Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Smith Wigglesworth – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Over Smith Wigglesworth
Smith Wigglesworth (1859-1947), ook wel bekend als ‘de apostel van geloof’, was een van de pioniers van de opwekking die een eeuw geleden binnen de pinksterbeweging heeft plaatsgevonden. In zijn samenkomsten kwamen duizenden mensen tot het geloof, en honderden werden genezen van ernstige ziekten. Wonderen en tekenen volgden zijn bediening. Een diepe intimiteit met zijn hemelse Vader en een onvoorwaardelijk geloof in Gods Woord zorgden ervoor dat hij zo succesvol was in zijn bediening. Zijn leven is een waar voorbeeld voor alle gelovigen.

De Bijbel spreekt veel over het onderwerp geloof. De grote Godsmannen- en vrouwen in de Bijbel hebben één ding gemeen: een groot geloof in de levende God. Maar wat is geloof eigenlijk? En hoe kunnen we vandaag uit het geloof leven?

Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.’ – Hebreeën 11:1-3

Het ware fundament
Als we vooruit willen komen in ons geestelijk leven, zullen we een goed fundament moeten hebben. En het enige goede fundament is Jezus Christus.

‘Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen.’ – 1 Korinthiërs 3:11

Als je je geloof bouwt op de Rots, Jezus Christus, kunnen geen machten je doen wankelen. Er is geen betere fundering dan het Woord van God. Christus is namelijk het vleesgeworden Woord. Alle andere fundamenten zijn gelijk aan zand; daar zal niets van overblijven. De Bijbel zegt dat het Woord van God voor eeuwig standhoudt.

‘De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zeker niet.’ – Mattheüs 24:35

‘Ik zeg u met nadruk: tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.’ – Mattheüs 5:18

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.’ – Johannes 1:1-3

De weg van geloof
Ik geloof dat er maar één weg is naar alle schatten van God, en dat is de weg van geloof. Al Gods beloften zijn ‘ja’ en ‘amen’ voor degenen die geloven. Dit geloof zegt: ‘Het is zo, omdat God het gezegd heeft.’ Het is namelijk onmogelijk dat het niet zo zou zijn.

Door het geloof zal God Zijn plannen uitvoeren, Zijn macht laten zien en Zijn tegenwoordigheid openbaren. We lezen over Henoch:

‘Henoch vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd hij door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat Hij heel tevreden over Henoch was.’ – Hebreeën 11:5

Ik bid dat God ons geloof sterker zal maken, zodat we, net als Henoch, met God mogen wandelen en Hij tevreden over ons kan zijn.

Twee soorten geloof
Er zijn twee soorten geloof, namelijk: natuurlijk geloof en reddend geloof. Alle mensen worden geboren met het natuurlijke geloof. Maar het bovennatuurlijke, reddende geloof is een gave van God. De Bijbel zegt:

‘Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.’ – Handelingen 26:16-18

Is dit het geloof van Paulus? Nee, dit is het geloof dat de Heilige Geest geeft. Paulus had het reddende geloof. Daarna, toen Ananias hem de handen oplegde, kwam de kracht van de Heilige Geest vrij en vulde Paulus’ lichaam. En daarna wandelde Hij in de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt:

‘De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.’ – Johannes 14:26

Er is een groot verschil tussen ons geloof en het geloof van Jezus. Aan ons geloof komt een einde. De meeste mensen zijn wel op het punt gekomen dat ze hebben gezegd: ‘Here, ik heb al het geloof gebruikt dat ik heb, en kan niet verder.’

Gelukkig is er ook een ander soort geloof, dat verder reikt dan ons natuurlijke geloof. Jezus wil ons op een plaats brengen waar we op één lijn staan met God, zodat Hij ons kan leiden en Zijn doel kan bereiken.

‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ – Hebreeën 11:6

Het is onmogelijk om God welgevallig te zijn op een andere grond dan geloof. Want alles wat geen geloof is, is zonde. Gods plan voor je leven is het plan van geloof.

Leidsman en Voleinder
In de Bijbel staat:

‘… terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’ – Hebreeën 12:2 (HSV)

Jezus is de Leidsman van het geloof geworden. Het was voor Hem een vreugde om de mens te redden. En vanwege deze geweldige vreugde, werd Hij de Leidsman van een levend geloof.

Dit goddelijke geloof, dit principe, dit leven, deze erfenis, deze waarheid, deze eeuwige kracht werkt machtig in ons door Zijn Geest. We moeten uit het gewone stappen en in het buitengewone gebracht worden. Met andere woorden: niet zien met onze natuurlijke ogen, maar met geloofsogen.

Onze geloofsvader Abraham
In de Bijbel lezen we over Abraham:

‘Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een ander land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging.’ – Hebreeën 11:8

Menselijk gezien was Abraham een onverstandige man. Hij liet alles achter en vertrok, zonder te weten waar hij naartoe ging. Maar Abraham was gehoorzaam aan God en deed deze stap in het geloof. Hij was een vreemdeling in dat land, maar God gaf het in zijn bezit.

25 jaar lang had Abraham de belofte dat God hem een zoon zou geven. Ook zou Hij hem tot een vader van veel volken maken. 25 jaar lang stond hij op die belofte, terwijl hij elk jaar een zoon verwachtte. Zijn lichamelijke conditie en die van zijn vrouw Sara waren achteruitgegaan. Menselijkerwijs was het onmogelijk dat zij nog kinderen konden krijgen.

Hoewel de omstandigheden elke dag slechter werden, durfde Abraham God te geloven op Zijn Woord. Hij nam de beslissing om niet op de omstandigheden te zien, maar op God te vertrouwen. En het was door het geloof dat Abraham na 25 jaar – Abraham was 100 jaar oud; Sara 90 jaar – de beloofde zoon, Isaak, kreeg. Abraham is voor ons de personificatie van levend geloof. Hij leert ons dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. God faalt nooit!

Genade uit geloof
‘Wat God ons door Zijn genade wil geven, wordt ons eigendom als wij in Hem geloven. En Gods beloften aan al Abrahams nakomelingen is vast en zeker. Zij geldt niet alleen voor degene die volgens Gods wet leven, maar ook voor hen, die net als Abraham, alleen op God vertrouwen. Want als het om geloof gaat, is Abraham de vader van ons allemaal.’ – Romeinen 4:16

‘Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abraham tot de andere volken en nu kunnen wij de Heilige Geest ontvangen door in God te geloven.’ – Galaten 3:14

Door het offer van Jezus Christus kunnen wij geloven door genade. Genade is Gods erfenis voor hen die kunnen geloven. Het kan geen genade zijn, tenzij je gelooft dat het zo is. God heeft iets geweldigs voor jou in petto. Stap uit in de volheid van geloof, kracht, leven en overwinning, waarin Hij wil voorzien. Laat het verleden los en strek je uit naar de prijs van de roeping Gods in Jezus.

Lees ook: ‘Een even kostbaar geloof’

Tags:
Next Post

Ik was gebroken