Boodschap - Pak terug wat de duivel van je gestolen heeft

Pak terug wat de duivel van je gestolen heeft!

Er is een dief die ongelooflijk succesvol is en met wie wij allemaal te maken hebben. Deze dief misleidt en plundert mensen. Op de een of andere manier heeft hij van ieder mens wel iets gestolen. Weet je al over welke dief ik het heb? Ik heb het over de grootste dief die er bestaat: de duivel, satan, de tegenstander van God. Het is vandaag tijd dat we terugpakken wat de duivel van ons gestolen heeft!

De duivel, jouw tegenpartij
Jezus zegt van de duivel:

‘Jullie zijn kinderen van de duivel en doen graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen.’ – Johannes 8:44

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.’ – Johannes 10:10

De duivel gaat de wereld rond en laat een spoor van vernieling achter. Hij is altijd op zoek om iets kapot te maken. De apostel Paulus zegt:

‘Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ – Efeziërs 6:12

Petrus zegt:

‘Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.’
– 1 Petrus 5:8

Satan gaat rond als een brullende leeuw. Met andere woorden: hij is geen leeuw, maar hij doet zich voor als een leeuw. Hij wil je bedreigen en bang maken. Hij is als een leeuw zonder tanden. Hij wil je laten denken dat hij sterker en groter is dan jij. Maar de Bijbel zegt:

‘Want Hij (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest), die in jou woont, is machtiger dan hij
(de duivel) die de wereld beheerst. – 1 Johannes 4:4

David en Goliath
Op een dag trokken de Filistijnen op tegen de Israëlieten. De Filistijnen stonden aan de ene kant van de berghelling en de Israëlieten aan de andere kant, met een dal tussen hen in. De reus Goliath stapte uit het Filistijnse leger naar voren. Al spottend daagde hij de Israëlieten uit om tegen hem te vechten. Maar niemand van de Israëlieten durfde het op te nemen tegen Goliath, behalve David, de jonge schaapsherder. Goliath stond – met wapenrusting en al – klaar. Toen David met slechts zijn staf, een slinger en een paar stenen op hem afkwam, bulderde Goliath:

‘‘Ben ik soms een hond,’ donderde hij tegen David, ‘dat je met een stok op mij afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. ‘Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven,’ brulde Goliath.’ – 1 Samuël 17:43-44

Dat doet de duivel ook. Hij wil jou laten zien dat hij groot en sterk is, en wil jou met zijn grote bek bang maken. Maar David liet zich niet bang maken, en antwoordde:

‘Jij komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in de naam van de HERE van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die jij hebt beledigd. De HERE zal jou vandaag overwinnen. Ik zal jou doden en jouw hoofd afhakken, de lijken van jouw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël! En iedereen hier zal weten dat de HERE niet afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren, onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal jou in onze macht geven!’ – vers 45-47


Toen Goliath tot de aanval overging, rende David op hem af, nam een steen uit zijn tas en slingerde die weg. De steen trof Goliath tegen zijn voorhoofd en hij viel voorover op de grond. Daarna pakte David Goliaths zwaard en doodde hem. Die dag bracht God de overwinning over de Filistijnen. Diezelfde God woont ook in jou en mij! Wij hoeven niet bang te zijn voor de duivel.

De duivel is verslagen
Jezus heeft gezegd:

‘Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: ‘Ga hier vandaan en val in de zee’, dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.’ – Marcus 11:23

Het is tijd dat je de duivel onder de voet gaat krijgen, dat je niet bang bent en opzij laat drukken door deze dief. Hij is een leugenaar en een bedrieger. Hij probeert je te laten voelen dat hij sterker is, maar hij is verslagen op Golgotha!

‘Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!’ – Romeinen 8:37

Belijd deze Bijbeltekst! God heeft ons macht gegeven om tegen deze dief op te treden. Jezus heeft gezegd:

‘Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’ – Lucas 10:19

Stop met bang te zijn voor de duivel. Als je klaagt dat de dief zo’n macht over jou heeft, dan komt het omdat je hem die macht geeft. De duivel heeft namelijk geen macht over een kind van God! Wij zijn gekocht en betaald door het dierbaar bloed van Jezus Christus. Wij zijn van Hem.

De tactiek van de duivel
De duivel heeft geen macht om van je te stelen, tenzij je hem er toestemming voor geeft. Wat is dan de tactiek van de duivel? Zijn tactiek is misleiding. Hij misleidt je in je gedachten. Als je daarop ingaat en toegeeft aan de zonde, dan open je de deur voor hem. Dan geef je hem toestemming, waardoor hij kan binnenkomen en stelen. Dan kan hij je beroven van al je blijdschap en vrede. Dan neemt hij alles van je af en laat je met een puinhoop achter. Als je door hem bestolen bent, pak het dan terug.

Geef hem geen kans om jou te bestelen. Houd de deur dicht. ‘Geef de duivel geen voet’ (Efeziërs 4:27, NBG). Als je niet met de duivel in gevecht wilt, moet je ook niet in zijn winkel gaan neuzen. Als je merkt dat iets niet naar Gods wil is, dan is dat de Heilige Geest binnen in je die je het laat weten.

De duivel begint heel listig. Misschien ben je gelukkig getrouwd. Maar dan laat de duivel je de verboden vrucht zien en leidt hij je tot overspel. Misschien dien je de Heer in de gemeente en ben je blij en gelukkig. Maar dan komt de duivel listig met zaadjes van ontevredenheid over dit of dat. Als je daaraan toegeeft, worden die zaadjes een bittere wortel.

Uiteindelijk komt hij binnen en berooft hij je van al je blijdschap en vrede. Dan eindig je vol zelfmedelijden thuis, en vind je niets goed meer – alleen jezelf. Zo werkt die dief.

En zo kunnen er talloze dingen zijn waardoor de duivel langzaam je leven binnensluipt. Hij doet dit met het doel je te beroven. Weet dat hij jouw zwakke plekken zal zoeken en je daar zal aanvallen op een moment dat je het niet verwacht. Ken de tactieken van de dief!

De kracht van de Heilige Geest
De sleutel tot overwinning over deze dief ligt in de kracht van God binnen in jou: de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van Gods Geest kunnen we onderscheiden wat van God is en wat van satan is. Het is alleen door de Heilige Geest dat we de dief, de plunderaar, kunnen weerstaan en overwinnen. De Bijbel zegt:

‘Onderwerp je dus aan God, maar verzet je tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ – Jakobus 4:7


Met andere woorden: we moeten ons eerst onderwerpen aan God en Zijn wil. Dat is een keuze die je maakt. Je hoeft het niet te voelen. Dán zul je de misleidende dief kunnen weerstaan. God belooft ons dat hij dan uiteindelijk van ons zal wegvluchten!

Als er gedachten komen die niet van God zijn, dan moet je die van je afzetten, ze uit je gedachten bannen. Jij moet die slechte gedachte vervangen door een goede gedachte. De strijd begint namelijk in je denken. Let op wat je denkt!

Een verkeerde gedachte kan tot je komen. Dan heb je de keuze om die af te wijzen of aan te nemen. Als je de verkeerde gedachten niet afwijst, dan komt er een moment dat die dief sterker begint te worden. Voordat je het weet, denk je op zijn manier en leef je onder zijn macht.

‘Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.’ – 2 Korinthiërs 10:3-5

Jezus kan jou verlossen
Eens was die dief machtig. Hij had de sleutels van de dood, de hel en het dodenrijk. Maar toen kwam Jezus Christus, de Zoon van God. Hij werd geboren op aarde en stierf aan het kruis op Golgotha. Daarmee heeft Hij de kop van die dief vermorzeld. Jezus ging naar het dodenrijk en nam de sleutels van de dood en het dodenrijk. Satan heeft de sleutels niet meer, maar Jezus. Jezus zegt:

‘Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’ – Openbaring 1:18

Ben je beroofd en bestolen door de duivel? Neem dan vandaag de beslissing en zeg: ‘Stop! Het is lang genoeg geweest dat de duivel mij heeft beroofd. Het is nu afgelopen. Met Jezus ben ik meer dan overwinnaar!’ Pak al de gestolen kostbaarheden terug die de duivel van je gestolen heeft. Zorg ervoor dat jouw gedachten op één lijn komen met het Woord van God.

Ken je Jezus nog niet? Hij wil je blij en gelukkig maken. Hij wil je verlossen uit de klauwen van de dief die je heeft beroofd van jouw blijdschap, vrede en geluk. Neem Jezus vandaag aan als jouw Redder en Verlosser en bid het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee…

Gebed om vergeving en kracht
‘Vader in de hemel, ik dank U dat ik tot U mag komen in de naam van de Here Jezus Christus.
Ik vraag U om vergeving van al mijn zonden, al mijn fouten. De duivel heeft mij beroofd van mijn blijdschap, van mijn vrede en van mijn geluk. Ik voel me bestolen. Hij heeft alleen maar geprobeerd om mij ongelukkig te maken. Maar het is nu genoeg geweest. Ik wil U volgen,
Here Jezus. Ik wil U dienen. Ik wil de Bijbel lezen en U leren kennen. Daarom neem ik U aan als mijn Redder en Verlosser. Ik geloof dat U mij vergeven hebt. Dank U dat U voor mij naar deze aarde bent gekomen. Door U kan ik echt blij en gelukkig zijn. Here Jezus, geef mij nu ook Uw Geest en maak mij krachtig om stand te houden tegen die dief. De duivel is een leugenaar en bedrieger en hij is verslagen op Golgotha. Ik ben gekocht en betaald door Uw dierbaar bloed.
Ik ben nu van U en met U ben ik meer dan overwinnaar! Ik wil U ervoor danken met heel mijn hart.
Alles door genade, in Jezus’ naam.’ Amen!

Gebed om genezing
‘Here God, ik dank U voor Uw Woord, dat verklaart dat ik door Jezus’ striemen genezen ben
(1 Petrus 2:24). Ook hebt U gezegd in Exodus 15:26 dat U de Here mijn Heelmeester bent.
Ik ben U dankbaar dat ik niet alleen gered mag zijn, maar dat U mij ook verlost van mijn ziekten en kwalen. U hebt de volle straf voor al mijn zonden gedragen. Maar ook voor alle ziekten hebt U betaald, zodat ik volledig genezen kan worden. Ik geloof dit goede nieuws en ik dank U dat U mijn gebed hoort en verhoort. Ik naam dit grote cadeau aan en geloof dat ik door de wonden in Uw lichaam genezen ben. Prijs de Heer!’ Amen!

Gebed om vrede en rust
‘Here, ik geef toe dat ik aangevallen word door gevoelens van angst, onzekerheid, veroordeling en schuld. Mijn levensboot bevindt zich in een storm en de golven gaat tekeer. Ik weet dat Uw Woord zegt: ‘De goddelozen hebben geen vrede’ (Jesaja 48:22). Here, ik wil in vrede met U leven, zodat ik vrede heb met mijzelf en de mensen in mijn omgeving. Ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Daarom kom ik met grote vrijmoedigheid tot U om U te vragen mij helemaal te verlossen van al deze kwellingen.
Ik dank U dat ik niet meer bang hoef te zijn en dat de duivel mij niet meer kan aanklagen,
want mijn schuld is betaald. Ik mag nu voor U staan zonder vrees en veroordeling.
U bent mijn vrede en rust! Dank U, dank U, Jezus.’ Amen!

Tags: