Boodschap - Spoedig zullen we Hem zien

Spoedig zullen wij Hem zien!

Vandaag weet men maar weinig over de terugkomst van Jezus Christus. De mensen zijn zo druk bezig met hun bestaan hier op aarde, dat ze de komst van Jezus totaal niet verwachten. Het is mijn taak om alle mensen te vertellen: Jezus komt terug! Ben jij klaar om Hem te ontmoeten?

Jezus komt snel terug

‘Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken: ‘Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft Hij dan?” – 2 Petrus 3:3-4

Velen zeggen vandaag: ‘Jullie prediken al eeuwen dat Jezus terugkomt. Waar blijft Jezus dan? Er is nog helemaal niets veranderd. Ik geloof er niets meer van.’

Er zijn helaas ook veel predikanten die niet geloven in de wederkomst van Jezus Christus, ofwel de terugkeer van de Zoon van God. Hij komt om degenen die Hem als Redder hebben aangenomen, op te halen. Als de predikanten er niet in geloven en er niet over prediken, hoe moeten die gemeenteleden er dan over weten? De Bijbel zegt:

‘De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen.’ – 2 Petrus 3:10

De dag van Jezus’ terugkomst zal komen als een dief. Dat is wat de Bijbel ons leert. En wat de Bijbel zegt, is de waarheid! Maar Petrus zegt ook waarom Jezus nog niet is teruggekomen. Dat is heel belangrijk om te weten.

‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ – 2 Petrus 3:9

God treuzelt niet met Zijn belofte. Zeker, Jezus zal weer komen. Maar God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. God is heel geduldig met de mensen die geen rekening houden met God of gebod. De Bijbel noemt deze mensen ‘goddelozen’. Mensen die zonder God leven.

God is vandaag bezig om in Zijn onpeilbaar grote liefde en genade de zondaren te zoeken en te roepen, zodat ze tot bekering komen en gered worden.

‘Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont … U bent vol liefde en genade. Daarom hebt U hen niet in de steek gelaten.’ – Nehemia 9:17

‘Here, U bent zo goed en vergeeft graag.’ – Psalm 86:5

Jezus zegt:

‘God zal zeker recht doen aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik, de Mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom.’ – Lucas 18:7-8

Dit is een signaal van grote bezorgdheid. Jezus zegt hier eigenlijk: ‘Als Ik terugkom, zal Ik dan nog mensen vinden die met verlangen naar Mijn komst uitzien? Zijn de mensen er dan klaar voor? Verwachten ze Mij? Klemmen ze zich in geloof aan Mij vast? Zijn ze bereid om alles in deze wereld achter te laten om met Mij naar het huis van Mijn Vader te gaan?’

Plotseling zal Jezus terugkomen, net als een dief die in de nacht een huis binnendringt. Ben jij dan klaar om met Jezus mee te gaan, wanneer Hij onverwacht verschijnt?

Iedereen zal verantwoording moeten afleggen voor God
Het is goed om vandaag je eigen hart te onderzoeken. Paulus zegt:

‘Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden.’ – Romeinen 14:12

Wanneer je voor God staat, op die grote dag, zal je verantwoording aan God moeten afleggen voor jezelf, je eigen daden en je eigen leven.

Volgens de Bijbel zal God op een dag afrekenen met het kwaad. Op die grote dag zullen alle mensen die Jezus hebben afgewezen en een leven met Hem verworpen hebben, óók verantwoording moeten afleggen voor hun daden. God zal hen oordelen. Daarna zal Hij afrekenen met het kwaad en zal er gerechtigheid zijn. God zal ervoor zorgen dat er recht wordt gedaan.

Degenen die slecht hebben geleefd en zich niet bekeerd hebben tot God, zullen weggestuurd worden uit Zijn tegenwoordigheid. Maar ook zij die, hoewel zij goed geleefd hebben, niet geloofd hebben in Jezus Christus en Zijn gift van redding hebben afgewezen, zullen voor eeuwig van God gescheiden worden.

Het is verschrikkelijk om voor eeuwig verbannen te zijn van God. Je wilt op die grote dag niet staan waar de goddelozen staan. Je wilt liever staan aan de kant van Jezus Christus, die jou vandaag wil redden en al jouw zonden wil vergeven. De Bijbel zegt:

‘Omdat God zondaars niet onmiddellijk straft, denken veel mensen dat zij rustig kwaad kunnen doen.’ – Prediker 8:11

Het vonnis wordt niet direct voltrokken. Men vervloekt God en doet allerlei dingen die God verboden heeft. Men doet wat God vreselijk vindt, en wat God blij maakt, doet men niet. Het lijkt wel of God niet bestaat. Het lijkt misschien zo dat Hij het allemaal maar toelaat. Omdat men niet meteen gestraft wordt, denken de meesten dat ze overal mee weg kunnen komen. Maar op die grote dag zal God over hen oordelen!

Niemand weet wanneer Jezus terugkomt

‘Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het.’ – Mattheüs 24:36

Waarom is het zo belangrijk om dit te weten? Het is namelijk een paar keer gebeurd dat groepen mensen hebben voorspeld wanneer Jezus terugkomt. Maar zodra iemand met een datum komt, kun je die persoon een valse profeet noemen, want niemand weet het. Ook de engelen weten het niet. Zelfs de Zoon weet het niet! Alleen de Vader weet wanneer de grote dag zal aanbreken. Er zal een dag komen dat Jezus van Zijn Vader zal horen: ‘Zoon, het is tijd.’

Het zal zijn als in de tijd van Noach en Lot
Jezus heeft ons geen datum van Zijn komst gegeven. Maar Hij heeft ons wel hints gegeven over de periode voordat Hij terugkomt. Hij heeft ons ‘tekenen van de tijd’ gegeven, waardoor we kunnen weten dat Zijn komst dichtbij is. Hij beschrijft hoe de situatie hier op aarde is wanneer Hij terugkomt.

‘Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan.’ – Mattheüs 24:37-39

Noach predikte 120 jaar dat God van plan was af te rekenen met de mensheid. Er staat in Genesis 6:5 dat God zag dat de boosheid van de mensen groot was en dat al hun voornemens slecht waren. Daarna staat er:

‘In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God.’ – Genesis 6:11

Maar God gaf de mensheid een kans om zich te bekeren. Maar niemand geloofde Noach. Ze luisterden niet naar zijn waarschuwingen. De mensen gingen gewoon door met hun leven.

Maar op die ene dag ging Noach met zijn gezin en de dieren in de ark. God sloot de deur en het begon te regenen. De mensen wilden de ark in voor hun redding, maar het was te laat. De zondvloed nam hen allemaal weg. Zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt!

Jezus heeft het ook over de tijd van Lot.

‘Het zal ook net zo zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om. Zo zal alles zijn gewone gang gaan tot de dag dat Ik, de Mensenzoon, terugkom en door iedereen gezien word.’ – Lucas 17:28-30

Weet je wat mij hier zo opvalt? Jezus heeft het hier niet over zonde. Hij zegt: ‘Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.’ Zij werden in beslag genomen door hun eigen bezigheden. Het probleem was dat zij God niet dienden. Met andere woorden: als Jezus terugkomt, zal het hier op aarde een dag zijn zoals alle andere dagen. Die dag staan de mensen op, wassen zich, ontbijten, brengen de kinderen naar school en gaan naar hun werk. Niemand zal verwachten dat er op die dag iets groots staat te gebeuren.

Jezus komt in heerlijkheid en macht

‘Daarna zal het laatste teken van Mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen. Iedereen zal Mij, de Mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit.’ – Mattheüs 24:30

Jezus zal niet meer als een kind in een kribbe in Bethlehem komen. Nee, wanneer Jezus terugkomt, zal Hij komen in heerlijkheid en macht, als de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren. Jezus spreekt daarna over de opname van de gelovigen, degenen die wandelen naar Gods geboden en Zijn komst verwachten.

‘Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor Mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon.’ – Mattheüs 24:40-44

Ben jij klaar voor Jezus’ komst?
De Gemeente – dat zijn de mensen die in Jezus geloven – is heilig. God noemt de Gemeente ‘de Bruid’ en Jezus ‘de Bruidegom’. God wil een vurige Bruid geven aan Zijn Zoon; niet eentje die lauw, koel of koud is. Zie je uit naar de komst van je Bruidegom, van de Here Jezus Christus? Ben je klaar om met Jezus mee te gaan als Hij plotseling komt?

Als je deze zekerheid niet in je hart hebt, mag je je hart aan Jezus geven. God wil je vandaag niet veroordelen, maar Hij wil je Redder zijn. Hij wil je redden voor die grote dag. Kom vandaag tot Jezus en bid het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee

Gebed om klaar te zijn voor Jezus’ komst
‘Vader in de hemel, ik kom tot U. Help mij om klaar te zijn als Jezus komt. Ik wil niet zijn als de domme bruidsmeisjes (Mattheüs 25:1-13), die niet klaar waren om de bruidegom te ontmoeten. Ook wil ik niet alleen bezig zijn met de dingen van deze wereld, zoals men leefde in de tijd van Noach en Lot. Maar ik wil opmerkzaam zijn. Geef mij een luisterend en oplettend hart, zodat Jezus’ komst mij niet zal verrassen. Help mij om elke dag Zijn komst te verwachten, want Hij komt snel terug! Ik dank U dat U mij zult helpen, want U bent mijn liefdevolle Vader, die van mij houdt en mij zegent. Amen!

Tags:
Next Post

De Vader haalt Jezus op