten. Hij heeft gezegd:

Jezus predikte anders dan de schriftgeleerden van die tijd en de theologen van onze tijd. Je hoort het verschil tussen een toespraak van iemand die alles vanuit zijn verstand zegt, en een preek van een kind van God die spreekt vanuit de Geest van God. Jezus hoefde nooit te zeggen: ‘Ik denk het’, want Hij wist waar Hij het over had.

Jezus hield echt van de mensen. Ja, zelfs zoveel dat Hij Zijn leven voor hen gaf. Hij stierf aan een ruwhouten kruis voor jou en mij. Maar daar bleef het niet bij! Hij heeft gezegd dat we al onze lasten bij Hem mogen brengen, want Hij zorgt voor ons. Ook roept Hij ons op om bij Hem te komen wanneer wij moe zijn, want Hij zal ons rust geven. Jezus hield ook van mensen die door de maatschappij verstoten waren. Daarnaast hield Jezus enorm veel van kinderen. Hij zei zelfs dat wij ook als kinderen moeten zijn.

Jezus kende ook veel tegenstand. De farizeeërs en priesters behandelden Hem als een crimineel. Uiteindelijk hitsten zij het volk op en werd Hij gekruisigd. In die donkere nacht droeg Hij de zonden, pijn en ziekten van de mensheid op Zich. Iedereen die Hem aanroept, zal door Hem vergeven worden.

Jezus stierf met de legendarische woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Een grote zware steen werd voor de uitgang van Zijn graf gerold. Niemand geloofde dat Jezus uit de dood kon opstaan. Ook de discipelen dachten dat dit het einde was. Maar op de derde dag stond Jezus op uit de dood!

Ontdek opnieuw wie Jezus is
Lieve lezer, herontdek wie Jezus was en is! Jezus heeft altijd het laatste woord! Jezus gaf ons de grote opdracht:

‘Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’
– Marcus 16:15

Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij in Jeruzalem moesten wachten totdat ze kracht vanboven zouden ontvangen. En zo gebeurde het ook. Ze werden gedoopt met de Heilige Geest. We lezen in Handelingen 2:14-40 hoe Petrus begon te spreken. Gods kracht was op Hem en op dat moment kwamen 3000 mensen tot geloof in Jezus Christus.

Lees in Handelingen hoe de gemeente functioneerde en groeide. Mensen kwamen tot geloof, lieten zich dopen en werden vervuld met de Heilige Geest. Deze boodschap is ook vandaag hetzelfde: bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest!

Voordat Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel, heeft Hij ons de opdracht gegeven om de hele wereld te vertellen over Hem. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij de Heilige Geest nodig. Nederland is afgeweken van Jezus en van de Bijbel. Hierdoor is er veel onrust en verwarring in ons land. Dit kan alleen opgelost worden wanneer men zich bekeert en Jezus aanneemt.

Zwijg niet langer
Christenen, zwijg niet langer over Jezus! Laten wij samen staan voor de waarheid en voor wie Jezus is. Spreek over Jezus en laat je niet bang maken door vijandige geesten die je bang willen maken, zodat je zal zwijgen.

In Handelingen lees je dat de christenen voortdurend bedreigd werden. Ze deden er alles aan om hen te stoppen over Jezus te spreken. Maar de eerste christenen lieten zich niet intimideren. Zij spraken juist meer over Jezus, omdat in de naam van Jezus de kracht van het evangelie ligt!

Christenen, we moeten veel meer spreken over Jezus Christus! We moeten de mensen vertellen wat Jezus gedaan heeft, wie Hij is en dat Hij terugkomt! Het christendom draait om Jezus. Alle andere dingen zijn bijzaak. Het gaat niet om een gebouw of een of andere traditie, maar om de Persoon Jezus, de Zoon van God, onze Schepper.

Ken jij Jezus? Heb je Hem ontdekt? Ontdek Hem door de evangeliën te lezen en door tijd te nemen om te bidden. Het is onze taak om een getuige te zijn van Jezus, want het draait om Jezus. Als je je hart voor Hem wil openen en Hem wil toelaten in je leven, dan zal je Hem leren kennen. Jezus is vandaag nog steeds Dezelfde. Hij kan jou helpen door elke moeilijke situatie. Als je deze Jezus wil aannemen in je hart, bid dan het gebed mee.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor Jezus Christus. Ik geloof dat Hij voor mij gekomen is en aan het kruis is gestorven om mijn zonden op Zich te nemen. Vergeef mij mijn fouten. Was mijn hart schoon. Heer, kom wonen in mijn hart. Ik wil U gehoorzamen. Ik wil U volgen met heel mijn hart. Dank U dat ik Uw vergeving mag aannemen en dat ik tegen U mag zeggen: U bent mijn Vader, door Jezus Christus. Ik geloof dit met heel mijn hart, in Jezus’ naam. Amen.’

Tags:
Next Post

Ik ben een christen. Wat nu? DEEL 2