Boodschap - Kies voor goede vrienden in je leven

Kies voor goede vrienden in je leven

God heeft een goede toekomst voor jou weggelegd. Helaas bereiken veel mensen nooit Gods doel voor hun leven. De reden is dat ze geen afstand willen doen van verkeerde vrienden. Kies vandaag voor goede vrienden in je leven.

‘Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht.’ – Spreuken 13:20

Doe afstand van verkeerde vrienden
God wil dat het goed gaat met de mens en dat hij blij en gelukkig is. Hij heeft een geweldig doel en plan voor elk mens. Hij wil jou een hoopvolle toekomst geven. De Bijbel zegt:

‘‘Want Ik weet welke plannen Ik voor jou heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11

Hoe komt het dat veel mensen Gods doel voor hun leven mislopen? Omdat ze geen afstand willen doen van verkeerde vrienden. Je moet beseffen dat niet iedereen met je mee kan naar de plaats waar God jou wil brengen.

Sommige mensen houden jou tegen om Gods weg te gaan, waardoor je niet vooruit komt in je leven. Je verdoet je tijd als je met negatieve mensen omgaat die niet in jou geloven. Jezus vergelijkt dat met parels voor de zwijnen gooien.

‘Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren, en gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die vertrappen.’ – Mattheüs 7:6

De parels staan in dit geval voor jouw gaven, talenten, jouw persoonlijkheid, wie jij bent en waar jij naartoe gaat.

Omring je met goede vrienden
Daarom is het belangrijk dat je je omringt met goede vrienden. Goede vrienden helpen jou met het polijsten van de parels, waardoor ze meer glans krijgen. Goede vrienden begrijpen waar je naartoe op weg bent.

Goede vrienden helpen jou om je doel in het leven te bereiken. Goede vrienden geloven in jou en waarderen jouw gaven en talenten. Goede vrienden bemoedigen jou om al jouw dromen te verwezenlijken. Goede vrienden zijn niet jaloers.

De genezing van het dochtertje van Jaïrus
In de Bijbel lezen we de geschiedenis van de genezing van het dochtertje van Jaïrus.

‘Er kwam een man naar Hem toe die voor Hem op de knieën viel. Het was Jaïrus, de leider van een synagoge uit de buurt. Hij was radeloos omdat zijn dochtertje op sterven lag. ‘Wilt U alstublieft meekomen om uw handen op haar te leggen,’ smeekte hij, ‘dan zal ze beter worden en blijven leven.’ Jezus ging met hem mee. De mensen liepen achter Hem aan en verdrongen zich om Hem … Terwijl Hij nog met haar sprak, kwamen er mensen met een boodschap voor Jaïrus. ‘Uw dochter is al gestorven. Het heeft nu geen zin meer dat de Meester met u meegaat.’ Jezus hoorde het en zei tegen Jaïrus: ‘Wees niet ongerust, blijf geloven.’ Hij wilde niet dat er veel mensen met Hem meegingen. Alleen Petrus, Jakobus en Johannes mochten mee. Toen zij bij het huis van Jaïrus kwamen, klonk daar gehuil en gejammer! Jezus ging naar binnen en vroeg: ‘Waarom maakt u zo’n lawaai? Waar is dat gehuil voor nodig? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Zij lachten Hem in zijn gezicht uit. Maar Jezus stuurde ze allemaal de deur uit en ging samen met de ouders en zijn drie leerlingen naar de kamer van het kind. Hij nam haar bij de hand en zei: ‘Talita koem,’ dat betekent: Sta op, meisje. Het meisje, dat twaalf jaar was, sprong uit haar bed en kon meteen weer lopen!’ – Marcus 5:22-24, 35-42

Wat een geschiedenis! We zien hier dat Jezus niet iedereen met Zich meenam. Hij koos heel duidelijk voor drie ‘close vrienden’, namelijk Petrus, Jakobus en Johannes. Waarom deed Jezus dit? Hij wilde in de kamer van het meisje niet geconfronteerd worden met ongeloof. Hij wilde geen twijfelaars om Zich heen hebben.

Toen Jezus de kamer binnenkwam, waren er allemaal mensen die huilden en jammerden. Jezus zei tegen hen dat het meisje niet dood was, maar sliep. De mensen lachten Hem in Zijn gezicht uit.

Dan lezen we dat Jezus ze allemaal de deur uit stuurde. Hij stond niemand toe om erbij te zijn dan alleen de ouders van het meisje en Zijn drie close vrienden. Pas toen deed Jezus wat Hij wilde doen. Hij sprak tegen het meisje, en ze sprong uit haar bed en kon meteen weer lopen!

De sleutel tot een overwinnend leven
Jezus koos nauwkeurig Zijn close vrienden uit. Wij moeten hetzelfde doen in ons leven. Dit is de sleutel tot een overwinnend leven: alle doemdenkers en twijfelaars de deur uit sturen. Want als je iets tot stand wilt brengen in je leven, heb je geen twijfelaars om je heen nodig, maar mensen die samen met jou geloven.

Stel jezelf vandaag een simpele vraag: Wie zijn mijn close vrienden? Met wie spendeer ik de meeste tijd? Inspireren jouw vrienden jou om het goede of het slechte te doen? Bouwen ze jou op, of breken ze jou af?

Maak vandaag jouw keuze
Heb jij close ‘vrienden’ in jouw vriendenkring die jou tegenhouden om jouw doel te bereiken? Maak dan vandaag de keuze om verkeerde vrienden uit je leven weg te doen. Wees niet bang om hen te verliezen en alleen te staan. De apostel Paulus geeft ons een goed advies:

‘Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede, en zoek het gezelschap van hen die de Here met een zuiver hart aanroepen.’ – Timotheüs 2:22

Zoek het gezelschap van mensen die God liefhebben. Als jij de moed hebt om verkeerde vrienden uit je leven weg te doen, dan zal God nieuwe, betere vrienden in jouw leven brengen. Zij zullen jou aanmoedigen om Gods weg voor jouw leven te gaan.

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U voor Uw grote liefde en genade. Ik geloof dat U een goede toekomst voor mij hebt. Ik wil Uw doel voor mijn leven bereiken. Vandaag maak ik de keuze om afstand te doen van verkeerde vrienden, die mij tegenhouden om Uw weg te gaan. Ik wil voorwaarts gaan met U. Dank U dat U mij nieuwe, betere vrienden voor hen in de plaats geeft. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Tags: