Boodschap - Laat de vrouwen zwijgen

Laat de vrouwen zwijgen!

Door alle eeuwen heen worden vrouwen vanwege traditie in de kerk tegengehouden.
De meeste kerken geven de vrouw niet de vrijheid die de Bijbel hun wél geeft. Zij mogen in de gemeente niet spreken of voorgaan. Maar wat betekenen eigenlijk de Bijbelteksten die vaak over dit onderwerp aangehaald worden?

‘Waar gelovigen bijeenkomen, moeten de vrouwen zwijgen. Zij mogen niet spreken, maar moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat staat trouwens ook in de wet van Mozes.’ – 1 Korinthiërs 14:34

‘Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt. Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden.’ – 1 Timotheüs 2:11-12

Natuurlijk zijn deze Bijbelteksten onder de goddelijke inspiratie door de Heilige Geest aan de apostelen gegeven. Maar betekenen ze wat sommige kerken en predikanten ons willen laten geloven? Betekent het dat de vrouw in de kerk niet mag spreken, onderwijzen of voorgaan?

Als dat zo is, dan spreekt de Bijbel zichzelf tegen! En iedereen die in God gelooft, weet dat God Zichzelf NIET tegenspreekt. Als het aankomt op werken voor God, is de Bijbel heel duidelijk:

‘Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden.’ – Galaten 3:28

Hier is het bewijs dat God geen onderscheid maakt in geslacht als het gaat om het dienen van Hem. Ik zal je vanuit de Bijbel bewijzen dat God in het Oude en in het Nieuwe Testament ook de vrouw gebruikt voor de prediking van Zijn Woord.

Mirjam, de profetes
‘Toen pakte de profetes Mirjam, de zuster van Aäron, haar tamboerijn en ging de andere vrouwen voor in een vrolijke reidans. Mirjam zong dit lied: ‘Ik zing een lied voor de HERE, want Hij heeft een machtige overwinning behaald, de ruiters en de paarden stortte Hij in zee.’ – Exodus 15:20-21

Het woord ‘profetes’ betekent hetzelfde als profeet. Een profetes profeteert net als een profeet. Zoals een profeet in de kerk niet kan zwijgen als hij namens God moet spreken, zo kan ook een profetes niet zwijgen.

Debora, de rechter
Dan was daar Debora. Zij was rechter én profetes. Zij ontving haar roeping van God. Zij was niet uitgekozen door een comité, maar door God persoonlijk.

‘Maar elke keer als het volk het vreselijk zwaar te verduren kreeg, liet de Here richters optreden die hen van hun vijanden verlosten. In die tijd was Debora richter over Israël. Ze was een profetes en was getrouwd met Lappidot. Zij ontving de mensen meestal onder de Deborapalm. Die stond in het bergland van Efraïm tussen de steden Rama en Betel. De Israëlieten kwamen bij haar met hun geschillen.’ – Richteren 2:15-16; 4:4-5

Hier zien we Debora als een van de rechters die Israël leidde. Debora was dus niet alleen een rechter, maar ook een voorganger van Israël. Zij leidde zowel mannen als vrouwen. Denk je dat God een vrouw aanstelt als leider en voorganger, en dan tegen haar zegt dat ze moet zwijgen in de gemeente? Natuurlijk niet!

Om de plaats die God haar gaf, als rechter en profetes, goed te vervullen, moest zij aangesteld worden over zowel mannen als vrouwen. Zij had alle verantwoordelijkheden op haar schouders die een mannelijke rechter ook zou hebben (zie Richteren 4:6).

Zonen en dochters
De Here God verklaarde door de profeet Joël dat onze zonen en DOCHTERS zouden profeteren. Dit betekent: Gods woorden spreken (zie Joël 2:28). De grote apostel Petrus bevestigt de profetie van Joël in Handelingen 2:16-18:

‘Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: ‘God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen Zijn woorden spreken.’

Wat een overweldigend bewijs dat in Gods ogen vrouw en man gelijk zijn in het profeteren, in het spreken van Gods Woord en in het verspreiden van het evangelie.

De Samaritaanse vrouw
Dan was daar de vrouw bij de put van Samaria, die een persoonlijke ontmoeting met Jezus had. Jezus kende haar geestelijke nood, vergaf haar zonden en stuurde haar eropuit om het evangelie te prediken.

‘De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. ‘Kom mee!’ riep zij naar de mensen. ‘Er is daar Iemand die mij wist te vertellen wat ik in mijn leven allemaal gedaan heb. Zou Hij de Christus kunnen zijn?’ De mensen liepen de stad uit om Hem te zien.’ – Johannes 4:28-30

Deze vrouw predikte een van de grootste boodschappen die ooit door een prediker op deze aardbodem is gepredikt!

Maria van Magdala
Dan was daar Maria van Magdala, uit wie Jezus zeven boze geesten had weggejaagd. Jezus vergaf haar zonde en gaf haar de grote eer om als eerste de evangelieboodschap van Zijn opstanding te prediken.

‘Ineens stond Jezus voor hen! ‘Vrede,’ zei Hij. Zij vielen voor Hem neer, omklemden Zijn voeten en keken vol ontzag naar Hem op. ‘Wees maar niet bang,’ zei Jezus. ‘Vertel Mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten vertrekken. Daar zullen zij Mij ontmoeten.’’
– Mattheüs 28:9-10

Jezus Zelf kwam de vrouwen tegemoet en gaf hun persoonlijk de opdracht om overal het goede nieuws te vertellen. Jezus gaf de grote opdracht om het evangelie aan alle mensen te prediken, niet alleen aan mannen, maar ook aan vrouwen!

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken.’ – Mattheüs 28:19

De bovenkamer
Nadat Jezus hun deze opdracht had gegeven, stuurde Hij hen naar de bovenkamer. Daar wachtten 120 mensen, mannen én vrouwen, op de vervulling met de Heilige Geest. Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we Gods opdracht niet uitvoeren.

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8


‘Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, Zijn moeder Maria en Zijn broers.’ – Handelingen 1:14

Priscilla, de bijbellerares
Priscilla was de vrouw van Aquila. Zij waren beiden helpers van Paulus en bijbelleraars. Zij onderwezen de mensen vanuit Gods Woord. Paulus stond dus toe dat Priscilla onderwijs gaf.

‘Doe de groeten aan Prisca en Aquila die, net als ik, voor Christus Jezus werken.’
– Romeinen 16:3

‘Priscilla en Aquila hoorden hem. Zij namen hem mee naar huis en legden hem uit wat er allemaal met Jezus was gebeurd en wat dat betekende.’ – Handelingen 18:26

Phebe, de voorganger
Dan was daar Phebe. Zij was een vrouw en voorganger in de gemeente in Kenchreeën.

‘Ik wil Phebe bij u aanbevelen. Zij is een fijne zuster, die veel goed werk in de gemeente van Kenchreeën doet. Ontvang haar zoals het gelovigen past. Zij dient dezelfde Heer als u.’
– Romeinen 16:1-2

Phebe was een vrouw en voorganger van de gemeente Kenchreeën, wat ongeveer 15 kilometer van de gemeente Korinthe af lag. Paulus vertelt de mannen om haar in alles bij te staan. Als voorganger van de lokale kerk daar, had zij het geestelijk overzicht. Het kon niet anders dan dat zij ook onderwijs uit de Schrift gaf.

Orde in de gemeente
Wat bedoelde de apostel Paulus dan met de woorden dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk? Hij kan nooit bedoeld hebben dat vrouwen niet mogen voorgaan, onderwijzen, profeteren of prediken. Dan zou hij zichzelf namelijk tegenspreken, omdat hij zelf samenwerkte met vrouwen die deze bediening hadden.

Toen Paulus zei dat de vrouwen moesten zwijgen in de kerk, gaf hij onderwijs over ‘Orde in de gemeente’. Het hele 14e hoofdstuk van 1 Korinthiërs gaat over orde in de kerk. In die tijd zaten de vrouwen gescheiden van de mannen. De vrouwen begonnen vragen te stellen tijdens de kerkdiensten, waardoor er verwarring kwam. Paulus vroeg hen om te stoppen met het stellen van vragen. En als ze toch vragen hadden, moesten ze daarmee wachten tot ze weer thuis waren en hun man raadplegen.

‘Als zij iets willen vragen, moeten zij dat thuis aan hun man vragen. Want een vrouw hoort in de gemeente niet te spreken.’ – 1 Korinthiërs 14:35

Wat bedoelde Paulus dan met de woorden:

‘Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden.‘ – 1 Timotheüs 2:12

Paulus schreef deze brief naar een JONGE Timotheüs, die de leiding had in de gemeente Efeze. Waarschijnlijk dachten sommige leden van die kerk dat Timotheüs te jong was om voorganger te zijn.

‘Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.’ – 1 Timotheüs 4:12

Zonder twijfel zullen daar ‘lauwe’ gemeenteleden zijn geweest die niet geloofden in het opleggen van handen, in het profeteren en de gaven van de Geest. Misschien waren daar oudere vrouwen die graag autoriteit over de jonge Timotheüs wilden hebben, zodat ze hem konden vertellen hoe hij de gemeente moest leiden. Paulus wilde dit niet hebben. Dit geldt trouwens voor vrouwen én mannen die proberen heerschappij over de voorganger te voeren. Vooral bij jonge voorgangers komt dit vaak voor. De voorganger is altijd de geestelijke opziener in de gemeente.

‘Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die Hij door het bloed van Zijn eigen Zoon heeft verkregen.’ – Handelingen 20:28

De apostel Paulus zet de vrouw alleen maar even op haar plaats, wanneer hij zegt dat ze moet zwijgen en niet moet proberen de autoriteit over de man te voeren.

Vrouwen door de eeuwen heen
Door alle eeuwen heen heeft God vele en nog eens vele geweldige vrouwen opgewekt, die duizenden zielen tot Jezus hebben geleid. Ik denk aan Maria Woodworth-Etter, die in 1886 gedoopt werd in de Heilige Geest en tot 1924 het evangelie predikte. Duizenden mensen werden in haar diensten gered, gedoopt met de Heilige Geest en ontvingen goddelijke genezing.

Ik denk aan Amy McPherson, die de aarde deed schudden tijdens haar bediening. In haar opwekkingscampagnes werden duizenden mensen gered, gedoopt met de Heilige Geest en ontvingen genezing van God. Ik denk aan Katryn Kuhlman, Betty Baxter, en vele anderen.

Als deze vrouwen geluisterd zouden hebben naar de denominaties en dominees die zo tegen vrouwelijke predikers zijn, dan hadden zij hun roeping beslist misgelopen. Het feit was dan geweest dat die duizenden mensen die gered zijn geworden, de hemel niet waren binnengegaan.

‘Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?’ – Romeinen 10:14-15

God roept ook vandaag vrouwen in Zijn dienst om het goede nieuws te prediken en om de eindtijdoogst binnen te halen voordat Jezus Christus terugkomt. ‘Maar kijk eens rond! Overal liggen de velden rijp om te oogsten.’ (Johannes 4:35). God zoekt ook nu mannen én vrouwen, jong en oud, om te helpen de oogst van zielen binnen te halen.

KOM, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, HELP MEE! Help mee om het evangelie van Jezus Christus te vertellen tot aan het einde van de aarde. En als onze opdracht volbracht is, zal Jezus Christus terugkomen!

Tags:
Vorig artikel

Hoop voor de wereld

Volgend artikel

Een dag in het leven van L.S.