Boodschap - Op zoek naar je eigen identiteit

Op zoek naar je identiteit

Veel mensen zijn vandaag op zoek naar hun identiteit. Ze doen er van alles aan om erachter te komen wie ze nu echt zijn en waar ze vandaan komen. De Bijbel, het Woord van God, geeft ons een sterke basis: God is onze Schepper en wij zijn gemaakt naar Zijn beeld.

Wie is de koning van de jungle?
De leeuw wordt wel ‘de koning van de jungle’ genoemd. De leeuw waar ik het nu over heb, wilde dat alle dieren van de wildernis zouden weten dat hij de koning van de jungle is. Daarom ging hij meteen naar de grootste beer van het oerwoud, gromde en zei: ‘Wie is de koning van de jungle?’ De grote beer boog en antwoordde: ‘Meneer de leeuw, dat bent u.’ ‘Oh. Het is maar dat je het weet’, zei de leeuw.

Daarna ging hij naar de sterkste tijger van het woud. ‘Tijger, wie is de koning van de jungle?’ Waarop de tijger zich ook neerboog en zei: ‘Maar meneer de leeuw, dat bent u natuurlijk.’ ‘Oh. Het is maar dat je het weet’, antwoordde de leeuw.

Als laatst kwam hij bij de grote olifant. ‘Wie is de koning van de jungle?’ vroeg de leeuw. De olifant zei niets en liep gewoon door. De leeuw herhaalde zijn vraag. De olifant keek even op en liep daarna weer door. Voor de derde keer vroeg de leeuw: ‘Wie is de koning van de jungle?’ Nu draaide de olifant zich om, pakte de leeuw met zijn grote slurf op en liet hem alle hoeken van het oerwoud zien. Hij gooide hem in het water, probeerde hem te laten verdrinken, pakte hem weer uit het water, en smeed hem tegen een boom. Bebloed en versuft, bont en blauw, gekraakt stond de leeuw op. Daarna keek hij de olifant aan en zei: ‘Dat jij nou niet het antwoord op mijn vraag weet, is nog geen reden om mij zo veel pijn te doen.’

Weet wie je bent
De clou van dit verhaal is dat de leeuw zelf wist wie hij was. Hij wist: ik ben de koning van de jungle! Het is belangrijk dat jij óók weet wie je bent. Je moet jouw identiteit kennen; je moet je kracht kennen; je moet je normen en waarden kennen; je moet weten welke zwakheden, fouten en tekortkomingen je hebt; je moet weten wat je belangrijk vindt;je moet weten wat je prioriteiten zijn; je moet weten waar je wel en waar je niet in gelooft.

Als je weet wie je bent, dan sta je sterk in je schoenen. Dan ben je niet bang als je bespot en veracht wordt vanwege je geloof. Wat ze je ook doen, jij weet: met Jezus ben ik meer dan overwinnaar! Hoe groot en sterk die olifant ook is – al laat die olifant jou alle hoeken van het leven zien – jij weet: met God ben ik sterk; met God doe ik het onmogelijke!

Om een overwinnend geloofsleven te leven, moet je weten wie je bent. Je bent niet wat en wie andere mensen zeggen dat je bent. De Bijbel zegt:

‘Allen die Hem aanvaard hebben en geloven in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Als je door het geloof Gods kind bent geworden, dan mag je zeker weten: ik ben wie God zegt dat ik ben, en ik heb wat God zegt dat ik heb!

Als je weet wie je bent, dan kan je alle aanvallen van de boze overwinnen. Dit is het goede leven dat God heeft weggelegd voor Zijn kinderen. God wil dat wij zullen leven in Zijn goede plan voor ons. De Bijbel zegt:

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

Met andere woorden: alle goede gaven komen van God! God is een goede God en Hij wil dat het goed gaat met Zijn kinderen. Hij wil dat je onoverwinnelijk, blij en gelukkig bent. Moet je daarvoor veranderen? Nee. Heb je daarvoor iets nodig? Nee. Moet je ergens heen om het te halen? Nee.

Lieve lezer, als je Jezus als Redder hebt aangenomen, komt Hij in je hart wonen. Zijn vrede, blijdschap en rust zijn binnen in jou! God heeft het goede leven al in jou gelegd. Deze boodschap laat jou alleen maar zien wat je al hebt en wie je al bent.

Terug naar de basis
Het allergrootste probleem vandaag, ook in ons Nederland, is dat de meeste mensen niet weten waar ze vandaan komen. Zelfs christenen. Of men gelooft in de wetenschappers die ons leren dat wij miljarden jaren geleden uit een oerslijmpje zijn voortgekomen.

Velen, vooral jongeren, zijn op zoek naar hun identiteit. ‘Wie ben ik eigenlijk?’ en ‘Waar kom ik vandaan?’ zijn veelgestelde vragen in onze generatie. Veel jonge mensen hebben een identiteitscrisis. De reden hiervoor is dat er andere fundamenten gelegd worden, die geen sterke basis zijn.

Maar de Bijbel, het Woord van God, geeft ons een goed fundament en een sterke basis. In Genesis lezen we:

‘Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’ God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren.’’ – Genesis 1:26-28

Wanneer je zeker weet dat je gemaakt bent naar Gods beeld, dan denk, praat en leef je anders. Dan maak je je niet zo druk over al die mensen – wetenschappers, filosofen, geleerden, onderzoekers enz. – die iets anders zeggen.

Je maakt je geen zorgen meer voor de dag van morgen, want je weet: mijn Papa, de Schepper van hemel en aarde, zorgt voor mij. Met die kennis ben je onoverwinnelijk en onverslaanbaar. Je laat je niet aan het wankelen brengen of bang maken.

Dit is wat veel mensen missen, ook christenen en kerken. Begrijp je nu waarom de boze – al voor vele jaren – zo’n aanval op Genesis heeft ingezet, en waarom de leer van de schepping overal wordt weggehaald? Het is om onze sterke basis weg te halen.

Daarom zijn veel mensen vandaag op zoek naar hun identiteit. Ze weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Tegen die mensen wil ik vandaag zeggen: stop met zoeken, en ga ontdekken wat de leeuw al lang wist toen de olifant hem zo gemeen behandelde. Zeg: ‘No matter what: I am the king of the jungle! Ik ben een Koninklijk kind!’

De Leeuwenkoning
De prachtige musical ‘The Lion King’ (‘De Leeuwenkoning’) vertelt het verhaal van Mufasa, de leeuwenkoning, en zijn zoontje Simba. Als Simba’s vader vermoord wordt door zijn boze broer Scar, vlucht kleine Simba weg. Daar in het oerwoud wordt hij een met de andere dieren van de jungle.

Jaren gaan voorbij. Dan krijgt Simba – die inmiddels een volwassen leeuw is geworden – een visioen. Hij ziet zijn vader en hoort hem zeggen: ‘Simba, je bent vergeten wie je bent. En omdat je bent vergeten wie je bent, ben je ook mij vergeten.’ En zo is het ook met ons mensen. Wij zijn vergeten wie wij zijn. En omdat we zijn vergeten wie wij zijn, zijn we ook onze Schepper vergeten.

Daarna zegt zijn vader tegen Simba: ‘Je bent meer dan wie je nu bent, en waar je nu bent, met de andere dieren van het oerwoud. Kijk binnen in je, Simba. Je moet je plaats innemen in de cirkel van het leven. Herinner je wie je echt bent, Simba. Je bent mijn zoon, de ware koning.’ Lieve lezers, God is onze Schepper en wij zijn Zijn maaksel: de ware koningen van deze aarde!

Gebed
Bid met mij mee

… om vergeving
‘Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus. Ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik smeek U, o God: vergeef mij al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn fouten en wil graag Uw kind worden. Dank U voor het offer van Uw Zoon, Jezus Christus, die al mijn zonden gedragen heeft aan het kruis. U bent een God van genade en vergeving. Zoals U David, Petrus, Paulus en anderen hebt vergeven, wilt U ook mij vergeven. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn. Ik neem Uw vergeving aan. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: