Onze ouderwetse normen en waarden zijn niet slecht

De christelijke normen en waarden zijn vandaag vaak ver te zoeken in Nederland.
De vraag is: wat kan een oplossing brengen? In de Bijbel vinden we het antwoord.

‘Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart. Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.’ – Spreuken 4:20-22

Wij leven vandaag in spannende, ingewikkelde, onzekere, turbulente en gevaarlijke tijden. De wereld is erg aan het veranderen. De wereldwijde politieke verschuivingen laten hun sporen na. De conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen, godsdiensten en culturen nemen toe. De spanningen tussen het Oosten en Westen en tussen het Midden-Oosten en Israël worden groter.

Het zinloos geweld, de fraude, de manipulatie nemen toe. Er zijn steeds meer aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, pandemieën enz. De christelijke normen en waarden zijn vaak ver te zoeken. De laatste jaren hebben veel mensen het christendom, en daarmee ook de aloude christelijke normen en waarden, de rug toegekeerd. Het resultaat? Kijk maar om je heen!

Men verandert alles naar eigen inzichten, eigen principes en eigen normen en waarden. Men leeft zonder God of gebod. We staan op dit moment aan de vooravond van een nieuw stelsel. Men is hard bezig een nieuw fundament te maken, waarop Europa gebouwd wordt. Het is een fundament zonder de God van onze voorouders. Het is een stelsel zonder Gods principes.

Onze christelijke wortels
In Nederland kennen wij het principe dat kerk en staat gescheiden zijn. Toch is dit in werkelijkheid niet helemaal het geval. Of je het nu wilt of niet: het hele Westen, inclusief Nederland, is gefundeerd op Bijbelse principes en daardoor onlosmakelijk verbonden met het christendom.

Kijk alleen maar naar ons eeuwenoude volkslied. Enkele regels uit het vijftien coupletten tellende Wilhelmus:

‘In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht … Maar God zal mij regeren als een goed instrument … God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard. Die vroom begeert te leven, bidt God nacht en dag. Dat Hij mij kracht zal geven, dat ik u helpen mag … Een vorst des rijks verkoren, als een vroom christenman, voor Godes woord geprezen … Mijn schild en betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmermeer.’

Dit is het fundament waarop ons land gebouwd is. Dit zijn de christelijke wortels van ons Nederland.

Normen en waarden
Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben wij het Woord van God zo hard nodig als vandaag. God heeft ons in Zijn Woord, de Bijbel, Zijn principes, normen en waarden gegeven. Deze zijn richtlijnen voor een goed leven. De Bijbel zegt:

‘Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft. Want alleen dan zul je slagen.’ – Jozua 1:8

Lieve lezers, onze ouderwetse normen en waarden zijn niet slecht! Ze hebben voorspoed, respect en eerbied voortgebracht. Ze hebben ons geleerd hoe we open en eerlijk, met liefde, respect en ontzag met elkaar horen om te gaan. Klinieken, ziekenhuizen, een compleet rechtssysteem, educatie en scholen zijn eruit ontstaan. Wetten als: ‘Eer je vader en je moeder’, ‘Niet stelen’, ‘Niet liegen’, ‘Niet jaloers zijn’ zijn goede wetten.

Onze ouderwetse normen en waarden hebben bewezen goed te zijn voor alle mensen, uit alle lagen van de bevolking, van welke cultuur dan ook. Deze principes hebben bewezen een goede opvoeding te zijn voor onze kinderen. Ja, onze ouderwetse normen en waarden hebben ons Nederland gemaakt tot wat het nu is.

Wat Nederland nodig heeft
Wat Nederland niet nodig heeft, zijn nieuwe morele wetten en nieuwe normen en waarden. Wat Nederland wél nodig heeft, zijn de aloude Tien Geboden die God ons in Zijn Woord heeft gegeven. Het roer moet om! Er zal een mentaliteitsverandering in ons Nederland moeten plaatsvinden.

We moeten gaan inzien dat onze ouderwetse normen en waarden niet slecht zijn en ze weer gaan toepassen in ons leven. Ouders, het is goed om je kinderen de Bijbelse principes bij te brengen in de opvoeding. De Bijbel zegt:

‘Je moet de geboden die ik je vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. Je moet ze je kinderen inprenten en erover praten als je thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan.’ – Deuteronomium 6:6-7

Leiders van Nederland, het zou goed zijn als Gods normen en waarden weer geleerd worden op de scholen aan onze kinderen. Want wat we daarmee zaaien, zullen we na verloop van tijd ook oogsten! •

Tags:
Next Post

Wallpaper: Wees het zout & licht!