Liefde & Vergeving

Ontelbaar veel mensen lopen vandaag rond met schuldgevoelens. Ze proberen van alles om er vanaf te komen. Maar niets kan dit schuldgevoel wegnemen. Toch is er hoop vandaag, ook voor jou. Want God is een God van vergeving.

‘U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U bent vol liefde en genade.’ – Nehemia 9:17b

De wortel van alle kwaad
De oorsprong van het kwaad is te vinden in de Bijbel (Genesis 3). Het begon allemaal in de hof van Eden. Er was een perfecte harmonie en eenheid tussen God, de Maker, en de mens. Dagelijks wandelde en sprak God met Adam en Eva in de prachtige tuin. Er stond niets tussen God en de mens in.

God had tegen hen gezegd dat ze van alle bomen in de hof mochten eten. Behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want dan zouden ze sterven. Toch hing Eva bij deze boom rond, die er prachtig uitzag. Ze at van de vrucht en liet ook Adam ervan eten.

Toen gebeurde er wat God had gezegd dat er zou gebeuren: zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Adam en Eva werden bang en verstopten zich voor God. Dat is wat zonde doet. Zonde verbergt zich in het geweten van de mens. Zonde brengt een groot schuldgevoel.

Het verhaal van David, Batseba en Natan
Koning David in de Bijbel had ook last van schuldgevoelens. (Lees de geschiedenis van David en Batseba in 2 Samuël 11-12.) Een jaar lang had David zijn overspel met Batseba verborgen weten te houden. Maar voor God kan je niets verbergen. God hoort alles, ziet alles en weet alles. En Hij kent het hart. God zond de profeet Natan tot David om zijn ogen te openen.

Toen David de woorden hoorde: ‘Jij bent die man!’ schrok hij hevig. David had God oprecht lief en schreef toen de bekende woorden uit Psalm 51. Deze prachtige psalm toont het hart van iemand die vol schuldgevoelens tegenover God is. Ook leren we hoe we van onze schuldgevoelens kunnen afkomen. David bidt:

‘Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot Uw liefde en goedheid is. Wilt U door Uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd, steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van Uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen U gezondigd en Uw gebod overtreden … Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? … Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van U weg en laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken…’ – Psalm 51:3-6, 9-10, 12-13

David zegt eigenlijk: ‘Heer, U mag alles van mij afnemen. Maar stuur mij niet weg uit Uw tegenwoordigheid.’ Hij wist hoe verschrikkelijk het zou zijn om van God gescheiden te zijn.

Jezus is overwinnaar
Velen beseffen niet hoe enorm groot de manipulerende, trekkende, overheersende kracht en macht van de zonde is. Met zonde valt niet te spelen. Je verliest onherroepelijk. Zonde is zo sterk, dat God op zekere dag de zonde in de hel zal gooien. Maar zelfs alle vuur en zwavel van de hel kan de zonde niet verteren. Er is niets wat de zonde kan uitwissen.

Zelfs God kan de zonde niet wegnemen. Tenzij Hij Zelf mens wordt. Maar dat is niet genoeg. Tenzij Hij sterft en er bloed vloeit. Ook dat is niet genoeg. Tenzij Hij een vloek wordt en sterft aan het kruis. Zelfs dat is niet genoeg om de zonde weg te nemen. Tenzij Jezus voor God staat alsof Hij al die zonden Zelf heeft begaan.

Jezus is gekomen om een mens te zijn van vlees en bloed. Hij heeft gehangen aan het kruis, waar Zijn onschuldige bloed heeft gevloeid. Hij is een vloek geworden in onze plaats. Hij is gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Met Zijn eigen bloed is Jezus naar de Vader gegaan. Dit is de losprijs voor de zonde, waardoor wij zijn vrijgekocht van de enorme zondemacht. Jezus is Overwinnaar over zonde, dood, ziekte, verderf, en alles wat voortkomt uit de boze.

Een God van liefde en vergeving
God is een God van liefde en genade. Hij vergeeft graag. De Bijbel zegt:

‘Ik weet dat U vergeeft … De Here is rijk aan goedheid en liefde.’ – Psalm 130:4, 7

‘Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar Hij voor ons opkomt.’ – Romeinen 8:31-34

‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.’ – 1 Johannes 1:7

Vraag:
Voel jij je schuldig, vies en vuil vandaag door dingen die je verkeerd hebt gedaan? Wacht dan niet langer. Blijf niet rondlopen met die schuldgevoelens, maar word vandaag verlost. Doe wat David deed en ga naar God toe. Hij wil al jouw zonden reinigen en wegnemen. Het bloed van Jezus is krachtiger dan de macht van de zonde, de dood, de hel en de boze. Hij zal jou witter wassen dan de sneeuw. Vandaag is een nieuwe dag en een nieuw begin. Geloof dat het beste niet achter jou ligt, maar vóór jou!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor Uw grote liefde en genade. Ik heb gezondigd en heb spijt van mijn fouten. Ik vraag U om vergeving van alles wat ik verkeerd heb gezegd, gedaan en gedacht. Laat het bloed van Uw Zoon, Jezus, mij nu reinigen. Ik neem Uw vergeving aan en laat het verleden achter mij. Ik maak vandaag een nieuw begin. Dank U dat ik nu vrij mag zijn van al mijn schuldgevoelens. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘Adam & Eva en de schepping’

Tags:
Next Post

Bemoedigende Woorden: Verwacht het beste!