Boodschap - Leer jezelf en anderen vergeven

Leer jezelf en anderen vergeven

Iedereen is wel eens gekwetst door de woorden of handelingen van een ander. Vaak denken we dat vergeving verdiend moet worden. Maar vergeven doe je vóórdat je het verdient. Maak vandaag nog de keuze om jezelf en anderen te vergeven. Het zal je vrij, blij en gelukkig maken!

‘Want als je de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal jouw hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan. Maar als je hen niet vergeeft, zal jouw hemelse Vader ook jou niet vergeven.’ – Mattheüs 6:14-15

Wonden van bitterheid
Iedereen heeft wel eens ruzie gehad met familieleden, vrienden, collega’s, man, vrouw of kinderen. Iedereen is wel eens of meerdere keren pijn gedaan door de woorden of acties van anderen. Wanneer dit soort dingen gebeuren, zeggen en doen we soms dingen waarvan we later spijt krijgen.

Dat komt omdat er onder die boosheid altijd een verborgen pijn zit. Uit die pijn komen gevoelens van verdriet, bedroefdheid, verwardheid, agressie, boosheid, woede, wraak, verzet, weerzin, aversie, haat enz. voort.

Het maakt niet uit hoe klein die gevoelens ook zijn. Als jij er niets aan doet, dan kunnen deze gevoelens grote wonden van bitterheid in jouw leven worden. Je wordt bitter en cynisch, en krijgt wraakgevoelens in jouw binnenste tegenover de persoon die jou heeft pijn gedaan. De praktijk leert dat die bitterheid en wraakzucht zich zo erg in onze gedachten opbouwen, dat die op een zeker moment exploderen.

Mensen doen dan de meest verschrikkelijke dingen. Zo vernietigend als die boosheid naar buiten komt, zo hard slaat die ook naar binnen, in het binnenste van de mens. Genadeloos beschuldig je jezelf. Jouw fouten, tekortkomingen en onvolmaaktheid leiden tot gevoelens van schaamte en schuld. Er zijn vandaag veel mensen die zichzelf veroordelen.

Vergeving maakt vrij
Iedereen heeft in zijn of haar leven: 1) mensen die jij moet vergeven, en 2) mensen die jou moeten vergeven. Veel mensen ontwijken degenen door wie ze gekwetst zijn. Dat is soms zelfs de reden dat mensen naar een andere kerk vluchten, een nieuwe baan zoeken, van een sportclub afgaan, verjaardagen vermijden, enz.

Maar het echte probleem wordt er niet door opgelost. Het conflict in jou zal je alleen maar achtervolgen, waar je ook naartoe gaat, jouw hele leven lang. Dat komt omdat je gevangen zit in de pijn van jouw eigen onvergevingsgezindheid. Vaak wachten we totdat de persoon die ons gekwetst heeft, bij ons komt en om vergeving vraagt voor wat hij of zij ons heeft aangedaan.


We denken dat vergeving verdiend moet worden. Maar wij maken toch allemaal fouten? We schieten toch allemaal tekort? Wie heeft er geen vergeving nodig? Of het nu gaat om jezelf vergeven of een ander, het idee om vergeving te verdienen doet er helemaal niet toe! Vergeven doe je vóórdat het verdiend is. Vergeving is een gift.

Vergeven betekent iemand iets kwijtschelden. Als je iemand iets kwijtscheldt, dan bevrijd je niet alleen die ander, maar ook jezelf. Dat is wat vergeving doet: het maakt vrij! Met andere woorden: vergeving is de keuze om je eigen pijn los te laten. Dit heeft tot gevolg dat je ook die gevoelens van boosheid kunt loslaten.

Jouw pijn en boosheid zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als dat gebeurt, dan verdwijnen ook de gevoelens van schuld en veroordeling die jou kwellen. En dat maakt weer dat je een ‘schuldvrij’ leven krijgt. Dat schuldvrije leven geeft vrede, rust, blijdschap en overwinning.

Dat is precies de plaats waar God jou vandaag wil brengen. Het is een plaats waar je niet meer gevangen zit in de gevangenis van zonde en schuld. Hierdoor ben jij in staat om op een gezonde manier om te gaan met jouw tekortkomingen, fouten en zwakheden.

Als je schuldvrij leeft, dan stel jij je ook niet meteen zo defensief op tegenover andere mensen, waardoor je anderen de schuld geeft van dingen die jou dwarszitten. Gewapend met die vrijheid ben je bovendien niet gauw manipuleerbaar. Anderen kunnen niet zo snel schuldgevoelens op jou leggen.


Het wordt dan ook veel makkelijker om anderen – ook degenen die jou pijn hebben gedaan – te behandelen met liefde, respect en geduld. En tot slot, ontvang je door te vergeven een rustig en kalm geweten. Kortom: jij maakt het voor jezelf en anderen een stuk makkelijker door te vergeven.

Vergeven is van levensbelang
Als vandaag jouw geweten tot je spreekt, en je weet in jouw hart dat er mensen zijn die jij zou moeten vergeven, dan moet je luisteren naar de stem van jouw geweten. Als eerste doe je dit door vergeving van God te ontvangen voor jouw zonden, jouw fouten. Daarom kwam Jezus naar de aarde. De Bijbel zegt:

‘Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.’
– Lucas 19:10

Jezus stierf aan het kruis om onze zonden te vergeven en om de relatie tussen God en de mens, die door de zonde verbroken was, weer te herstellen. Als we vergeving ontvangen van God, dan noemen we dat ‘genade’. Met andere woorden: het is een onverdiende gift van God. We hebben het niet verdiend, maar God houdt zo veel van ons mensen, dat Hij ons vergeeft. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen – zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend – omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.’
– Romeinen 3:23-24

Als tweede doe je dit door anderen te vergeven. Wanneer God ons vergeven heeft, kunnen wij onze pijn loslaten en overgeven in Zijn handen. Dan kunnen we anderen vergeven, hoeveel pijn ze ons ook hebben gedaan. De handeling van vergeving is van levensbelang. Vergeving zal jou blij en gelukkig maken, je uit de gevangenis van schuld en veroordeling halen, en jouw gevoelens veranderen.

Alles wordt anders als je vandaag leert om te vergeven. Als andere mensen jou gekwetst hebben, schud het dan vandaag nog van je af. Vergeef, doe de gevoelens van wraak en afkeer weg uit jouw hart. Zeg vandaag: ‘Ik maak de keuze om te vergeven. Ik vergeef hem of haar.’ Als je dit doet, zal de Vader ook jou vergeven en je blij en gelukkig maken!

Gebed
Bid met mij mee

…om vergeving
‘O God, ik kom tot U, omdat ik weet dat ik een zondaar ben. Ik heb altijd geprobeerd mijn best te doen om goed voor anderen te zijn, maar ik weet nu dat mijn eigen werken mij niet kunnen redden van de straf op de zonde. Ik geef toe dat ook ik een zondaar ben. Ik heb gehandeld naar eigen inzicht en heb U niet gevraagd om Uw wil, Uw leiding, Uw kracht, Uw weg. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Vergeef mij, o Here, en wees mij genadig. Het spijt me, Here Jezus, dat ik U niet gevolgd heb en liefgehad heb met mijn hele hart. Here, was mij schoon door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij vergoten hebt aan het kruis op Golgotha. Ik geloof dat U mij aanneemt als Uw zoon/dochter. Ik dank U voor Uw liefde, Uw genade en Uw vergeving. Ik geef mijn leven aan U en ik wil U volgen voor de rest van mijn leven. In Jezus’ naam.’ Amen!

…om anderen te vergeven
‘O grote God, vergeef mij dat ik onvergevingsgezind ben geweest tegenover mijn naaste. Vergeef mij dat ik wrok en haatgevoelens tegenover die persoon heb toegelaten in mijn hart. Terwijl U mij mijn grote schuld vergeven had, vergaf ik niet mijn naaste die mij iets heeft aangedaan. Here, ik wil vandaag de keuze maken om die persoon te vergeven. Ook alle anderen die mij ooit iets hebben aangedaan vergeef ik, Here. Ik loof en prijs Uw grote naam dat U mijn grote schuld – die onvergevingsgezindheid – vergeven hebt en dat ik nu vrij ben van al die negatieve gevoelens.
Ik loof U omdat U, Here Jezus, mijn schuld op U nam en voor mij de straf hebt betaald. Dank U, God de Vader, dank U, Here Jezus, dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde voor mij en een ieder.
In Jezus’ naam.’ Amen!

Tags:
Next Post

Share your story: Arthur