Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

T.L. Osborn – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

T.L. Osborn
De Amerikaanse evangelist Tommy Lee Osborn (1923-2013) heeft het evangelie gepredikt in meer dan 80 landen wereldwijd. Onder zijn bediening hebben ontelbare mensen redding en genezing ontvangen. Na enkele grote campagnes te hebben gehouden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, kwam Osborn in 1958 naar Nederland. De campagnes op het Malieveld in Den Haag en het Bodenterrein in Groningen zorgden voor een grote opwekking in Nederland. Ook heeft hij veel geloofsopbouwende boeken geschreven, die vertaald zijn in 132 talen.

Het evangelie van Jezus Christus werkt vandaag nog steeds. Deze boodschap heeft al miljoenen mensen bevrijd van wanhoop, ziekte, waandenkbeelden en nederlaag. Door het horen van het Woord hebben ontelbare mensen de wonderwerkende kracht van God leren kennen.

De kracht van het evangelie
Demonen kennen het evangelie en de kracht ervan. Ze weten dat hun enige kracht van verzet is om tegen te houden dat hun onderdanen het evangelie horen. Want als de onbekeerden de waarheid te weten komen, zal die waarheid hen vrijmaken (Johannes 8:32).

We winnen geen verloren zielen door voorbede te doen, te worstelen in het gebed om boze geesten te verslaan en satans bolwerken in hun leven neer te halen. We overwinnen de duivelse heersers van de duisternis door de mensen de bevrijdende waarheden van het evangelie te prediken. Dat is de kracht die satans bolwerken neerhaalt en redding brengt aan de verlorenen.

De opdracht van iedere gelovige
God heeft ons toegerust met datgene wat nodig is voor de totale overwinning wanneer we Zijn boodschap naar de onbekeerden brengen. Dat is onze opdracht als volgelingen van Jezus. ‘De Geest van de Here is op ons, omdat Hij ons gezalfd heeft tot brenger van goed nieuws.’ – zie Lucas 4:18

Het is de roeping van iedere christen om de gevangenen van de boze het evangelie te vertellen. We proberen hun aandacht te trekken, zodat we hun het goede nieuws kunnen vertellen.

Op die manier hebben zij de gelegenheid datgene te ontdekken waarvoor satan hen had verblind. Als ze het evangelie horen, hebben ze twee keuzes: het geloven en ‘overgebracht worden in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon’ (Colossenzen 1:13), of het niet geloven.

Bidden én getuigen
Gebed en voorbede zijn onmisbaar als voorbereiding van de gelovige in zijn bediening. Maar getuigen is de actie die de christen onderneemt. Niets kan actie vervangen. Onbekeerde mensen kunnen alleen gered worden door het geloof. Dit geloof ontstaat door het horen van het Woord van God (zie Romeinen 10:17). Ze horen dat Woord wanneer gelovigen hun het evangelie vertellen.

De apostel Paulus zei:

‘Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?’ – Romeinen 10:14

De ware geestelijke strijd
Paulus waarschuwde jonge gemeenten dat wanneer ze getuigden van de dood en opstanding van Jezus Christus, er grote tegenstand zou zijn, omdat ze als een sekte werden gezien. Vervolging van christenen was in die tijd heel gewoon. Het was populair om met overheidsdienaren samen te werken om christenen te kunnen lokaliseren en te arresteren. Zo konden ze naar de gevangenis worden gesleept, waar ze werden gemarteld en uiteindelijk werden gedood. Dit had ook Paulus vóór zijn bekering gedaan.

De toestand was zo kritisch dat Paulus de gelovigen eraan herinnerde dat ze bereid moesten zijn om ‘de goede strijd van het geloof te strijden’ (1 Timotheüs 6:12). Ook zei hij:

‘Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ – Efeziërs 6:12-13

De ‘strijd van het geloof strijden’ wil zeggen je één bent in de overwinning van Jezus Christus over satan. Christenen hoeven niet te strijden om een vijand te overwinnen die al verslagen is.

We moeten ons getuigenis uitdragen met moed en vrijmoedigheid, in het geloof dat Jezus, die de satan heeft overwonnen, in ons werkt. En dat Hij ‘die in ons woont, machtiger is dan hij die de wereld beheerst’ (1 Johannes 4:4). Geloof dat toen Jezus overwon, jij ook overwon. Want jij bent in Hem.

De geur van Christus
Paulus vergelijkt christenen met een aangename geur. Hij zei:

‘God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning en gebruikt Hij ons om Zich overal bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden. Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf. Voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus, die leven geeft. Wie kan zo’n taak aan? Wij doen dit werk met zuivere bedoelingen en niet zoals vele anderen, die Gods boodschap uitdragen om er zelf beter van te worden. Wij werken in opdracht van God, in verbondenheid met Christus, en God ziet alles wat wij doen.’ – 2 Korinthiërs 2:14-17

We kunnen niet zwijgen
De rijkste beloning op aarde is het goede zaad te zaaien in de levens van anderen en een rijke oogst binnen te halen van jouw woorden en daden. Het maakt het leven de moeite waard. Dit is de manier waarop wij ons leven besteden. Het overvloedige leven van Jezus Christus is zo geweldig dat we er niet over kunnen zwijgen. Petrus en Johannes zeiden:

‘Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord.’ – Handelingen 4:20

Paulus zei:

‘Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus … Dit is ons werk. Wij kunnen dat alleen maar doen doordat we van Christus de kracht daarvoor krijgen.’ – Kolossenzen 1:28-29

Zaaien en oogsten
Daarom geven we onafgebroken onze tijd, onze inspanningen, ons geld en onze energie om het goede zaad van het evangelie in elk leven te zaaien dat we maar kunnen ­beïnvloeden. En terwijl we deze goede zaadjes in het verstand en de geest van de mensen zaaien, wordt onze wereld een betere wereld. Elke poging die we doen, elke financiële gift die we investeren en elke boodschap die we opnemen of publiceren, is weer een nieuw zaadje dat in mensen wordt geplant.

De Bijbel zegt: ‘Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.’ – Galaten 6:7

‘Onthoud dit goed: wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten, maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten.’ – 2 Korinthiërs 9:6

Alleen de zaadjes die een boer plant, kunnen zich vermenigvuldigen en hem of haar een goede oogst opleveren. Alleen het geld dat iemand in Gods werk zaait, kan naar hem of haar terugkomen in een oogst van materiële zegeningen.

Deel dit goede zaad uit door het in de levens van anderen te planten, zodat ook zij horen over de geweldige zegeningen van Gods overvloedige leven!

Tags:
Next Post

Hoe jij God grote dingen voor jou kunt laten doen!