Boodschap -Laat de Heilige Geest Zijn werk in jou doen

Laat de Heilige Geest Zijn werk in jou doen!

Veel mensen weten precies hoe ze zich horen te gedragen in de kerk. Ze weten hoe ze moeten zingen, hoe ze de handen moeten opheffen en hoe ze naar de boodschap moeten luisteren. Maar het reddingswerk van onze ziel kan pas beginnen wanneer de Heilige Geest in ons leven komt. Dan kan Hij een radicale verandering in ons leven brengen en worden we opnieuw geboren. Laat de Heilige Geest vandaag Zijn werk in jou doen!

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.’ – Genesis 1:1-2

De schepping en de wedergeboorte zijn het werk van de Heilige Geest
Nog voordat God zei: ‘Laat er licht zijn’, bewoog de Heilige Geest van God over deze aarde. Dat was de allereerste handeling van God. Tot die tijd was alles op deze planeet nog leeg. De aarde was nog vormloos, verward en dood, en in chaos.

Om deze aarde voor de mens geschikt en mooi te maken om op te leven, was het eerst nodig dat de Heilige Geest van God over deze aarde zou bewegen. Pas toen de Heilige Geest over deze aarde zweefde, bewoog en werkte, kon de schepping beginnen. Zonder de Heilige Geest zou deze wereld nog steeds vormloos, leeg, duister en dood zijn.

Als je dit gaat zien, begrijp je ook hoe God de nieuwe schepping, de wedergeboorte, in jou en mij bewerkt. Zoals de beweging van de Heilige Geest over de wateren de eerste handeling van God was in de schepping, zo is ook het werk van Gods genade in de ziel van de mens het werk van de Heilige Geest. Het is belangrijk dat we dit gaan begrijpen.

Je kunt wel duizend preken horen over vergeving, reiniging en liefde. Je kunt wel vijftig jaar elke zondag trouw naar de kerk gaan. Je kunt alles doen wat de kerk van je verwacht. Maar het zal niets in je binnenste veranderen, totdat de Heilige Geest binnen in jou komt.

Zonder het werk van Gods Geest zijn we voor God leeg, vormloos en dood
Je kunt besprenkeld of gedoopt zijn. Je kunt als lid ingeschreven staan van een kerk. Je kunt trouw het Heilig Avondmaal vieren, elke keer opnieuw. Maar als de Heilige Geest niet eerst je ziel is binnengekomen om daar te bewegen, zoals Hij bewoog over deze aarde, ben je vanbinnen voor God nog altijd leeg en vormloos.

Met andere woorden: er zit geen leven van God in je. Het maakt niet uit wat voor goeds je hebt gedaan in je leven. Ik durf te zeggen dat er veel mensen zijn die naar de kerk gaan, maar niet het echte leven van God binnen in zich hebben. Ze hebben wel alle kennis, maar zijn niet opnieuw geboren.

Alles wat men zonder de Heilige Geest onderneemt, brengt geen orde en rust, maar alleen chaos. Veel christenen willen uit eigen kracht de zonde achterlaten, maar telkens komt die zonde weer in een andere vorm bij hen terug. De Bijbel zegt:

‘Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, houdt de dwaas vast aan zijn onverstand.’ –  Spreuken 26:11

Totdat de Geest van God in je ziel aan het werk gaat, ben je voor God leeg, vormloos en dood. Wie je ook bent, wat je ook gepresteerd hebt en hoe goed je ook je best doet om voor God te leven. Jezus heeft gezegd:

‘Uit mensen komt menselijk leven voort.’ – Johannes 3:6

En wat uit vlees geboren is, blijft vlees.

‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ – Johannes 3:3

Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet zien, laat staan binnengaan.

Je kan de Heilige Geest niet helpen om opnieuw geboren te worden
De mens kan zelf niets bijdragen aan het werk dat de Heilige Geest in zijn binnenste moet doen. De mens heeft niets en kan niets doen om leven te scheppen waar de dood heerst.

De Bijbel zegt: ‘De aarde was woest en leeg, en over de watermassa lag een diepe duisternis.’ Wat wil dat zeggen? Toen de Geest van God kwam om te bewegen over deze aarde, was er nog helemaal geen licht en leven. Licht en leven moesten nog geschapen worden. Er was helemaal niets om de Heilige Geest een handje te helpen.

Er was nog geen macht, geen instelling, geen kracht, geen mens – er was niets op deze planeet die tegen de Heilige Geest kon zeggen: ‘Welkom, Heilige Geest. We hebben op U gewacht.’ Zo is het ook met de ziel van de mens. Jij hebt niets waarmee je de Heilige Geest van God kunt helpen om opnieuw geboren te worden. Je kunt heel veel bereiken met je wil. Maar ook de wil is door de zonde corrupt geworden.

Jezus vertelde de mensen een gelijkenis. Een man was op weg van Jeruzalem naar Jericho en werd overvallen door rovers. Hij werd geslagen en geschopt en beroofd van alles wat hij had. De Bijbel zegt dat hij halfdood werd achtergelaten aan de kant van de weg. Hij kon zichzelf niet helpen, ook al zou hij dat willen. Als je dood bent, kun je niet je hand uitstrekken, je mond openen en roepen: ‘Help mij!’

De mens is volgens Jezus net als die zwaargewonde man. Satan heeft hem beroofd, geslagen en dood achtergelaten. De mens heeft niets om zichzelf weer tot leven te wekken. Je kunt niet zeggen: ‘Ik ben opgegroeid als christen, dus ik ben altijd een christen geweest.’ Ergens moet een mens uit de dood worden opgewekt en opnieuw geboren worden.

Ons binnenste moet geconfronteerd worden met Gods Geest
Als eerste moet de dood in ons binnenste geconfronteerd worden met de eeuwige, levende Geest van God. De Heilige Geest moet namelijk eerst licht brengen in de duisternis, orde in de chaos, en leven in de dood.

‘En wanneer Hij komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel.’ – Johannes 16:8

Het hart van de mens is zo hard als steen, maar de Heilige Geest bewerkt in ons hart berouw over de zonde, waardoor wij ons tot Jezus gaan keren. Het hart van de mens zit vol ongeloof, maar de Heilige Geest bewerkt in ons het geloof. Het hart van de mens is vol zonde, maar de Heilige Geest heiligt ons.

‘Als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid.’ – Johannes 16:13

Laat de Heilige Geest vandaag binnen in jou Zijn werk doen. Laat de Heilige Geest vandaag binnen in jou bewegen. Als de Heilige Geest beweegt, gebeuren er wonderen. De olie houdt niet op met stromen. De zon en de maan staan stil. De Rode Zee splijt open. Zieken worden genezen en boze geesten worden uitgeworpen. Dat is allemaal het werk en de beweging van de Heilige Geest.

We willen een opwekking in ons leven. We willen een opwekking in ons gezin. We willen een opwekking in het leven van onze kinderen. We willen een opwekking in onze gemeente. We willen een opwekking in Nederland. Hoe denk je dat de opwekking komt? Eerst moet de Heilige Geest van God bewegen over en in onze ziel. Eerst moet de Heilige Geest bewegen in ons gezin, in onze kinderen, in onze gemeente. Laat de Heilige Geest vandaag Zijn werk doen. Hij kan, wil en zal het doen!

Je ziet wanneer de Heilige Geest aan het werk is geweest
Jezus zegt:

‘De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de Geest van God nieuw leven krijgt.’ – Johannes 3:8

Als je naar buiten gaat en het waait, dan voel je de wind. Je ziet de bladeren van de bomen heen en weer gaan. Maar je ziet de wind niet. Je weet niet vanwaar die komt en waar die naartoe gaat. Je kunt hem niet vastpakken. Maar je weet: hij is er wel en hij doet zijn werk. Ik weet niet hoe de Heilige Geest de mens opnieuw geboren laat worden, beweegt en wonderen doet. Maar dat Hij het doet, is een feit.

Je ziet het aan iemands leven wanneer de Heilige Geest aan het werk is geweest. Je voelt het wanneer de Heilige Geest écht in je binnenste gewerkt heeft. Je zegt dan: ‘Het is echt. Er is iets gebeurd. Alles is anders. Jaren worstelde en streed ik. Maar toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, toen de Geest van God in mijn binnenste kwam, werd alles anders!’ Ook zie je het wanneer de Heilige Geest aan het werk is geweest in een kerk.

Een beweging van de Heilige Geest verandert je leven
De belangrijke vraag die ik jou vandaag wil stellen, is: Heb je ooit in je binnenste het goddelijke werk van de Heilige Geest ervaren? Heeft het werk van de Heilige Geest een radicale verandering in je leven gebracht?

‘Ja, ik ga altijd naar de kerk.’ ‘Ik doe altijd trouw mijn taken.’ ‘We bidden altijd voor het eten en lezen elke dag de Bijbel.’ Dat zegt helemaal niet dat je Gods werk hebt ervaren in je binnenste. Gods kinderen moeten een radicale verandering in hun leven meemaken. Een beweging van de Heilige Geest verandert je leven.

Er zijn te veel christenen die nog altijd leven zoals ze leven en nooit echt veranderd zijn. Petrus, die Jezus had verloochend, maakte een radicale verandering mee toen hij werd gedoopt met de Heilige Geest. Gods Geest was zo sterk in zijn leven aan het werk, dat hij niet anders kon dan zijn mond openen en prediken.

Ik bid dat wij vandaag onszelf niet iets voorspiegelen. Want als wij eenmaal daarin terechtkomen, leven we in een leugen. In de dagen van Jezus en de apostelen moesten de mensen opnieuw geboren worden. Het was een must. Vandaag is het nog precies hetzelfde. Ook nu moet een mens opnieuw geboren worden om de hemel in te gaan. Weet jij vandaag zeker dat de Heilige Geest van God eeuwig leven in je ziel heeft geplant?

God wil Zijn Geest uitstorten op alles wat leeft!
In het Oude Testament waren er maar een paar mensen die door de Geest van God werden aangegrepen en Gods woorden moesten spreken. Maar vandaag zegt God:

‘Daarna zal Ik Mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ik zal Mijn Geest óók uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen.’ – Joël 2:28-29

Pas als de Heilige Geest binnen in je gaat bewegen, komt de opwekking en komen de wonderen. Dan worden dingen anders: je praat anders, je denkt anders, je leeft naar Gods wil. Dan beweegt de Heilige Geest voortdurend in je binnenste. Het verandert niet; het stopt niet.

Dan ben je niet meer bang om te getuigen van wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Je bent niet meer bang om Gods woorden te spreken. Mensen zien en voelen dat je anders bent geworden. Je bent bang om te zondigen en je wilt Gods weg niet verlaten. Het moment dat je dingen denkt, zegt of doet, die niet naar de wil van God zijn, beweegt de Heilige Geest in je binnenste en zegt: ‘Bekeer je, bekeer je, bekeer je.’

Gods Geest wil vandaag in jouw leven komen en door jou heen waaien. Hij wil in jou bewegen. Laat de Heilige Geest Zijn werk in jou doen. Heeft die goddelijke verandering al in jouw leven plaatsgevonden? Open vandaag jouw hart voor Gods Geest en bid het gebed mee.

Gebed
Bid met mij mee

Gebed voor redding en genezing
‘Here God, ik geef toe dat ik gezondigd heb. Ik geloof dat Jezus ook voor mijn fouten gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat Jezus Christus de volle prijs betaalde voor elke zonde die ik ooit heb gedaan, bewust of onbewust, hoef ik geen straf meer te dragen. Mijn schuld is helemaal uitgewist! Daarom is er niets meer wat tussen U en mij in staat. Ik dank U voor dit goede nieuws. Dit is een groot wonder! Ik vraag nu de Here Jezus om in mijn hart te komen wonen. Ik neem Hem nu aan als mijn Redder en Verlosser. Ik ben nu een nieuwe schepping en Jezus woont nu in mij. Ik dank U dat U ook mijn Geneesheer bent. Wilt U mij genezen van al mijn ziekten en kwalen? Ik ontvang Uw genezing nu in het geloof, omdat Uw Woord zegt dat ik door de wonden in Jezus’ lichaam genezen ben. Ik prijs en loof Uw heilige naam! Amen!

Gebed om de vervulling met de Heilige Geest
‘Lieve Vader, ik wil mijn hart openen om meer van Uw Heilige Geest te ontvangen. Ik heb Uw Geest nodig om een krachtig getuige te zijn van Uw naam en om stand te houden en Uw naam niet te verloochenen. Vul mij, lieve Vader, zodat ik helemaal vol zal Zijn van Uw Geest. Vul dit huis, mijn binnenste, met Uw glorie. Vul dit huis met Uw Heilige Geest. Beweeg en waar door dit huis. Laat Uw Heilige Geest Zijn werk binnen in mij doen. Ik wil U dienen en volgen en Uw grote naam loven, prijzen en eren. Dank U dat U hebt beloofd dat U ons de Heilige Geest zult geven als wij daarom bidden (Lucas 11:13). Dank U voor Uw grote liefde en genade. Amen!

Tags:
Next Post

Stappen naar vrede met God