Misvattingen

Misvattingen

Enkel misvattingen van de tijd waarin wij leven waar wij niet in mee kunnen gaan …

1) ‘Iedere godsdienst brengt je uiteindelijk in dezelfde hemel.’

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

‘Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:10, 12

2) ‘We noemen Hem anders, maar bedoelen dezelfde God.’

‘Kan een mens zijn eigen god maken? Ja, alleen zijn zij geen echte goden.’ – Jeremia 16:20

‘De Here, de koning van Israël, zegt – ja, Israëls verlosser, de Here van de hemelse legers, zegt het: ‘Ik ben de eerste en de laatste, er bestaat geen andere God.” – Jesaja 44:6

3) ‘Er is helemaal geen God.’

‘Dwaze mensen denken dat God niet bestaat.’ – Psalm 53:2

‘Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft.’ – Marcus 16:16

4) ‘God is liefde en laat niemand naar de hel gaan.’

‘Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid.’ – Openbaring 20:12-15

‘God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan.’ – Johannes 3:17-19

5) ‘Ik ben zoals ik ben en doe wat ik doe … zo ben ik door God geschapen.’

‘Zo heb je Christus niet leren kennen! Als je werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij je de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet je je oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, je vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Je denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, je moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren.’ – Efeziërs 4:20-24

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Lees ook: ‘Ik ben christen. Wat nu?’

Tags: