Boodschap - Pinksteren is essentieel

Pinksteren is essentieel!

Zonder Pinksteren is er geen zang, muziek en prediking waarin de Heilige Geest werkt om de mensen tot Jezus te brengen. Zonder Pinksteren is er geen krachtig gebed voor de zieken om genezing van God te ontvangen. Zonder Pinksteren is er geen autoriteit om gebonden mensen vrij te maken van de macht van satan. Pinksteren is onlosmakelijk verbonden met de Heilige Geest.

‘Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’’ – Handelingen 2:37-38

De Heilige Geest vóór Pinksteren
Natuurlijk was de Heilige Geest vóór Pinksteren al aan het werk, maar dan op een andere manier. Door de Heilige Geest kregen profeten in het Oude Testament een blik in de toekomst, waardoor ze konden profeteren. Door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben meer dan 40 verschillende schrijvers de Bijbel geschreven in een periode van ongeveer 1800 jaar.

Mensen die elkaar niet kenden, die op verschillende plaatsen leefden en uit diverse lagen van de bevolking kwamen, hebben samen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de Bijbel geschreven. De Bijbel is een waar boek!

Op de eerste bladzijde van de Bijbel, in het eerste hoofdstuk van Genesis, kun je al lezen over de Heilige Geest:

‘Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.’ – Genesis 1:2

Het was de Heilige Geest die Jezus tot leven bracht in de buik van Maria. De engel zei tot Maria:

‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God.’
– Lucas 1:35

Lucas 1:36 zegt dat Johannes de Doper al in de buik van Elisabeth vervuld werd met de Heilige Geest.

‘Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kind in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest.’ – Lucas 1:41

Door de Heilige Geest werd Jezus in de woestijn geleid om verzocht te worden door de boze.

‘Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. De Geest leidde Hem naar de woestijn van Judea waar Hij veertig dagen bleef. Daar stelde de duivel Hem voortdurend op de proef. Al die tijd at Jezus niets en op het laatst kreeg Hij honger.’ – Lucas 4:1-2

Nog voordat Jezus naar de hemel ging, blies Hij op Zijn discipelen en zei:

‘Ontvang de Heilige Geest.’ – Johannes 20:22

We zien dus heel duidelijk dat de Heilige Geest al vóór die pinksterdag op een wonderlijke manier aan het werk was.

Met Pinksteren begon er een nieuw tijdperk 
Maar op die grote pinksterdag begon er voor de Heilige Geest een nieuw tijdperk.

‘Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:1-4

De mensen die dit hoorden, waren verbaasd dat ze de discipelen in verschillende talen hoorden spreken. Sommigen dachten dat ze dronken waren. Toen nam Petrus het woord en sprak de mensen toe:

‘‘Mannen- van Israël!’ riep hij. ‘Inwoners en bezoekers van Jeruzalem, luister! Wij zijn helemaal niet dronken, zoals u denkt. De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur. Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: ‘God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen Zijn woorden spreken.” – Handelingen 2:14-18

De Heilige Geest had al aan de profeet Joël een blik in de toekomst gegeven. De Heilige Geest zou niet – zoals in het Oude Testament – alleen maar een paar personen aangrijpen en door hen heen werken. Maar de Heilige Geest zou uitgestort worden op veel mensen tegelijk. Dat gebeurde hier voor het eerst op deze pinksterdag.

Jezus had Zijn discipelen gewaarschuwd om niet uit te gaan om te getuigen, voordat ze vervuld zouden zijn met kracht uit de hemel, ofwel met de Heilige Geest.

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 1:4

Waarom wil God niet dat we van Hem getuigen zónder de Heilige Geest? Omdat Hij wil dat Zijn boodschap gebracht wordt in de kracht en de autoriteit van de Heilige Geest. Daarom zegt God:

‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door Mijn Geest.’ – Zacharia 4:6

2.000 jaar geleden begon er een nieuw tijdperk met de uitstorting van de Heilige Geest. 50 dagen daarvoor, toen Jezus gekruisigd was, verstopten de discipelen zich nog. Ze waren bang en durfden niet eropuit te gaan om van Jezus te getuigen. Maar 50 dagen na Pasen – op die pinksterdag – stonden ze op het tempelplein te prediken en te getuigen onder de zalving van de Heilige Geest en waren ze voor niemand bang. Dat is wat de Heilige Geest doet.

Vóór Pinksteren was Petrus bang. Toen Jezus gevangengenomen was, beefde hij nog voor een dienstmeisje dat hem herkende en zei hij drie keer dat hij Jezus niet kende (zie Lucas 22:54-62). Maar nú, met Pinksteren, werd Petrus vervuld met de kracht van de Heilige Geest. Hij stond op voor duizenden mensen en begon hen toe te spreken onder de kracht van de Heilige Geest. Hij was voor niets en niemand bang.

Het is hoog tijd dat de Kerk van Jezus Christus vandaag vervuld wordt met de Heilige Geest en dat Gods Geest gaat waaien door alle kerken, door het koningshuis, door de hele regering en door ons hele land!

Toen Petrus aan het prediken was, kwamen die dag 3.000 mensen tot bekering en lieten zich dopen door onderdompeling. Er kwam die pinksterdag een opwekking. Zo ontstond de eerste gemeente (kerk). Vanaf die pinksterbeweging ging het alsmaar door.

Saulus werd Paulus; massa’s mensen werden aangegrepen door de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest; hele families bekeerden zich en in veel steden kwamen mensen tot het geloof in Jezus. De kracht van de Heilige Geest is niet veranderd. Gods Geest is nog altijd hetzelfde. Hij is onveranderlijk.

Wat betekent het om vervuld te zijn met de Heilige Geest?
Vervuld zijn betekent ‘vol zijn’. Er is een groot verschil tussen ‘iets’ van de Geest hebben, of ‘vervuld zijn’ met de Heilige Geest. Veel christenen hebben ‘iets’ van de Geest, en dat is goed. Maar het is een ander ding om ‘vol te zijn van de Heilige Geest. Het is mijn verlangen dat als je nog niet vervuld bent met de Heilige Geest, je vandaag Zijn kracht zal ontvangen.

God geeft Zijn kinderen zelfs de opdracht om vol te zijn van de Heilige Geest.

‘Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest.’ – Efeziërs 5:18

Johannes de Doper zei:

‘Ik doop met water als teken van de bekering. Na mij komt er Iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard Zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’ – Mattheüs 3:11

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw:

‘Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.’ – Johannes 4:14

De doop met de Heilige Geest is altijd nauw verbonden met gebed. We kunnen alleen vervuld worden met de Heilige Geest als we ons absoluut en helemaal overgeven aan Jezus Christus. Jezus is de Doper met de Heilige Geest. Een vrijwillige overgave is nodig, omdat de Heilige Geest geen dictator is. Als iemand zich niet wil overgeven aan de Heilige Geest, zal Hij hem met rust laten en zal hij blijven zoals hij is.

Maar de vervulling met de Heilige Geest zal maken dat Gods kracht als een fontein in je zal opspringen. Daardoor zal je blij en gelukkig zijn in alle omstandigheden van het leven. Die vervulling geeft je kracht om door moeilijke omstandigheden te gaan en geeft je onderscheidingsvermogen, zodat je bewaard zal worden voor veel bedrog.

Hoe kan je vervuld worden met de Heilige Geest?
Jezus geeft ons het antwoord:

‘Luister, zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet! Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?’ – Lucas 11:9-13

We moeten God simpelweg vragen om de Heilige Geest.

Er zijn mensen die het idee hebben dat de Heilige Geest op een heel bijzondere manier over hen moet komen. Ze staan heel gespannen op iets te wachten. Volgens hen moeten er eerst allerlei dingen gebeuren. Maar ze hebben het mis! Wanneer je gedoopt wordt door onderdompeling, dan geef je jezelf over aan de persoon die je doopt. 

De doper doopt je eenvoudig onder in het water, en daarna sta je weer op. Zo is het ook met de Heilige Geest. Jezus is de Doper. Jij bent degene die gedoopt wil worden. De Heilige Geest is het vuur en de kracht van God. Wat moet je doen om gedoopt te worden in de Heilige Geest? Je moet jezelf helemaal overgeven aan de Doper, Jezus Christus, en Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Ontvang vandaag de kracht van de Heilige Geest
Ik wil de gelovigen in Jezus oproepen om vervuld te worden met de Heilige Geest! Geef jezelf helemaal en vrijmoedig over in de handen van Jezus Christus. Hij zal je dopen en vervullen met de Heilige Geest. Wanneer je vervuld bent, kun je niet je mond houden, maar dan wil je God loven, prijzen, eren en aanbidden, en ga je van Hem getuigen. Het is hoog tijd dat de christenen van Nederland de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen.

Wil jij vandaag vervuld worden met de Heilige Geest? Geef je nu helemaal over aan God. Maar de kracht van de Heilige Geest is alleen voor Gods kinderen. Als je Jezus nog niet kent als jouw Redder en Verlosser, dan kan je Hem vandaag aannemen. Als je je hart voor Hem opent, zal Hij in je hart komen wonen en je vervullen met Zijn Heilige Geest.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader, vervul al Uw kinderen met de Heilige Geest. Laat er dorst zijn naar het levende water dat uit hun binnenste zal vloeien (Johannes 7:38). Ik dank U dat U Uw belofte waarmaakt aan iedereen die gelooft. Ik bid vandaag ook voor de kerken. U houdt van Uw Kerk, Here Jezus. U houdt van de dominees en de voorgangers, maar U wilt dat zij vervuld worden met Uw Geest.
Laat Uw Geest waaien over Nederland.
Laat Uw Geest waaien over de regering.
Laat Uw Geest waaien over het koningshuis.
Laat Uw Geest waaien over de kerken van Nederland.
Geef een beweging van Uw Geest, zoals U deed op die pinksterdag, Heer. Ik bid dit, ik vraag dit en ik dank U ervoor dat U dit wilt doen. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen!

Lees ook: ‘De innerlijke kracht van de Heilige Geest’

Tags: