Koninklijk bezoek

Is er iets in jouw leven dat je graag zou willen hebben? Iets waarnaar je al heel lang verlangt? Wat als God jou dit vandaag zou geven? De koningin van Seba verlangde ook naar iets. Lees wat ze deed om dat te ontvangen.

 1. Ze hoorde iets
‘Toen de koningin van Seba hoorde hoe de Here Salomo met wijsheid had gezegend, besloot zij hem met raadsels op de proef te stellen.’ – 1 Koningen 10:1

Voordat je iets door geloof van God kunt ontvangen, is het belangrijk dat je iets hoort. Niet iedereen wil horen, zegt God in Zijn Woord. De meesten willen alleen maar ontvangen. Wanneer zij ziek zijn, rennen ze naar ons toe en vragen: ‘Kom, leg mij de handen op, zodat ik genezen mag zijn.’ Zij verlangen een ‘instantgenezing’, maar zo werkt het niet.

Het is belangrijk dat mensen de tijd nemen en het Woord van God horen. De Bijbel zegt in Romeinen 10:17:

‘Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kun je in Hem gaan geloven.’

Geloof is nodig om van God te ontvangen. Hebreeën 11:6 zegt:

‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’

De koningin van Seba hoorde iets! Dat betekent dat er iemand was die het vertelde. Iemand vertelde haar over de geweldige dingen van koning Salomo. Dat is precies de reden waarom wij overal in de wereld het evangelie brengen. We hebben alle mensen iets te vertellen over de wijsheid en het volbrachte werk van onze Koning, Jezus Christus.

Wanneer het evangelie uitgaat, ben ik in mijn hart altijd weer benieuwd hoe de mensen het zullen ontvangen. Ik bid dat dit woord je goed zal doen in je leven; dat het je leven mag veranderen en vervullen met Gods liefde en met de Heilige Geest, en dat het in je leven vrucht mag voortbrengen, dertig-, zestig- of zelfs honderdvoudig. In Jakobus 1:22 staat:

‘Maar naar dat nieuws moet je niet alleen luisteren, je moet er ook naar handelen. Misleid jezelf niet.’

2. Ze zocht iets
De koningin van Seba had gehoord over de geweldige dingen die God deed door Salomo en was benieuwd of het waar was. Iemand had haar verteld over Salomo’s wijsheid, inzicht en genade en over Salomo’s prachtige huis en de tempel. Zij besloot om eens te gaan zien of het echt zo was. Ze kwam tot de ontdekking dat alles nog veel mooier en geweldiger was dan wat ze gehoord had.

Zo is het ook met het evangelie van Jezus Christus. Jezus zegt:

‘Bid en je zult ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan.’ – Mattheüs 7:7

Maar daar stopte Jezus niet! Nee, het geweldigste moet nog komen. Hij zegt in vers 8:

‘Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’

Is dit niet geweldig? Je kunt ontvangen wat je aan God vraagt in Jezus’ naam. Je hoort het goede nieuws van God: ‘Zoek en je zal vinden!’

Jezus is gekomen om je leven te geven en overvloed. Iedereen die Hem zoekt, zal Hem vinden. Wie Hem vindt, vindt het leven. Ook ik hoorde van Jezus en begon Hem te zoeken in mijn leven. Ik ben zo dankbaar en blij dat ik Hem gevonden heb. Hij troost mij in tijden van verdriet en pijn. Hij sterkt mij in tijden van zwakte en ziekte. Hij is altijd bij mij!

Ook aan jou wil ik het goede nieuws vertellen. Jezus redt en Jezus geneest! Geloof dit goede nieuws en ga de levende God zoeken. Als je dit doet, zal Hij Zich door jou laten vinden. Die garantie kan ik je vanuit Gods Woord geven. God zegt in Jeremia 29:13-14:

”Je zult Mij vinden als je Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. Ja,’ zegt de Here, ‘Ik zal Mij door jou laten vinden.”

3. Ze bracht iets
‘Zij arriveerde in Jeruzalem met een grote karavaan kamelen, beladen met specerijen, goud en juwelen.’ – 1 Koningen 10:2

Nadat ze iets hoorde en zocht, was ze klaar voor stap 3, namelijk: ze bracht, ofwel gaf iets! Ook deze stap hoort erbij als je je wonder van God wilt ontvangen. Daarom laat ik dit punt niet achterwege, hoewel het voor sommigen misschien gevoelig ligt.

Een van de redenen waarom sommigen nooit van God ontvangen, is omdat ze niet weten hoe ze aan God moeten geven, ofwel iets brengen. Je kunt dit heel duidelijk zien aan de manier waarop er in de kerk gesproken en omgegaan wordt met ‘geven’. Men roept ‘halleluja’ en ‘prijs de Heer’ als het gaat om genezing en zegen, maar als er over ‘geven’ wordt gesproken, wordt het meestal opeens heel stil.

Jezus Zelf leert ons dat het beter is om te geven dan te ontvangen (zie Handelingen 20:35). De koningin bracht iets aan Salomo, de koning. Ook wij moeten leren geven aan de Koning der koningen, Jezus Christus. Je zegt misschien: ‘God heeft mijn geld niet nodig, hoor.’ Nee, inderdaad, God heeft je geld helemaal niet nodig.

Toch vraagt God ons om te geven van onze inkomsten. Hij vraagt dit, zodat Hij ons kan zegenen! Salomo was de rijkste man op aarde en had helemaal niets nodig. Toch nam hij aan wat de koningin van Seba hem bracht. En zo is het ook met God! God heeft niets nodig van dat wat je Hem brengt, maar toch neemt Hij het aan.

De koningin bracht iets aan Salomo; niet om te ruilen, maar als een gift. Wat heb jij God gebracht? Wanneer je aan God geeft, zal God jouw gave zegenen en veelvuldig aan jou teruggeven. Daarom zegt Jezus:

‘Geeft en je zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in je schoot geven.’ – Lucas 6:38 (NBG).

4. Ze zag iets
‘De koningin van Seba begreep al snel dat alles wat zij ooit over zijn grote wijsheid had gehoord, op waarheid berustte … ‘Alles wat ik in mijn eigen land over uw wijsheid en de gang van zaken hier heb gehoord, is helemaal waar. Ik geloofde het eigenlijk niet voordat ik hier kwam, maar nu heb ik het met eigen ogen gezien. Werkelijk, het is wel twee keer zo mooi als men mij vertelde. Uw wijsheid en voorspoed zijn groter dan alles waarvan ik ooit heb gehoord.’ – 1 Koningen 10:4a,6-7

Haar trots, argumenten en vragen waren voor Salomo helemaal weggesmolten. Zij had iets gehoord! Zij had iets gezocht! Zij had iets gebracht! En nu zag ze iets! Zij zag dingen die boven haar verstand uitgingen. Er zijn genoeg kerken waar niets te horen, te zoeken, te brengen en te zien is! Alles wat te zien is, is wat mensenhanden hebben gemaakt. Maar de koningin van Seba zag iets in Salomo’s huis wat haar hart bewoog.

Het boek Handelingen hoofdstuk 8 vertelt ons dat er een dienende broeder in de kerk van Jeruzalem was, genaamd Filippus. En Filippus ging naar Samaria om het evangelie van Jezus Christus te prediken. Toen hij begon te prediken, was de kracht van God aanwezig.

De mensen in Samaria hoorden de boodschap. Maar dat was nog niet alles; zij zagen ook de wonderen die God daar deed. Is dit niet geweldig? De Bijbel zegt in Jakobus 5:14-15:

‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven.’

Veel kerken hebben vandaag een opwekking nodig waardoor Gods Geest kan werken en bewegen. Dan valt er in de kerk ook wat te zien voor de mensen die komen. In alle diensten van de Johan Maasbach Wereldzending valt er wat te zien en te beleven. We dienen een levende Christus! We mogen vandaag de kracht van de Heilige Geest demonstreren, want Jezus leeft!

5. Ze ontving iets
‘Als tegenprestatie voor de geschenken van de koningin van Seba, gaf Salomo haar alles wat zij hem vroeg, naast de geschenken die hij al van plan was haar te geven.’ – 1 Koningen 10:13a

Wat een afsluiting! Je hoeft nooit teleurgesteld naar huis te gaan. Salomo gaf haar alles wat zij vroeg en meer. De Bijbel zegt:

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus je alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

Sommige mensen zijn hun hele leven al in zulke grote moeilijkheden, ziekten en problemen, omdat ze gewoonweg niet kunnen geloven dat God gaat voorzien in al hun noden. Laat het komende jaar een jaar zijn om nooit te vergeten, omdat God een verandering in je leven heeft gebracht die alleen Hij kan brengen.

Jezus zegt:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ – Marcus 11:24

Hij zegt niet dat je het eerst moet zien om te geloven. Nee, Hij zegt dat je eerst moet geloven om te zien. Is dat niet geweldig? Jakobus 1:6-7 zegt:

‘Maar als je Hem erom vraagt, moet je ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven.’

Zo hebben niet alleen David en ik, maar ook onze kinderen en medewerkers, alles wat wij hebben, van God ontvangen. Wat God voor ons heeft gedaan, wil Hij ook voor jou doen in het nieuwe jaar! In Psalm 37:4 staat:

‘Verheug je in de Here, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’

Tags:
Next Post

Recept: Chocolade hapjes