Ontdek een hoger niveau van leven

Elk mens heeft een bepaald niveau van leven. Dit is een gevolg van onze manier van denken. Dat niveau van leven bepaalt of je openstaat voor Gods kracht of niet. Om vandaag een wonder van God te kunnen ontvangen, zul je op het geloofsniveau moeten komen.

‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ – Marcus 9:23

Een verlamde bedelaar

In Handelingen 3 lezen we het verhaal van de verlamde man. Deze man was vanaf zijn geboorte verlamd. Elke dag werd hij naar de Schone Poort gebracht om bij de ingang van de tempel in Jeruzalem te bedelen.

Deze man was ooggetuige van het leven en de bediening van Jezus Christus. Terwijl hij bij de poort zat, was hij in staat om te zien en te horen wat Jezus allemaal voor goeds deed in en rondom de tempel. Er moeten momenten in zijn leven zijn geweest dat hij zelfs de stem van Jezus kon horen.

Ongetwijfeld hebben mensen hem verteld dat Jezus wonderen deed en mensen genas en bevrijdde. Maar op de een of andere manier was het nooit tot die man doorgedrongen dat ook hij genezen kon worden. Deze man had het altijd te druk met het verlamd zijn. Hij was ziek. Dit feit had hij geaccepteerd als zijn niveau van leven.

Het niveau van leven van deze man staat voor het niveau waarop veel mensen vandaag leven. Velen hebben te maken met ziekte; verslaving; bitterheid en haat; angst en vrees; allerlei complexen; zelfmoordgedachten; depressie. Dat is hun manier van leven geworden.

Geloofsniveau | God wil jou op een hoger niveau van leven brengen.

Vandaag wil God jou op een hoger niveau van leven brengen. Om op dit hogere niveau te komen, zul je de beslissing moeten nemen om een verandering te brengen in jouw manier van leven.

‘Kijk ons aan!’

Op een dag kwamen er opeens twee mensen het leven van deze verlamde man binnen. Het waren Petrus en Johannes, twee discipelen en apostelen van Jezus. Zij waren op weg naar de tempel om te gaan bidden.

Toen deze man hun om geld vroeg, bleven ze staan. Petrus en Johannes keken hem aandachtig aan. Dan zegt Petrus iets bijzonders: ‘Kijk ons aan!’ Waarom zei hij dit en gaf hij deze bedelaar niet gewoon wat geld?

De Bijbel leert ons dat Petrus en Johannes mannen waren die met Jezus hadden gewandeld. Het waren mannen van geloof, die de kracht van Jezus Christus kenden. Met de woorden: ‘Kijk ons aan!’ zeiden ze eigenlijk: ‘Meneer, kijk naar ons niveau van leven. Op jouw niveau van leven zie je alleen maar je verlamdheid. Je kijkt alleen maar naar onze portemonnee om je te helpen. Maar kijk omhoog en kom op het geloofsniveau waarop wij leven.’

De wondervangst

De gedachten van Petrus en Johannes gingen terug naar een tijdje geleden, toen ze nog niet op het geloofsniveau leefden. Ze hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. Ze waren teleurgesteld en ontmoedigd. De rekeningen stapelden zich op. De hele zaak was hopeloos.

Maar toen kwam Jezus hun leven binnen. Hij veranderde hun denken, hun manier van geloven en hun niveau van leven. Hij liet hun zien hoe ze vis konden vangen op een andere manier, door vissers van mensen te worden.

Jezus vroeg hun of Hij hun boot mocht lenen, zodat Hij de mensen aan wal het evangelie kon brengen. Zij gaven Hem hun boot. Toen Jezus klaar was met spreken, draaide Hij Zich om en zei tegen hen: ‘Ga naar dieper water en gooi daar jullie netten uit.’

Petrus en Johannes vroegen zich af wat Hij daarmee bedoelde. Ze hadden namelijk de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar wat Hij eigenlijk tegen hen zei, was: ‘Je hebt Mij nu in de boot. Geloof en ga weer aan de slag.’ Ze gehoorzaamden Jezus door te zeggen: ‘Op Uw Woord zullen we het doen.’

Toen zij niets meer hadden, ontmoetten zij de man die hun leven op hoger geloofsniveau bracht.Ze gingen naar dieper water en gooiden daar hun netten uit. Toen gebeurde het grote wonder: de vissen bleven maar komen. Ze vingen zo veel vis, dat hun netten begonnen te scheuren en hun boot dreigde te zinken! Ze hadden een goede, gedrukte, geschudde, overlopende, netscheurende en bootzinkende lading vis. Toen zij niets meer hadden, ontmoetten zij de Man die hun leven op hoger niveau, op geloofsniveau bracht. Lees het verhaal in Lucas 5:1-10.

Geloofsniveau: een andere manier van denken

Zolang je blijft denken: ‘Het is onmogelijk’, blijft het ook onmogelijk. Als je wilt dat je leven verandert, zul je op het geloofsniveau moeten komen. Hoe doe je dit? Door het proces van je denken te veranderen.

Je moet van het niveau af waar je altijd maar probeert om zelf al je zaken, moeilijkheden en problemen te analyseren en op te lossen. Kom op het niveau waar je verwacht dat de levende God de zorgen en noden voor je gaat oplossen. Op geloofsniveau heb je altijd iets om te geven en te delen met mensen.

We hebben in de crisissen van ons leven Iemand nodig die groter is dan wijzelf en onze nood. Petrus zei tegen die verlamde man: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u.’ Wat gaven Petrus en Johannes aan deze verlamde man? Zij gaven hem de naam van Jezus.

Deze man schonk aandacht aan wat Petrus en Johannes zeiden. En terwijl ze met deze man spraken, begon hij in te zien dat hij zijn niveau van leven kon veranderen. Hij kwam op geloofsniveau, het niveau waar hij een wonder van God begon te verwachten. Alleen op dat niveau kunnen wij ons wonder ontvangen.

‘Sta op en wandel!’

Petrus zei daarna: ‘In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ Wat bedoelde hij hiermee? Deze man was verlamd en kon niet lopen. Petrus sprak niet tegen het lichaam van de verlamde man, maar tegen de man binnen in hem.

Om vanbuiten de genezing te ontvangen, moest hij eerst vanbinnen opstaan. Hij moest een begin in zijn denken maken om op een ander niveau van leven te komen. De man binnen in de verlamde man stond op, en daarna pakte Petrus hem bij zijn rechterhand en trok hem overeind. Petrus had dit nooit kunnen doen, als die man zelf niet overeind getrokken wilde worden.

Lieve lezer, God wil vandaag ook een wonder voor jou doen. De Bijbel zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). Groei vanbinnen naar het geloofsniveau, waar je zegt: ‘Ik wil het niveau van mijn leven veranderen en verwacht een wonder van God.’

Marcus 9:23 zegt:

‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’

Als je dat doet, pakt God jou bij jouw hand en trekt je overeind naar een hoger niveau van leven. Een niveau waar alle dingen mogelijk zijn!

Gebed
Bid met mij mee
‘Vader in de hemel, wees mij genadig en wis mijn fouten uit, want U bent barmhartig en genadig. Reinig mij van mijn zonden, want ik word steeds aan mijn fouten herinnerd. Mijn God, ik heb tegen U gezondigd en Uw gebod overtreden. Ik heb spijt van mijn fouten en vraag U: kom in mijn hart en leven. Vandaag neem ik U aan als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Ik heb het niet verdiend, maar ik neem Uw vergeving aan door het offer van Uw Zoon, Jezus Christus. Geef mij een rein hart, o God, en een standvastige geest. Help mij om voor U te leven. Dank U voor Uw grote liefde en genade. In Jezus’ naam. Amen!’
Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Johannes de Heer DEEL 1