Boodschap - Liefde, verkering en een christelijk gezin

Liefde, verkering & een christelijk gezin

Liefde is een van de mooiste emoties van de mens. Hoe vaak wordt er niet gesproken of geschreven over het fenomeen liefde? Maar wat is nu echte liefde? En hoe ziet een christelijk gezin eruit?

‘En wat de mannen betreft: u moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij zwakker is dan u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden. Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar.’ ­— 1 Petrus 3:7-8

De absolute informatiebron
Psychologen, onderwijzers, dichters, dominees, ­predikanten, priester: allemaal proberen zij een uitleg te geven van wat nu echte liefde is. Maar de enige echte omschrijving van liefde is te vinden in het Boek der boeken, de Bijbel.

Gods Woord geeft een antwoord op alle moeilijke levensvragen van de mens, ook in onze tijd. Het is jammer dat veel christenen alles en iedereen raadplegen, behalve de absolute informatiebron: de Bijbel.

Echte liefde
In slechts zes verzen geeft God in Zijn Woord een uitleg van echte liefde. Dit lezen we in Efeziërs 5:25-30:

‘Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde Zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn Woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, Zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken.’

Dit antwoord is duidelijk. ‘Mannen, heb je vrouw lief!’ En dan geldt ook: ‘Vrouwen, heb je man lief!’ Dit is een beschrijving van echte liefde die zorgen voor een gelukkig huwelijk en een christelijk gezin, waarop je de zegen van God mag verwachten. God zegt hier twee belangrijke dingen.

Als eerste: iedere man houdt meer van zichzelf dan van wie dan ook. Als tweede: de liefde waarover het hier gaat, sluit direct een aantal dingen uit, zoals egoïsme en hebzucht.

Mannen, dit betekent dat je de tekortkomingen van je vrouw verdraagt. Je geeft haar de ruimte om fouten te maken. Je zorgt goed voor haar. Je offert veel op voor haar plezier. Je beschermt haar goed. Met andere woorden: je hebt haar lief zoals je jezelf liefhebt. En voor de vrouwen geldt hetzelfde.

Een onchristelijke levenspartner
Jongeren worstelen vaak met de gedachte om verkering te nemen met een onchristelijke partner. Maar de Bijbel geeft een overduidelijk antwoord. God zegt in 2 Korinthiërs 6:14-15:

‘Verbind je niet met mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten?’

Zoals het tegelijkertijd aanbidden van God en de boze onmogelijk is, zo is het ook onmogelijk voor een christen om één te worden met een niet-christen. Men kan het wel doen, maar het zal niet werken. Er zal nooit een goede communicatie zijn. Er zal nooit echte gemeenschap zijn. Er kan geen eenheid zijn. Er kan geen overeenstemming zijn.

Er zal altijd ruzie zijn, vooral als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Ook al houd je nog zo veel van elkaar, dat geeft je geen recht om God ongehoorzaam te zijn en een ‘ongelijk juk’ aan te gaan. Als God zegt dat het niet werkt, kun je het ook niet laten werken. Dit is geen optie, maar een gebod.

Vier draagmuren
Zoals een huis uit vier draagmuren bestaat, zijn er ook vier pilaren voor een christelijk gezin.

➊ Discipline
Zonder deze muur staat het gezin bloot aan allerlei verleidingen van de wereld en van boze machten. De denkwereld van de wereld is: ‘Niks moet, alles mag.’ Maar de denkwereld van Jezus is discipline.

De Bijbel leert ons dat als kinderen hun eigen beslissingen nemen, ze onbedacht en dwaas handelen. Spreuken 22:15 zegt:

‘Onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd, alleen straf kan iemand daarvan bevrijden.’

Lieve ouders, daarom is het belangrijk dat je je kinderen corrigeert en disciplineert, zodat zij de goede kant op gaan. Je kunt je kinderen op veel manieren disciplineren: vroeger naar bed, mobieltje inleveren, geen televisie, geen internet enz.

➋ Het goede voorbeeld geven
Het meeste wat wij in ons leven leren, leren wij uit voorbeelden. Dat begint al als klein kind, dat papa en mama probeert na te doen. Kinderen kopiëren. Elk kind is een product van papa en mama. Mensen met goede manieren hebben het thuis geleerd. Spreuken 22:6 zegt:

‘Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven.’

➌ Gebed
Het gezin dat samen bidt, blijft samen. Veel onderlinge ruzies en gezinsproblemen worden in en door het gebed vanzelf opgelost. Niets kan een christelijk gezin dichter bij elkaar brengen dan het gebed. Gebed is niet alleen de ademhaling van een christen, maar ook van een christelijk gezin.

➍ Redding
Redding is de basis, het fundament van elk christelijk gezin. Hoe religieus een gezin ook mag zijn, zonder redding kun je niet eens spreken van een christelijk gezin.

Discipline, een goed voorbeeld, gebed en redding zijn essentiële draagmuren voor een christelijk gezin. Maar vooral dat je elkaar liefhebt als jezelf. ‘Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13:35).

Tags: