Boodschap - Pinksteren en de geboorte van de kerk

Pinksteren en de geboorte van de Kerk van Jezus Christus

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:4

Jezus’ hemelvaart
In de 40 dagen nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Hij Zichzelf vaak laten zien. Hij verscheen aan al Zijn leerlingen en aan wel 500 mensen. 40 dagen na Pasen zei Hij tegen Zijn leerlingen op de Olijfberg:

‘Ik wil dat jullie de wereld intrekken en de mensen het goede nieuws over Mij vertellen dat iedereen het weer in orde met God kan maken. Ik wil dat jullie hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Daarna zei Hij: ‘Ik wil niet dat jullie Jeruzalem verlaten voordat de Heilige Geest, de belofte van de Vader, op jullie is gekomen. Want Johannes de Doper doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest, niet lang na deze dag.’

Ook zei Hij: ‘Maar wees niet bang. Ik ben altijd bij jullie, tot het einde van de tijd.’ Op dat moment ging Jezus terug naar de hemel. De leerlingen staarden omhoog, totdat ze Hem niet meer konden zien. Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, zeiden twee mannen in witte kleren: ‘Wat staan jullie naar de lucht te kijken? Deze Jezus, die naar de hemel is gegaan, zal net zo terugkomen als jullie Hem hebben zien weggaan.’

Wachten op de belofte van de Vader
Toen ze in Jeruzalem waren aangekomen, gingen zij naar de bovenverdieping van het huis waar ze altijd samenkwamen. Terwijl ze aan het bidden waren, stond Petrus op. Hij zei: ‘Vrienden, het is allemaal gegaan zoals de profeten hebben voorspeld.’ Nadat Judas Jezus had verraden, had hij een einde aan zijn leven gemaakt. Daarom zei Petrus: ‘Het is goed als iemand anders de plaats van Judas inneemt. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’ Toen werd Mattias uitgekozen als plaatsvervanger van Judas.

De Pinksterdag
Het aantal mensen dat aanwezig was, groeide. Uiteindelijk waren er ongeveer 120 mensen bij elkaar. 10 dagen na de hemelvaart van Jezus was het pinksterfeest. Dat is precies 50 dagen na Pasen. Pinksteren betekent ook letterlijk: ‘vijftigste’. Dit feest, ook wel het Wekenfeest genoemd, had God al ingesteld in het Oude Testament. Allerlei Joden vanuit de hele wereld waren naar Jeruzalem gekomen om het pinksterfeest te vieren.

Plotseling was er een harde windvlaag te horen, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. De Bijbel zegt in Handelingen 2: ‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ Dit was nog nooit eerder voorgekomen en dit gebeuren trok veel bekijks.

De Joden, die overal vandaan kwamen, hoorden hen in vreemde talen spreken en zeiden verbaasd: ‘Dat zijn toch mannen uit Galilea? Hoe kan het dan dat een ieder van ons hen in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze hebben te veel wijn gedronken!’

De boodschap van Petrus
Toen stonden de 12 apostelen op. Petrus nam het woord. ‘Luister, wij zijn helemaal niet dronken, zoals sommigen denken. Het is pas 9 uur ’s ochtends! Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. Hij profeteerde: ‘God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest uitstorten over allen die Hem dienen. Dan zal ieder die de naam van de Here aanroept, gered worden.’ Dat is wat u hier ziet gebeuren.

God de Vader heeft Zijn Zoon, Jezus, gestuurd en jullie hebben Hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. Hij is gestorven en de Vader heeft Hem weer levend gemaakt. Dat hebben wij allemaal met eigen ogen gezien. Jezus is naar de Vader gegaan en Hij zal weer terugkomen.’

De geboorte van de Kerk
De mensen die dit hoorden, kregen spijt van hun fouten en riepen uit: ‘Maar wat moeten wij dan doen?’ Toen antwoordde Petrus:
1) ‘Bekeer je tot God,
2) laat je dopen in de naam van Jezus Christus,
3) en de Heilige Geest zal in jou komen wonen.’

3.000 mensen kwamen tot bekering en lieten zich meteen dopen door onderdompeling. Wat een feest was dat! Het was de geboorte van de Kerk van Jezus Christus.

De genezing van een verlamde
Op een middag gingen Petrus en Johannes naar de tempel om te bidden. Onderweg kwamen ze langs de Schone Poort. Daar zat een man die al sinds zijn geboorte, meer dan 40 jaar lang, verlamd was. Elke dag zat hij bij de poort te bedelen.

Toen Petrus en Johannes langsliepen, vroeg hij hun om geld. Zij keken hem aandachtig aan. Petrus zei: ‘Kijk naar ons!’ De man dacht geld van hen te krijgen en keek hen vol verwachting aan. Maar Petrus bedoelde hiermee: ‘Kijk naar ons niveau van leven. Wij waren vroeger net als jij; we leefden zonder Jezus. Maar Jezus heeft ons hele leven veranderd. Hij zal ook jouw leven veranderen.’

Toen pakte Petrus zijn hand en zei: ‘Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik wél heb, is Jezus Christus. Sta op in Zijn naam en loop!’ Hij trok de man overeind, en op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon te lopen. Daarna liep hij met Petrus en Johannes de tempel binnen.

Hij danste van blijdschap en loofde God. Steeds meer mensen kwamen om hem heen staan. Iedereen was verbaasd. ‘Dat is toch die verlamde man? 40 jaar lang zat hij elke dag te bedelen bij de Schone Poort. Hij was zijn hele leven verlamd, maar kijk: hij loopt, hij springt. Hij is genezen!’

Vol verbazing keken ze naar Petrus, die tegen de mensen zei: ‘Waarom bent u zo verbaasd? Wat staat u ons aan te staren? U denkt toch niet dat wij deze man door onze eigen kracht hebben laten lopen? Wij hebben dat gedaan in de naam van Jezus Christus. Die Jezus die jullie gekruisigd hebben. Maar God heeft Hem weer levend gemaakt. Wij zijn daar getuigen van. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf!’

Petrus en Johannes gevangen genomen
Terwijl Petrus en Johannes nog tegen de mensen spraken, kwamen de geestelijke leiders van die tijd naar hen toe. Zij waren woedend dat de apostelen het volk vertelden dat Jezus niet meer dood was, maar was opgestaan. Deze boodschap probeerden zij al die tijd tegen te houden. Zij namen Petrus en Johannes gevangen.

De volgende morgen moesten ze voor de raad komen. Deze bestond uit allerlei Bijbelgeleerden. Zij vroegen hun: ‘Door welke kracht of namens wie hebt u dit gedaan?’ Petrus antwoordde: ‘Als ik het goed begrijp, worden wij vandaag verhoord omdat wij iets goeds hebben gedaan voor een verlamde man, waardoor hij is genezen.’

Daarna begon Petrus te prediken tegen de raad. Vanbinnen kookten zij natuurlijk, want zij wilden de naam van Jezus niet horen. Petrus zei: ‘Dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige door wie de mensen gered kunnen worden.’

Omdat de genezen man bij hen stond, konden de geestelijke leiders niets tegen hen inbrengen. Ze overlegden met elkaar: ‘Wat moeten wij met deze mannen doen? We kunnen niet ontkennen dat zij een groot wonder hebben gedaan. Iedereen in Jeruzalem weet ervan.’ Daarom besloten ze hen te verbieden verder nog over Jezus te spreken.

Maar Petrus en Johannes antwoordden: ‘Wat vindt u, is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord.’ Na vele bedreigingen moesten de Joodse leiders hen wel laten gaan, want zij konden geen goede reden vinden om hen te straffen en langer vast te houden. Het volk prees immers God voor het wonder dat Hij door hen heen had gedaan.

De kracht van de Heilige Geest
Zodra zij vrij waren, gingen Petrus en Johannes weer naar hun broeders en zusters. Zij vertelden hen wat er was gebeurd en wat de Joodse leiders hadden gezegd. Daarna baden zij samen:

‘Machtige Here, U hebt door Uw dienaar, onze voorvader David, voorspeld dat de hooggeplaatste mensen tegen Jezus zouden zijn. Vele geesten zijn vandaag tegen Jezus, van wie wij getuigen. Here, geef ons de kracht om vrijmoedig het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken. Laat zien dat U achter ons staat, door de wonderen en tekenen die U doet.’

Terwijl zij aan het bidden waren, kwam de Heilige Geest opnieuw en vervulde hen allemaal. Het huis begon te beven en te schudden. God werd geloofd en geprezen en vrijmoedig predikten ze het evangelie.

De Heilige Geest brengt leven
Lieve lezers, dit vieren we met Pinksteren: de vervulling met de Heilige Geest. Op die pinksterdag werd de pinksterkerk geboren. God is niet veranderd. Hij wil vandaag iedereen vervullen die werkt in het Koninkrijk van God. Zodat je Hem niet langer in eigen kracht zult dienen, maar in de kracht van Zijn Geest. God wil Zijn Geest geven aan alle kerken in Nederland. Daar waar het misschien dood of stil is, wil Hij leven brengen door de Heilige Geest. Als punt van contact mag jij het gebed met mij mee bidden.

Gebed

‘Vader, dank U dat U Uw Zoon, Jezus Christus, naar de aarde hebt gestuurd. Ik geloof dat Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha, maar ook weer is opgestaan uit de dood. Here, ik bid dat Uw Geest op ons zal neerdalen zoals op die pinksterdag. Vul ons met de Heilige Geest en geef nieuw vuur in de kerken in Nederland. Dat christenen hun stand zullen innemen en overal over Jezus zullen vertellen. Dank U dat U altijd bij ons bent. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van Melanie Roberts