Jezus verandert levens! DEEL 1

Elk mens wil gezond, gelukkig en vrij zijn in het leven. En als het nodig is, zijn we bereid ervoor te vechten. Dit is heel natuurlijk voor een mens. Hierin wil Jezus ons helpen. Jezus verandert levens, als wij voor Hem kiezen.

Als wij iets van God willen ontvangen, dan zal het ons iets kosten: geloof, volharding, tijd en energie. In de Bijbel lezen we over allerlei mensen. Deze mensen waren allemaal anders. Sommigen van hen waren niet blij en gelukkig. Anderen kenden geen rust in hun leven. Weer anderen voelden zich diep ongelukkig, hoewel zij heel erg godsdienstig waren. Velen waren ziek en weer anderen waren bezeten door machten van satan. Maar in één ding waren ze hetzelfde: alleen Jezus kon hun geven wat zij nodig hadden.

De bloedvloeiende vrouw (Lucas 8:43-48)

Denk aan de bloedvloeiende vrouw. Zij had al haar geld besteed aan doktoren, maar zij konden haar niet helpen. Na twaalf jaar van bloedvloeiingen en doktersbezoeken was ze nog steeds hopeloos ziek. Tot het moment dat iemand haar over Jezus vertelde en van de grote wonderen die Hij deed.

Toen ze hoorde waar Hij was, ging ze ernaartoe om Hem te zoeken en te ontmoeten. Dit was niet makkelijk, want er waren veel mensen om Jezus heen. Maar ze liet zich hierdoor niet tegenhouden. Ze wrong zich tussen de mensen door, totdat ze dicht bij Jezus was. En … daar gebeurde het . Ze raakte alleen maar Zijn kleed aan, en het bloeden stopte meteen.

Dit kleine Joodse vrouwtje raakte Jezus aan vol verwachting en geloof dat ze genezen zou worden. Het kostte haar moeite en energie om bij Degene te komen, van wie de Bijbel zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Er zullen waarschijnlijk mensen zijn geweest die haar probeerden tegen te houden. Maar ze zette door en ontving haar wonder.

Vaak zien we dat mensen anderen bewust of onbewust tegenhouden om tot Jezus te gaan. Maar we moeten ons niet laten tegenhouden. Hierin was deze vrouw een goed voorbeeld. Zij gaf niet op en liet zich niet door anderen verhinderen. Ze zette alles op alles om bij Jezus te komen, wat uiteindelijk haar genezing betekende.

Blinde Bartimeüs (Lucas 18:35-43)

Ook het leven van Bartimeüs werd door Jezus veranderd. Bartimeüs was blind en hij bedelde aan de kant van de weg. Op een dag hoorde hij veel mensen aankomen. Toen hij aan iemand vroeg wat die grote groep mensen in de verte betekende, vertelde men hem dat Jezus van Nazareth voorbijging.

Toen Bartimeüs dat hoorde, begon hij luidkeels te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ De mensen om hem heen begonnen hem uit te schelden, zodat hij zou stoppen met roepen. Maar Bartimeüs liet zich niet zomaar het zwijgen opleggen. Hij begon juist harder te schreeuwen.

Jezus hoorde hem en Hij stopte. Jezus stond stil en liet hem bij Zich brengen. ‘Wat wil je dat Ik voor je zal doen?’ vroeg Hij aan Bartimeüs. ‘Ik wil zo graag weer zien.’ Jezus antwoordde: ‘Goed. Nu kun je weer zien. Door je geloof ben je genezen.’ En Bartimeüs kon weer zien en begon God te loven.

Weer waren er mensen die iemand in nood wilden tegenhouden om een zegen van God te ontvangen. Maar deze man liet zich niet tegenhouden door mensen. Anderen zouden het hebben opgegeven en gedacht hebben: het zal wel niet de wil van God zijn dat ik genezen word.

Maar onthoud dat je zo niet mag denken. Want als we de Bijbel bestuderen, zien we dat God degenen die in nood waren, tegemoet kwam met Zijn zegen. Het kostte wel energie, geloof en doorzettingsvermogen om van God te ontvangen. Maar God maakt Zijn Woord altijd waar.

De bezeten man in de Gerasenen (Lucas 8:26-39)

Deze man was bezeten door satanische, onreine machten. Hij leefde naakt tussen de graven op het kerkhof en was erg ongelukkig. Hij was meer een beest dan een mens. Vaak had men geprobeerd hem vast te binden met ketens. Maar hij maakte ze allemaal kapot.

De Bijbel zegt dat hij een legioen duivelen in zich had. Menselijk gesproken was er geen hoop meer voor hem. Maar toen Jezus in Zijn leven kwam, veranderde dit heel zijn leven. We lezen in vers 27 dat deze bezeten man Jezus tegemoet ging. Jezus gaf de onreine geest bevel uit de man weg te gaan, en de man werd compleet bevrijd.

Hoewel deze man volkomen bezeten was door boze machten, zette hij de eerste stap om zijn wonder te kunnen ontvangen, want hij kwam Jezus tegemoet. Als wij een wonder van God willen ontvangen, dan moeten wij ook actie ondernemen en een eerste stap zetten om bij Hem te komen. Als wij dit doen, dan zal Hij ons zeker tegemoet komen.

Nikodemus (Johannes 3:1-21)

Nikodemus was een heel godsdienstige, vrome man. Hij was een Farizeeër: iemand die zich heel streng aan de Joodse wet hield. Toch miste hij iets in zijn leven. ’s Nachts, toen niemand Hem zag, ging hij naar Jezus toe en sprak met Hem. Jezus vertelde hem dat hij opnieuw geboren moest worden.

Veel mensen bevinden zich onder het juk en de slavernij van godsdienst. Ze zijn religieus, maar hun godsdienst is verstandelijk. Het is één ding om godsdienstig te zijn, maar iets anders om een christen te zijn. Een christen is een opnieuw geboren mens; een nieuwe schepping.

‘Als je christen wordt, word je vanbinnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Een christen is iemand die door de waarheid is vrijgemaakt; verlost van de slavernij, verlost van die oude leugenaar, satan. Een christen is een volgeling van Jezus van Nazareth. Geen imitatie, maar incarnatie. Dit betekent: Hij in ons en wij in Hem.

Klik hier en lees DEEL 2 van deze boodschap van Johan Maasbach, de oprichter van de Johan Maasbach Wereldzending.

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Fanny Crosby DEEL 1