Leiden alle wegen tot God?

Veel mensen geloven dat alle wegen naar God leiden. Natuurlijk is dit een fijne gedachte. Maar de Bijbel leert ons iets anders. Er is maar één weg om bij God te komen.

Deze 5 punten maken het christendom anders dan alle andere wegen.

1) De Bijbel
De Bijbel is het enige geïnspireerde, onfeilbare Woord van God. Historici bevestigen de echtheid van geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament. Uit onderzoek is gebleven dat de Bijbelse geschriften met een precisie van 99,99% zijn overgeleverd. De Bijbelse gebeurtenissen komen overeen met historische en archeologische bevindingen.

Ook is de eenheid van de Bijbel opvallend, als je bedenkt dat hij bestaat uit 66 boeken, geschreven in een periode van 1500 jaar, door 40 auteurs op 3 verschillende continenten. Daarnaast zijn vele Bijbelse profetieën tot in detail in vervulling gegaan. De Bijbel zegt zelf:

‘Alles in de Boeken is door God geïnspireerd…’ – 2 Timotheüs 3:16

Vergelijk: Geen ander ‘heilig boek’ van een godsdienst in de geschiedenis bevat zulke zuivere teksten en nauwkeurige vervullingen van profetieën.

2) De Oprichter
God Zelf is de Oprichter van het christendom. De God van de Bijbel is de eeuwige, drie-enige God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Hij is de Schepper en Onderhouder van alle leven. Jezus Christus, God de Zoon, werd een mens en kwam naar de aarde om ons te redden.

Jezus’ dood en opstanding bevestigen dat Hij is wie Hij beweerde te zijn: God Zelf! Hij probeerde de dood aan het kruis niet te ontlopen, maar Hij was gehoorzaam. ‘Zie, het Lam van God, dat neemt de schuld van de wereld op Zich neemt!’ – Johannes 1:29

Vergelijk: De ‘oprichters’ van alle andere godsdiensten waren slechts mensen, niet God Zelf!

3) Het Kruis
God maakte de mens om een relatie met Hem te hebben. Maar de Bijbel zegt dat zonde en dood in de wereld kwam door ongehoorzaamheid van Adam, de eerste mens. Daardoor is de hele mensheid schuldig aan zonde en verdient de geestelijke dood (Romeinen 3:23, 6:26).

Maar God houdt zo veel van de mens dat Hij Zijn Zoon voor ons gaf. Zijn gift van eeuwig leven kost ons niets, maar het kostte Hem alles. Jezus stierf vrijwillig aan het kruis, in onze plaats. Het kruis was de grootste demonstratie van Gods liefde voor ons. ‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Vergelijk: Geen andere ‘oprichter’ van een godsdienst houdt zo veel van mensen, en heeft dit bewezen door zichzelf op te offeren. Andere godsdiensten eisen goede werken van mensen om gered te worden. Het goede nieuws van het christendom is dat God Zelf heeft voorzien in de weg tot Hem.

4) De Opstanding
De opstanding van Jezus Christus staat centraal in het christendom. Er is overtuigend bewijs dat dit historisch gezien echt heeft plaatsgevonden. Denk aan de ooggetuigenverslagen in de Evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes; het lege graf; de duidelijke verandering in de apostelen, en de verschijningen van Jezus na Zijn opstanding. Door Zijn opstanding heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen en biedt Hij ons nieuw leven aan, eeuwig leven! Jezus zei:

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is.’ – Johannes 11:25

Vergelijk: Geen andere ‘oprichter’ van een godsdienst heeft ooit de dood overwonnen door opnieuw tot leven te komen.

5) De Enige Weg
Jezus Christus heeft gezegd dat Hij de ENIGE WEG is naar God. Onze eeuwige bestemming hangt af van onze persoonlijke keuze of we vertrouwen op de Enige die ons ‘zondeprobleem’ kan oplossen. Als we bij God willen komen, is het vanzelfsprekend dat we dit moeten doen op de manier die Hij Zelf voorschrijft.

Namelijk: door het GELOOF in Jezus Christus. Godsdiensten zijn gebaseerd op werken van de mens, terwijl het christendom gebaseerd is op Jezus en wat Hij al voor ons heeft gedaan! ‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’’ – Johannes 14:6

Vergelijk: Andere godsdiensten en filosofieën beweren dat alle wegen naar God leiden, maar hun tegenstrijdige geloofsovertuigingen zijn tegenstrijdig.

Conclusie
Het kan niet waar zijn dat ‘alle wegen naar God leiden’. De verschillende geloofsovertuigingen spreken elkaar op belangrijke punten tegen en kunnen niet samengevoegd worden. God kan niet tegelijkertijd zowel persoonlijk als onpersoonlijk zijn, enkelvoudig én drie-enig, eindig én oneindig, kenbaar én onkenbaar. Daarom: er kan slechts één godsdienst waar zijn!

Tot slot
Het Evangelie van Genade is: Een ieder die in de Bijbelse Jezus Christus gelooft – die leefde, stierf en na drie dagen opstond – zal eeuwig leven hebben! Het christendom is gefundeerd op een Persoon, en niet op een leerstelling zoals bij andere godsdiensten. Het christendom is een relatie. God verlangt ernaar om een persoonlijke relatie met jou te hebben door Zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus zegt:

‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.’ – Openbaring 3:20

Godsdienst is de mens op zoektocht naar God
Het christendom is God die Zich uitstrekt naar de mens

Tags:
Next Post

KENIA: Christ our refuge children’s home and education centre