Jezus verandert levens! DEEL 2

Elk mens wil gezond, gelukkig en vrij zijn in het leven. En als het nodig is, zijn we bereid ervoor te vechten. Dit is heel natuurlijk voor een mens. Hierin wil Jezus ons helpen. Jezus veranderde levens en dat doet Hij nog steeds, als wij voor Hem kiezen.

In de Bijbel lezen we over allerlei mensen. Deze mensen waren allemaal anders. Sommigen van hen waren niet blij en gelukkig. Anderen kenden geen rust in hun leven. Weer anderen voelden zich diep ongelukkig, hoewel zij heel godsdienstig waren. Velen waren ziek en weer anderen waren bezeten door machten van satan. Maar in één ding waren ze hetzelfde: alleen Jezus kon hen geven wat zij nodig hadden.

Saulus van Tarsus (Handelingen 9:1-19)

Als ik denk aan godsdienstige mannen, dan is Saulus van Tarsus de eerste persoon aan wie ik denk. Hij diende zijn kerk en zijn organisatie met grote passie en toewijding. Maar deze man was niet blij en gelukkig. Hij kende de heerlijke en volmaakte vrede niet, want hij kende de Waarheid nog niet.

Toch was hij ervan overtuigd dat hij het juiste deed en dat hij gelukkig was. Hij wist zeker dat Jezus en Zijn volgelingen oplichters waren, die de Joden en alle andere mensen op een dwaalspoor brachten. Hij geloofde dat Jezus dood was, omdat de geestelijke leiders dat zeiden.

Saulus' leven veranderde totaal toen hij Jezus leerde kennen.

Hoewel Saulus het verkeerde deed, had hij een oprecht hart. Er kwam een dag in zijn leven dat hij Jezus leerde kennen en zijn leven totaal veranderd werd. Saulus viel op de grond en hoorde een stem:

‘‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ ‘Wie bent U, Here?’ vroeg Saulus. ‘Ik ben Jezus,’ zei de stem, ‘die je zo fanatiek vervolgt.’’ – Handelingen 9:4-5

Saulus kwam tot bekering en zijn leven onderging een radicale verandering. Hij werd opnieuw geboren op de manier die 2 Korinthiërs 5:17 beschrijft. Later werd hij Paulus genoemd en werd hij een apostel. Hij schreef veel brieven aan verschillende gemeenten. Jezus veranderde Saulus’ leven.

Vandaag zijn er miljoenen die, net als Saulus, denken dat zij het goede doen en dat ze gelukkig zijn. Maar wanneer je in de duisternis bent geboren, zie je niet hoe donker het om je heen is, totdat je uit de duisternis in het licht komt.

De rijke jongeling (Mattheüs 19:16-26)

Ook moet ik denken aan de rijke jongeling. Hij was erg godsdienstig en van kinds af aan hield hij zich aan de wet die God aan de Joden had gegeven. Deze jongen vroeg zich af wat hij nog meer kon doen om volmaakt te worden. Hij vroeg het aan Jezus. Jezus antwoordde hem en zei:

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat je hebt. Geef je geld aan de armen en je zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ – Mattheüs 19:21

Toen de jongeman het antwoord hoorde, ging hij verdrietig weg, want hij was een slaaf van zijn goud en zilver. Zijn godsdienstigheid, zich perfect houden aan de wet, had hem daarvan niet vrijgemaakt.

Velen zijn zoals deze jongeman. Ze willen God wel dienen, maar alleen tot op zekere hoogte. Er is iets in hun leven wat ze beslist niet willen opgeven. Dat kunnen materiële dingen zijn, maar het kan ook iets totaal anders zijn. Het leven van deze jongeman had zo veel beter kunnen zijn als hij gedaan had wat Jezus hem adviseerde.

Jezus veranderde | Op het moment dat je je leven overgeeft aan God, zal Hij je leven ten goede veranderen.

Het ontbreekt de mens in het algemeen aan totale overgave aan God. Maar op het moment dat je je hele leven overgeeft aan God, zal Hij je leven ten goede veranderen. Wanneer Jezus iets van ons vraagt, dan heeft Hij daar een bedoeling mee. Hij geeft er later zo veel meer voor terug.

De Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-42)

In Johannes 4 lezen we over een vrouw die vijf mannen had gehad. Ze was niet gelukkig en diep in haar hart verlangde ze naar geluk. Ze maakte teleurstelling op teleurstelling mee. Met geen van de mannen was ze gelukkig geworden. Jezus wist dat ze ongelukkig was. Jezus wist wat er speelde in de harten van de mensen. Hij weet ook alles van jou en mij.

Jezus keek niet op haar neer en Hij sprak haar aan. Veel vrome en godsdienstige mensen zouden gezegd hebben: ‘Met deze vrouw wil ik niets te maken hebben. Dan kom ik liever om van de dorst.’ Maar Jezus zei tegen deze vrouw: ‘Geef Mij te drinken.’ De vrouw was verbaasd, want zij was een Samaritaanse. Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om en hadden geen contact met elkaar.

‘Dat begrijp ik niet,’ zei de vrouw verbaasd. ‘Ik ben een Samaritaanse en U bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te drinken?’ Jezus zei: ‘Als je wist wat God geeft en wie Ik ben die jou om water heeft gevraagd, dan zou je Mij om water hebben gevraagd en Ik zou je levend water hebben gegeven.’ Deze ontmoeting met Jezus veranderde haar hele leven.

Een veranderd leven

Beste lezer, miljoenen mensen zijn slaven van de zonde. Miljoenen mensen zijn om de een of andere reden niet blij of gelukkig. Ze zitten vast aan zonden, ziekten, pijn, verdriet en nog veel meer. Ze kunnen zichzelf niet vrijmaken. Steeds meer mensen zitten vast en zoeken naar manieren om blij te worden. Maar de duivel heeft hun ogen verblind.

Maar door Jezus Christus is er een weg naar God de Vader, die ons leven inhoud wil geven. Wat geweldig dat we zoveel voorbeelden hebben van zoveel verschillende mensen die Jezus leerden kennen en tot bekering kwamen:

  • Saulus en Nikodemus waren religieus;
  • Zacheüs en Mattheüs waren tollenaars die op oneerlijke manieren hun geld verdienden;
  • rijke mensen zoals de jongeling;
  • vissers zoals Simon en Andreas;
  • soldaten zoals de hoofdman van Kafarnaüm;
  • huisvrouwen zoals de Kananese vrouw, enzovoort.

We zien in de levens van deze mensen dat de duivel hen probeerde te beroven van gezondheid, vrede en rust, totdat … Jezus hun leven veranderde. Hij gaf hun leven en overvloed.

Neem Jezus aan

Jezus wil ook jouw leven veranderen, als je Hem toestaat dat te doen. Het is dan wel nodig dat je naar Hem toegaat. Want als jij tot Hem komt, zal Hij ook tot jou komen. In de Bijbel lezen we dat de boze je wil vernietigen. Hij wil je gezondheid, vrede en rust stelen.

Maar … er is een weg uit het net van satan. Want we lezen ook in de Bijbel dat Jezus altijd Dezelfde is. Hij kan genezen, bevrijden, verlossen, vertroosten, bemoedigen en helpen in elke nood. Jezus veranderde de levens van velen en wil ook jouw leven veranderen. Kom tot Jezus in gebed en kniel voor Hem neer. Schaam je niet. Ga tot Hem en sta Hem toe je leven te veranderen. Geloof Hem en wees niet trots. Denk niet: ik doe het zelf wel. Verneder jezelf voor Hem, en Hij zal je verhogen.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U dat U van mij houdt en dat Jezus Zijn leven voor mij heeft gegeven. Ik neem vandaag de beslissing om U te dienen, te volgen en gehoorzaam te zijn. Help mij om mijn leven te veranderen, zodat ik gelukkig, gezond en vrij zal zijn. Geef mij de kracht om de reuzen in mijn leven te verslaan. Vul mij met Uw liefde, Uw genade en Uw Heilige Geest. Gebruik mij als een instrument in Uw handen om mensen over U te vertellen. In Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Jezus ziet jou!’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Fanny Crosby DEEL 2