Ons Gethsemané

Iedere christen maakt moeilijke tijden van worsteling en strijd mee. Dit kunnen we een ‘Gethsemané’ noemen. In deze worsteling is het belangrijk dat wij onszelf overgeven aan Gods wil, zoals Jezus deed. Dan behalen we de overwinning en krijgen we een grote beloning.

‘Jezus begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden.’ – Lucas 22:44

Ons Gethsemané

Wanneer wij Jezus volgen, komen we zonder twijfel in een ‘Gethsemané-ervaring’ terecht. Daar is het zeker niet makkelijk. Zo’n Gethsemané ontmoeten wij wanneer Gods weg onze weg kruist. Dan moeten we kiezen of wij nu Gods weg of onze eigen weg willen gaan.

Zo’n Gethsemané ontmoeten wij ook als wij naar boven willen klimmen van glorie tot glorie en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Juist dan beveelt God ons om het dal van vernedering en pijn en verdriet in te gaan. Onze eigen weg belooft vaak rozengeur en maneschijn, terwijl wij op Gods weg vaak over dorens moeten lopen.

Onze worsteling

Een Gethsemané-ervaring leidt ook tot een Gethsemané-worsteling. Als Jezus heeft moeten worstelen voordat Hij overwon, zouden wij er dan ooit zonder worsteling doorheen komen? Er zijn vijf tegenstanders wanneer wij ervoor kiezen om Jezus te volgen:

Als eerste is ons vlees er niet mee eens. Gods weg is namelijk vaak niet de weg van ons vlees. Op die weg moeten wij meestal onszelf verliezen. Geen wonder dat ons vlees daartegen protesteert.

Ten tweede protesteert ons verstand tegen de wil van God. Wij kunnen namelijk niet begrijpen dat de weg van zelfverloochening de beste weg naar de heerlijkheid is.

Ten derde kunnen onze vrienden ons ontmoedigen om de wil van God te doen. Als wij hun om raad vragen, zullen wij maar zelden de weg van de Heer kiezen.

Ten derde verzet de wereld zich ertegen dat wij Jezus volgen. Zoals Zacheüs door de massa werd tegengehouden om Jezus te zien, zo worden duizenden mensen door de massa verhinderd om Jezus te volgen. Want als wij die weg kiezen, dan laat de wereld ons niet zomaar los. Men stelt zich vierkant tegenover ons op.

En als laatste verzet de duivel zelf zich tegen ons wanneer wij Gods weg gaan. Hij weet dat wij op die weg gezegend worden en onoverwinnelijk zijn. Daar is hij bang voor.

Wanneer wij letten op deze vijf tegenstanders, dan begrijpen we dat een christen steeds moet worstelen, wanneer hij zijn Gethsemané binnengaat. En dat het een felle strijd is om dan altijd met het hele hart, zoals Jezus, te zeggen: ‘Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt’ (Mattheüs 26:39), en: ‘Zou Ik de beproeving die de Vader Mij stuurt, uit de weg gaan?’ (Johannes 18:11).

Onze hulp in die worsteling

Toch is er in ons Gethsemané ook overwinning, want God is onze Helper. Wat moeten wij doen in ons Gethsemané?

1) Omhoog kijken
Zodra wij de hemel en de eeuwigheid voor ogen hebben, zien we de dingen op aarde en in ons leven in het juiste perspectief. Dan worden wij boven de tijdelijke dingen uit getild en krijgen wij de eeuwigheid in het oog.

2) Kijken naar Jezus, de Gids en het doel van ons geloof

‘Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.’ – Hebreeën 12:2

Jezus heeft ook Zijn Gethsemané gekend. Hij heeft daarin ontzettend geworsteld, maar heerlijk overwonnen. En Hij heeft nu de allerhoogste naam ontvangen.

Hij Zelf heeft Zijn wil onderworpen aan de wil van de Vader. En nu zal voor Hem eens elke knie zich buigen en elke mond Zijn glorie verkondigen. Wie zijn eigen wil minder belangrijk maakt dan Gods wil, die zal Hij verhogen. Achter Gethsemané ligt het beloofde land, met een overvloed aan melk en honing.

3) Wanneer wij bang zijn, vuriger bidden 

‘Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden.’ – Lucas 22:44

Wie in zijn worsteling het hart van de Vader vastgrijpt, heeft de overwinning gegrepen. Hij kan later overwinnend Gethsemané verlaten. Jezus’ worsteling in Gethsemané redt ons niet alleen, maar is ook een voorbeeld voor ons.

4) Volharden in het gebed
In de Bijbel staat dat Jezus terugging en dezelfde woorden bad. Tot drie keer toe ging Hij naar de Vader om kracht te ontvangen in het gebed. Wij worden zo gauw moe van het bidden, als wij niet meteen krijgen wat we willen. Maar Jezus volhardde in het gebed. Dat moeten wij ook doen. Want wie volhoudt tot het einde, zal overwinnen (zie Mattheüs 24:13).


5) Buigen als Jezus

Jezus behaalde de overwinning door te buigen voor de wil van de Vader en Zich helemaal daaraan over te geven. Jezus heeft door Zijn gebed Zijn eigen wil omgebogen naar die van de Vader. Zo moeten ook wij onze wil leren buigen naar de wil van de Vader.

6) Bedenken dat het veel veiliger is dat het in ons leven naar de wil van de Vader gaat, dan dat het naar onze eigen wil gaat
Onze eigen wil is meestal gericht op direct succes, terwijl Gods wil altijd gericht is op eeuwige grootheid. Je zult nergens zo veilig zijn als wanneer je gehoorzaam bent aan de wil van God.

Wie deze punten in praktijk brengt, zal in zijn Gethsemané niet verliezen, maar overwinnen. Hij zal de drinkbeker uit de hand van de Vader aannemen en vrijwillig helemaal leegdrinken.

Onze overwinning in die worsteling

Wat is nu eigenlijk de overwinning van ons Gethsemané? Niet dat wij uiteindelijk met tegenzin toegeven aan het onvermijdelijke, omdat er toch niets aan te veranderen valt. ‘Vooruit dan maar. Hoe graag ik het ook wil, ik kan het toch niet ontlopen. Ik moet het dus wel accepteren.’ Dat is geen overgave, maar nederlaag. Zo’n persoon heeft geen vrede met God.

Maar dit is de overwinning: dat we zien dat Gods wil boven onze wil regeert. En ook als wij dat niet zien, dan toch in het geloof uitroepen: ‘Duizendmaal liever naar Gods volmaakte wil, dan naar mijn onvolmaakte wil. Het is niet een ramp, maar een zegen als het niet gaat naar mijn wil, maar naar Zijn wil.’ Dan staan wij op van onze knieën, niet als verliezers, maar als overwinnaars.

Onze beloning

Zo’n overwinning brengt ook een geweldige beloning. Iemand die in zijn Gethsemané oprecht en diep voor God heeft gebogen, krijgt een goddelijke beloning. In de eerste plaats ontvangt hij vrede met God. Dat is de meest geweldige levenshouding die een mens kan hebben.

Onze wil en Gods wil vormen dan niet meer een kruis, maar een brug naar de heerlijkheid, het hart en de gemeenschap met God. Zo iemand ontvangt het ‘amen’ van de Vader over zijn leven. En wat is nu heerlijker dan dat God Zelf Zijn ‘amen’ over ons uitspreekt? Die persoon draagt ook veel vrucht. Want een leven dat geleefd wordt naar de wil van God, is altijd een vruchtbaar leven.

Iemand die gehoorzaam is aan God, zal ook de kracht ontvangen om Zijn weg te gaan. Nog nooit is iemand op Gods weg verdwaald geraakt of bezweken. Wij verdwalen en bezwijken als wij langs zelfgekozen paden gaan.

De zegen van Gethsemané

Laten ook wij diep buigen voor de Here en leren goedvinden wat Hij toelaat in ons leven. Ook wanneer dat dwars tegen onze eigen verlangens ingaat. Ook wanneer Zijn wil ons leidt door het dal van pijn en verdriet. God zal degene die diep voor Hem buigt, verhogen. Wanneer je jezelf echt verliest voor God, dan zal je voor eeuwig winnen. En wie ‘amen’ zegt tegen Gods weg voor zijn leven, zal God ook het ‘amen’ over zijn leven horen uitspreken.

Aan de ene kant is Gethsemané een plaats van worsteling en zelfverloochening. Maar aan de andere kant is het ook een plaats waar de engelen komen om ons te dienen. Een plaats waar heerlijke kronen van overwinning worden uitgereikt, en waar de hemelse glorie doorbreekt in het hart. Steek daarom gehoorzaam de beek Kidron over, ga Gethsemané binnen en neem vrijwillig de drinkbeker aan uit de hand van de Vader.

Wil je meer weten over Gethsemané? Klik hier en koop het boek ‘Gethsemané’ van David Maasbach. Een 25-daagse reis tot ver binnenin Gods overweldigende, grote liefde!

Lees ook: ‘Jezus in Gethsemané’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Johannes de Heer DEEL 2