Studie - Levensbelangrijke vragen

Levensbelangrijke vragen

Het leven zit vol met vragen. De belangrijkste vragen gaan over God en onze relatie met Hem. De antwoorden hierop zou ieder mens moeten weten. In dit artikel behandelen we 10 belangrijke levensvragen.

Vraag 1: Bestaat God?

Als God niet bestaat, dan het heeft geen zin om naar Hem te zoeken. Hoewel het onmogelijk is het bestaan van God wetenschappelijk te ‘bewijzen’, is het toch overduidelijk dat Hij bestaat. Neem nu het bestaan van het heelal. Als je zegt dat het toevallig is ontstaan, roept dat alleen maar meer vragen op. Het enige bevredigende antwoord staat in de Bijbel:

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde.’ – Genesis 1:1

Maar het duidelijkste bewijs van de schepping is de mens zelf. In tegenstelling tot de dieren, heeft de mens iets wat we ‘persoonlijkheid’ noemen. Dit betekent dat de mens verstandelijke keuzes kan maken, een geweten heeft en het verschil weet tussen goed en kwaad. Hij is in staat lief te hebben en medelijden te tonen. Boven alles heeft hij een verlangen om te aanbidden. Hoe komt hij aan al deze eigenschappen? Opnieuw vinden we het antwoord in de Bijbel:

‘Toen vormde de HERE God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.’ – Genesis 2:7

Vraag 2: Spreekt God?

Uit onszelf weten we totaal niets van God. Het is voor ons noodzakelijk dat Hij Zichzelf aan ons bekend maakt. De schepping is een van de belangrijkste manieren waarop Hij dat doet. In de schepping toont God Zijn enorme kracht, ontzagwekkende intelligentie en schitterende creativiteit.

‘De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over Zijn scheppend werk.’ Psalm 19:2

‘Sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.’ – Romeinen 1:20

God spreekt met mensen door middel van de woorden in de Bijbel. In geen ander boek staan zoveel duidelijke en gedetailleerde voorspellingen die letterlijk zijn uitgekomen. Na 2.000 jaar heeft nog geen enkele wetenschapper ook maar één uitspraak van de Bijbel kunnen weerleggen. De reden daarvoor is:

‘Alles in de Boeken (die in de Bijbel staan) is door God geïnspireerd.’ – 2 Timotheüs 3:16

Dan is er nog de grote invloed van de Bijbel op het leven van mensen. Geen ander boek kan een leven zó veranderen. Miljoenen mensen hebben dit door de eeuwen heen ondervonden.

Vraag 3: Wie is God?

Hieronder volgen 7 kenmerken van God.

1. God is persoonlijk
God is geen ding, kracht of invloed. Hij denkt, voelt, verlangt en handelt als een levende persoon.

2. God is één
Er is maar één echte God. Toch bestaat Hij tegelijkertijd uit drie personen (de Drie-eenheid): de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ieder van hen is volledig en gelijkwaardig God.

3. God is geest
Dat betekent dat God niet aan tijd en plaats gebonden is, maar dat Hij altijd overal is.

4. God is eeuwig
God heeft geen begin en geen eind. Er is nooit een tijd geweest dat God niet bestond, en die tijd zal ook nooit komen. Hij is Degene ‘die is, die was en die komt’  (Openbaring 1:8).

5. God is heilig
Er is niemand zo heilig als God. Hij is helemaal zonder fouten of gebreken.

6. God is rechtvaardig
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop God regeert. Hij is onze Rechter, die volmaakt en rechtvaardig oordeelt.

7. God is soeverein
Hij is de enige Heerser van het heelal. God heeft geen raad of toestemming nodig om te doen wat Hij wil.

Vraag 4: Wie ben ik?

De mens ‘bestaat’ niet zomaar. De Bijbel vertelt ons dat de mens als iets bijzonders is geschapen door een wijze en heilige God. God heeft hem een unieke en eervolle plaats in het heelal gegeven. De mens werd Gods persoonlijke vertegenwoordiger op aarde, met gezag over alle andere levende wezens.

Ook kreeg de mens een speciale waardigheid. Hij werd geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat de mens werd gemaakt als een geestelijk, rationeel, moreel, onsterfelijk en volmaakt wezen. Hij was een weerspiegeling van Gods heilige wezen.

De mens was gehoorzaam aan Gods geboden en leefde daardoor in een perfecte harmonie met Hem. Omdat de mens precies wist wie hij was en waarom hij op de aarde was, nam hij zijn door God gegeven plaats gehoorzaam in. Ook God was tevreden met de mens.

Op dat punt in de geschiedenis leefden volmaakte mensen in een volmaakte omgeving, in volmaakte harmonie tot elkaar en met God. Maar dat lijkt nauwelijks op de situatie van vandaag! Wat gebeurde er?

Vraag 5: Wat ging er mis?

De eerste mensen, Adam en Eva, leefden in grote vrijheid, maar zij kregen ook een ernstige waarschuwing van God. Ze mochten van alle bomen in de hof eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar Eva luisterde naar de stem van de duivel en koos ervoor om God ongehoorzaam te zijn.

Op dat moment kwam de zonde in de wereld. Hierdoor scheidde de mens zich af van God. In plaats van vol zekerheid, vertrouwen en volkomen gelukkig te zijn, had de zonde hen nu beschaamd, schuldig en bang gemaakt.

In één moment werd de mens van God gescheiden: hij stierf geestelijk. Hij begon ook lichamelijk te sterven. Maar dat was nog niet alles! De kinderen van Adam en Eva erfden hun verdorven natuur en zondig karakter.

‘Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen, en de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal.’ – Romeinen 5:12

Elk mens is een zondaar vanaf geboorte, van nature, door handel en wandel en door eigen keuze. Het is nodig dat we de feiten en de gevolgen daarvan onder ogen zien.

Vraag 6: Waar ga ik heen?

De Bijbel zegt dat ‘alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden’ (Hebreeën 9:27). Degenen die een goede persoonlijke relatie met God hebben, zullen naar de hemel gaan om voor eeuwig bij God te zijn. Voor alle anderen geldt dat zij voorgoed van God gescheiden zullen worden. Het meest gebruikelijke woord dat de Bijbel hiervoor gebruikt, is de hel.

Hiernaast volgen 4 belangrijke feiten over de hel.

1. De hel bestaat echt
De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel en neemt alle twijfel weg over het bestaan ervan. Hij spreekt over mensen die in ‘het vreselijke oordeel van de hel’ (Mattheüs 23:33) komen en ‘in de hel worden gegooid’ (Mattheüs 5:29).

2. De hel is een verschrikkelijke plaats
De hel wordt in de Bijbel beschreven als een plaats van ‘pijn en ellende’, ‘tranen en verdriet’ en van een ‘allesverterend en eeuwig vuur’. Degenen die in de hel zijn, zijn vervloekt door God en gescheiden van elke hulp of troost die Gods aanwezigheid biedt.

3. De hel is definitief
Er is geen uitweg. Tussen hemel en hel zit een onoverbrugbare kloof. De verschrikking, eenzaamheid en zielsangst van de hel is een eeuwige straf.

4. De hel is rechtvaardig
De Bijbel zegt ons dat God rechtvaardig over de mensheid zal oordelen. Het is volledig rechtvaardig als Hij zondaars naar de hel stuurt. Uiteindelijk geeft Hij hun waarvoor ze zelf hebben gekozen.

Vraag 7: Is er een oplossing?

Ja, God Zelf heeft voor een oplossing gezorgd!

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God is rechtvaardig en heilig en moet de zonde straffen. Maar Hij is ook liefde. Ook al haat God de zonde, Hij heeft zondaars lief en verlangt ernaar hen te vergeven. Daarom werd God de Zoon, Jezus, mens.

Vraag 8: Waarom het kruis?

Jezus kwam in de wereld om te sterven als onze Plaatsvervanger, Zondedrager en Redder.

1. Jezus de Plaatsvervanger
Hierin zien we de liefde van God.

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

De Zoon van God was bereid om de plaats van zondaars in te nemen en de straf voor hun zonden te dragen.

2. Jezus de Zondedrager
Hierin zien we de heiligheid van God. Toen Jezus aan het kruis hing, riep Hij uit:

‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ – Marcus 15:34

Op dat verschrikkelijke moment wendde God Zich af van Zijn geliefde Zoon. Toen Jezus de plaats van zondaars innam, werd Hij net zo aansprakelijk voor hun zonden alsof Hij er Zelf verantwoordelijk voor was geweest.

3. Jezus de Redder
Hierin zien we de macht van God. Door Jezus te laten opstaan uit de dood, liet God zien dat Hij Zijn plaatsvervangende offer aannam als een volledige en volmaakte betaling voor de straf op de zonde. Door dit feit is er voor elk mens vergeving mogelijk.

Vraag 9: Hoe kan ik gered worden?

‘Bekeer je tot God en geloof in de Here Jezus.’ – Handelingen 20:21

1. Je bekeren
Dit betekent dat je een 180 graden draai maakt ten opzichte van de zonde. Je slaat een nieuwe richting in en streeft er met heel je hart naar om te leven zoals God het wil.

2. In Jezus geloven
Dit betekent: 1) Accepteer dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. 2) Geloof dat Jezus door Zijn kracht en liefde bij machte en bereid is jou te redden. 3) Stel je vertrouwen om gered te worden alleen in Jezus. Stel deze beslissing niet uit, maar doe het nu!

Vraag 10: Wat nu?

Nu moet je in je nieuwe geestelijke leven groeien. Deze 4 punten zijn daarbij erg belangrijk:

1. Bidden
Je kunt nu praten met God als je Vader. Je kunt Hem danken voor Zijn liefde en goedheid en dat Hij jou gered heeft. Je kunt ook vragen om Zijn hulp, kracht en leiding voor jezelf of anderen.

2. Bijbel lezen
In de Bijbel spreekt God tot jou. Daarom is het heel belangrijk dat je er elke dag in leest.

3. Gemeenschap
Nu je bij Gods familie hoort, wil Hij dat je je broers en zussen regelmatig ontmoet. Dit betekent dat je je aansluit bij een plaatselijke gemeente die de Bijbelse waarheden belijdt en leert.

4. Dienen
Het is nu jouw voorrecht om God met heel je hart te dienen in de plaatselijke gemeente. Help mee waar dat nodig is. En vertel anderen wat Jezus in jouw leven heeft gedaan.

Tags:
Next Post

Devotionals door en voor vrouwen: ‘Zelfs de wind en het water doen wat Hij zegt’