Boodschap - Met Jezus in de storm

Met Jezus in de storm

We gaan allemaal wel eens door moeilijke tijden heen in ons leven. Als de golven tekeergaan en ons levensbootje wordt heen en weer geslingerd, dan lijkt het soms alsof God ons niet ziet of hoort. Maar midden in de storm hoeven we niet bang te zijn, want Jezus is met ons.

Stormen in ons leven
In de Bijbel lezen we in Marcus 4:35-41 het verhaal van de discipelen die in een grote storm terecht kwamen.

‘Toen het avond werd, zei Hij tegen Zijn leerlingen: ‘Kom, wij gaan naar de overkant van het meer.’ Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met Zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten zij Hem wakker en schreeuwden: ‘Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!’ Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: ‘Kalm, wees rustig.’ De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. ‘Waarom waren jullie zo bang?’ vroeg Jezus. ‘Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?’ Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: ‘Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt.’’

Stormen staan in de Bijbel symbool voor moeilijke omstandigheden die je willen overmeesteren. Misschien zit je op dit moment in een ‘storm’ en lijkt het of je het niet zult halen. Dat gevoel heet ‘angst’. Angst is een boze geest van de duivel. Hij maakt gebruik van de omstandigheden en de kwetsbaarheid van onze gedachten, emoties en wil en valt ons aan.

We lezen dat de golven oversloegen in het schip, zodat het al volliep. Wat een wanhopige situatie! Wanhoop kan iets goeds zijn, als het ons op onze knieën brengt en wij God gaan aanroepen met ons hele hart en ziel. Want dan zullen wij Hem vinden en zal Hij een verandering brengen in onze storm (zie Jeremia 29:11-14).

Het is wel belangrijk dat wij tijdens momenten van grote wanhoop niet in paniek raken. Het is dan zo makkelijk om te reageren vanuit onze gevoelens, in plaats van ons te laten leiden door de Heilige Geest. God is de Enige die jouw storm tot stilte kan brengen, zodat jouw golven (omstandigheden) kalmeren (zie Psalm 107:29). Wat is het doel van dit verhaal? Jezus wilde dat het geloof van Zijn discipelen zou groeien.

De Kananese vrouw
Dit doet mij denken aan de Kananese vrouw in Mattheüs 15:22-28. Zij was een heidense vrouw. Zij kwam bij Jezus, omdat haar dochter in de macht van een boze geest was. Zij moet gehoord hebben dat Jezus mensen genas van ziekten en hen bevrijdde van boze machten.

Deze vrouw was wanhopig en ging door een grote storm. Zij riep Jezus aan, maar de Bijbel zegt dat Hij haar geen antwoord gaf. Toch bleef zij roepen. Toen antwoordde Jezus:

‘Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken.’

Met andere woorden: ‘Ik ben niet gekomen om deze heidense vrouw te helpen.’ Wat een afwijzing! Wat een vernedering!

Maar deze vrouw was moedig en kwam dichterbij. Ze vernederde zichzelf door voor Hem op haar knieën te vallen en om hulp te smeken. Oh, wat moet het hart van Jezus bewogen zijn geweest over deze heidense vrouw en haar nood, dat Hij haar geloof zo uitdaagde!

Weer leek het alsof Hij haar afwees, door haar te antwoorden:

‘Het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven.’

Eerst doet Jezus dus alsof Hij haar niet ziet of hoort. Dan zegt Hij dat Hij niet gekomen is voor de heidenen. En daarna vergelijkt Hij haar met een hond.

Wat zou jij gedaan hebben? Ik denk dat de meesten van ons al lang opgegeven hadden en zouden zeggen: ‘Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar het lijkt wel alsof Hij mij helemaal niet hoort, alsof Hij slaapt. Here, kan het U niets schelen dat ik verga?’ Maar deze vrouw zei:

‘Inderdaad, Here. Maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen.’

Jezus bracht haar geloof in beweging. Zij liet haar geloof zien door zichzelf te vernederen. Ze gaf niet op en zei: ‘U kunt mij met een hond vergelijken, maar een kruimel is alles wat ik nodig heb!’

Het was haar geloof in Jezus dat een wonder eiste. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar:

‘‘Wat hebt u een groot geloof! U krijgt wat u hebt gevraagd.’ En haar dochter werd op datzelfde moment genezen.’

Kom in beweging
Deze vrouw had ook thuis kunnen blijven. Maar er was een beweging, een verandering in de geestelijke atmosfeer. Jezus was dicht bij haar. Deze vrouw was in een storm en had een wonder nodig. Zij realiseerde zich dat dit een uniek, wonderlijk moment voor haar was.

Dit was haar moment, haar gelegenheid. Zij maakte een beslissing: ik moet naar Jezus toe! Ook jij moet een beslissing nemen: blijven zitten, niets doen en opgeven. Of: opstaan, jouw geloof in beweging brengen en naar Jezus toegaan! Deze vrouw had geloof om Jezus te blijven navolgen.

Zij had zo’n nood, zo’n verdriet. Waarschijnlijk was zij ook zwak vanwege de zware geestelijke strijd met haar dochter. Zij hoorde niet bij het volk van Israël. Zij moest voorbijgaan aan de obstakels van religie. Maar zij was moedig. Zij had geloof dat niet opgaf, totdat zij haar wonder ontvangen had.

Geloof komt in actie
Geloof is niet passief. Geloof strekt zich uit. Geloof staat op. Geloof geeft niet op. Geloof blijft vooruit gaan en zet door. Geloof staat op in de stormen van ons leven. Geloof strekt zich uit om de beloften van God (onze geestelijke erfenis) in bezit te nemen.

Geloof heeft een doorzettingsvermogen en een vastbeslotenheid die zegt: ‘Ik laat me niet leiden door wat ik hoor, zie of voel, want God kan niet liegen. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen?’ (zie Titus 1:2 en Numeri 23:19).

Dit was het geloof dat Jezus in Zijn discipelen wilde opwekken. Hij wilde hun geloof op een hoger niveau brengen. De discipelen maakten Jezus wakker en zeiden:


‘Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!’ 
Ik denk dat wij allemaal wel eens zo’n moment meemaken. Ik denk aan Jezus die in dat donkere uur aan het kruis uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46)

En koning David, een man naar Gods hart, die uitriep in Psalm 44:24-25:

Word wakker! Waarom slaapt U, Here? Word toch wakker! Laat ons toch niet meer in de steek. Waarom keert U ons de rug toe? Waarom trekt U Zich onze ellende en moeiten niet aan?

Jezus is Heer over elke storm
Jezus stond op, werd wakker, en bestrafte de wind en de zee:

‘‘Kalm, wees rustig.’ De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien.’

Wanneer Jezus opstaat in onze storm, moet alles zich buigen voor Zijn autoriteit en Zijn geboden gehoorzamen. Zonde, ziekte, boze machten en overheden van de duivel. Ja, alles moet zich buigen, want Hij is de God van hemel en aarde. Wanneer Hij opstaat, slaan Zijn vijanden op de vlucht en worden overal verspreid (zie Psalm 68:2 en Numeri 10:35).

Jezus zei tegen de discipelen:

‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?’

Jezus zegt ons vandaag door deze geschiedenis: ‘Ik weet dat je door een storm heen gaat. Het is eng: de golven (omstandigheden) slaan tegen je boot (leven). De wind (emoties) is heftig en je denkt dat Ik je niet zie of hoor.

Maar luister naar de woorden van Mijn dienstknecht David in Psalm 121:1-3:

‘Ik kijk omhoog naar de bergen (kijk niet naar beneden). Waarvandaan kan ik hulp verwachten? De HERE helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Hij zal voorkomen dat u valt, want Hij is uw beschermer en slaapt nooit.

Wees niet bang! Ik ben met je! Ik daag je geloof uit! Maak een beslissing om op te staan en voorwaarts te gaan op de weg van geloof. Wees moedig en geef niet op.’

Tot slot
Lieve lezer, mocht je op dit moment door een storm gaan, geef dan niet op. Strijd de goede strijd van het geloof. Het is een ‘goede strijd’, omdat de overwinning al behaald is door Jezus Christus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Daar heeft Hij al onze zonden en overtredingen weggenomen. Hij heeft Zich ontdaan van alle heersers en boze machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij verslagen zijn (zie Colossenzen 2:13-15). Met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars! (zie Romeinen 8:37)

Gebed
Bid met mij mee…

… om Jezus als Redder van jouw leven aan te nemen
‘Lieve God, ik kom tot U in Jezus’ naam. Ik doe dit omdat ik geloof in Uw liefde voor mij. Ik dank U dat U Uw Zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd hebt om voor mij aan het kruis te sterven. Ik dank U voor het wonder van vergeving van zonden. Vergeef mij alles wat ik verkeerd heb gedaan. Reinig mij door het bloed van Jezus Christus. Ik heb spijt van alles wat ik gedaan heb dat niet goed was in Uw ogen. Ik accepteer dat Jezus gestorven is en de straf voor mijn overtredingen betaald heeft. Ik vraag U nu om in mijn hart te komen. Ik geef mijn leven nu aan U over. Ik keer mij van mijn eigen weg naar Uw weg. Ik wil met U leven en U volgen. Dank U dat U mij hoort. Ik neem U nu aan als Redder en Verlosser van mijn leven. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn, in Jezus’ naam.’ Amen!

… om vervuld te worden met de Heilige Geest
‘Lieve Here Jezus, ik dank U en prijs U voor Uw grote liefde en trouw. Ik dank U voor mijn redding en de vergeving van mijn zonden. Here Jezus, ik wil vervuld worden met de volheid van de Heilige Geest. Ik dank U dat het Uw verlangen is om mij te vervullen met de Heilige Geest van God. Ik wil overstromen met Uw leven, Uw liefde en Uw kracht, Here Jezus. Door U wil ik aan iedereen Uw genade, Uw woorden, Uw goedheid en Uw gaven laten zien. En zo, met kinderlijk geloof, vraag ik U nu om mij te dopen met de Heilige Geest. Ik open mijn hele leven voor U, zodat ik de volheid van Uw leven kan ontvangen. Vervul mij nu, Here Jezus, en laat de kracht van de Heilige Geest nu over mij komen. Ik prijs en dank U dat ik het nu door geloof ontvangen heb, in Jezus’ naam.’ Amen!

Tags:
Next Post

Bij Maasbach aan tafel: Christy