Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

T.L. Osborn – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

T.L. Osborn
De Amerikaanse evangelist Tommy Lee Osborn (1923-2013) heeft het evangelie gepredikt in meer dan 80 landen wereldwijd. Onder zijn bediening hebben ontelbare mensen redding en genezing ontvangen door Gods macht en autoriteit. Na enkele grote campagnes te hebben gehouden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, kwam Osborn in 1958 naar Nederland. De campagnes op het Malieveld in Den Haag en het Bodenterrein in Groningen zorgden voor een grote opwekking in Nederland. Ook heeft hij veel geloofsopbouwende boeken geschreven, die vertaald zijn in 132 talen.

Zoals God T.L. Osborn macht en autoriteit had gegeven om in Zijn naam te handelen, zo heeft God dat aan IEDERE gelovige gegeven. Veel christenen beseffen hun positie in Christus niet. Hierdoor leiden ze niet het overwinnende leven dat God voor hen bedoeld heeft. Ontdek de autoriteit die jij als kind van God hebt gekregen en laat je door God gebruiken.

De bediening van gezag

‘Op een dag riep Jezus de twaalf bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag om boze geesten uit te drijven en ziekten te genezen. De leerlingen gingen de dorpen langs. Ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken.’ — Lucas 9:1, 6

‘Hij wees een vaste groep van twaalf leerlingen aan die Hij apostelen, gezanten, noemde. Die zou Hij eropuit sturen om de mensen Gods plan bekend te maken. Zij zouden macht krijgen om boze geesten te verjagen.’ — Marcus 3:14-15

De gelovige die beseft wat Jezus hier zegt, zal bijna versteld staan. Hoe duidelijk en hoe krachtig waren Zijn woorden!

‘Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want Hij sprak als iemand met gezag.’ – Lucas 4:32

Wat een uitdaging is het om Zijn woorden te gehoorzamen en de bediening te vervullen, zoals Hij die bedoeld heeft.

Dezelfde macht en autoriteit

Jezus zei:

‘De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.’ – Marcus 16:17-18

De gelovige heeft vandaag dezelfde macht en autoriteit die de gelovige toen had. Als je deze tenminste wilt gebruiken. Petrus zei in Handelingen 3 de volgende woorden tegen de verlamde man: ‘Kijk ons aan! Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u.’ Het was niet hun eigen kracht, maar de kracht van de opgestane Jezus, die het wonder deed. Maar die kracht was IN Petrus. En deze kracht is beloofd aan IEDERE gelovige (zie Handelingen 2:39).

macht en autoriteit | Begin vandaag te handelen in jezus' naam in Zijn plaats

Wij kunnen dezelfde macht en hetzelfde gezag hebben als Petrus had. IEDERE gelovige kan dezelfde dingen doen die de gelovigen toen deden, door te handelen naar Jezus’ woorden. Vervuld van deze kracht, kunnen wij ook zeggen: ‘Wat ik heb, geef ik u’, en we zien de zieken genezen.

God gebruikt onze zwakheid

Misschien zeg je: ‘Ik kan dat niet.’ Maar dat is juist het soort mensen dat God wil gebruiken! Mozes zei dat (Exodus 3:11, 4:1,10), Jesaja zei dat (Jesaja 6:5), Jeremia zei dat (Jeremia 1:6). Dit geeft God de kans om ‘wat voor de wereld dwaas is, uit te kiezen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen’ (1 Korinthiërs 1:27).

Dit zorgt voor de juiste omstandigheden, waarin jij kunt zeggen: ‘Ik kan vanuit mijzelf niets doen.’ Want Jezus zei: ‘Zonder Mij kunnen jullie niets doen’ (Johannes 15:5). ‘Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk’ (2 Korinthiërs 12:10). ‘Laten de zwakken dapper en sterk zijn’ (Joël 3:10). ‘Gods kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid’ (2 Korinthiërs 12:9). Toen de oude profeten zwak waren, hebben zij kracht gekregen (Hebreeën 11:34).

Dus: hoe zwakker jij je van jezelf voelt, hoe sterker jij bent in God! Dit feit wordt bewezen door zo veel Bijbelteksten. Onze natuurlijke zintuigen spreken dit tegen. Maar wij moeten inzien dat wij wandelen ‘door geloof en niet door het zien’ (2 Korinthiërs 5:7). ‘Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet’ (Hebreeën 11:1).

7 feiten over jouw positie in Jezus:
➊ Eeuwig leven is VAN JOU
(Johannes 3:16; Romeinen 6:23)
➋ Jezus droeg JOUW zonden, zodat jij gered mag zijn
(1 Petrus 2:24)
➌ Goddelijke genezing is VOOR JOU
(Exodus 15:26, 23:25; Jesaja 53:5)
➍ Jezus droeg JOUW ziekten, zodat JIJ genezen mag zijn (Mattheüs 8:17)
➎ God belooft in al JOUW noden te voorzien
(Psalm 37:25; Filippenzen 4:19)
➏ JIJ hebt gezag over alle boze machten
(Lucas 10:19; Marcus 16:17)
➐ JIJ hebt het recht te bidden en het antwoord te ontvangen
(Johannes 14:13-14; Marcus 11:24; Mattheüs 7:7-11)

Het geheim voor opwekking

Wanneer de Kerk gelooft dat ze kan doen wat God zegt dat ze kan doen, en dat ze is wat God zegt dat ze is, dan kan het niet anders dan dat er een nieuwe opwekking komt. Zoals in de tijd van de eerste gemeente. In het grootste gebed van Jezus voor ons, het hogepriesterlijk gebed, zei Jezus: ‘Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd’ (Johannes 17:18).

Vertegenwoordigers van Jezus

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om Hem te vertegenwoordigen in dit leven. Hij gaf ons Zijn Heilige Geest om Zijn werken te doen, zodat wij kunnen staan in Zijn macht en autoriteit. In ons leven moeten wij Zijn geloof openbaren en Zijn liefde laten zien. Net zoals Jezus moeten wij de woorden van de Vader spreken, die Jezus ons geeft (Johannes 17:7, 14).

In elk gebied in deze wereld moeten wij Jezus vertegenwoordigen. Precies zoals Jezus de Vader vertegenwoordigde in deze wereld. Jezus was het voorbeeld van een Zoon van God. De apostel Paulus zegt:

‘Omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. U bent dus niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als Zijn kinderen hebt u recht op alles wat Hij bezit.’ -Galaten 4:6-7

Het is nu onze taak om ons als een kind van God te gedragen. Laten wij onze plaats innemen en ons gedragen als ‘vertegenwoordigers van Christus’ (2 Korinthiers 5:20). Wat een geweldig voorrecht om een zoon of dochter van God te zijn!

Het gezag van Jezus’ naam

‘Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen.’ – Filippenzen 2:9-10

Alle wezens in alle drie werelden worden gedwongen te buigen voor die allesoverheersende, almachtige naam van Jezus. En Jezus zei dat wij in Zijn naam de werken kunnen doen die Hij gedaan heeft. Zijn woorden waren:

‘Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader.’ – Johannes 14:12

Wat een kracht hebben wij tot onze beschikking, wanneer wij dit geloven en handelen met dit gezag!

5 tekenen die de gelovigen volgen:
➊ Boze geesten verjagen
(Marcus 16:17; Lucas 10:19; Mattheüs 10:8)
➋ Nieuwe talen spreken
(Marcus 16:17; Handelingen 2:4; 1 Korinthiërs 12-14)
➌ Slangen kunnen vastpakken
(Marcus 16:18; Lucas 10:19; Handelingen 28:1-5)
➍ Immuun voor vergif
(Marcus 16:18; Lucas 10:19; Psalm 91)
➎ Zieke mensen genezen
(Marcus 16:18; Mattheüs 10:1-8; Johannes 14:12)
PS: Het wil niet zeggen dat de gelovigen die deze dingen niet kunnen doen, geen andere zegeningen van God kunnen ontvangen.

Jij kunt een winnaar zijn

Als Jezus gezegd heeft: ‘Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen’, dan zal dat precies gebeuren wanneer jij jouw handen op de zieken legt en verwacht dat God Zijn Woord houdt. Verander jouw getuigenis van wat jij niet kunt, in wat jij wél kunt doen volgens Zijn Woord. De Bijbel zegt:

‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’ – Filippenzen 4:13

Leer te geloven dat jij alles kunt doen wat God gezegd heeft dat jij kunt doen. Geloof dat jij alles bent wat God gezegd heeft dat jij bent. ‘Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!’ (Romeinen 8:37). Wij zijn overwinnaars! Wij hebben altijd de overwinning, als wij Gods Woord geloven (zie 2 Korinthiërs 2:14).

Eenvoudige mensen zoals jij en ik

Als God met Mozes was, dan zal Hij met ons zijn. Wanneer Hij beloofde met Jozua te zijn, dan bedoelde Hij dat Hij met ons zou zijn. Mozes, Daniël, David, Elia, Petrus en Paulus waren gemaakt van hetzelfde stof als wij zijn gemaakt. Het waren maar eenvoudige mensen, zoals jij en ik.

De grote mannen van geloof, zoals D.L. Moody, Charles Finney, F.B. Meyer, Smith Wigglesworth en vele anderen, waren maar eenvoudige mensen zoals wij. Het enige verschil was dat zij zichzelf helemaal overgaven aan God, Zijn woorden geloofden en daarnaar handelden. Jij kunt meer van God bezitten, wanneer God meer van jou kan bezitten. God heeft altijd mensen gebruikt, die zich helemaal aan Hem overgaven. Hij kan jou gebruiken naar de mate van jouw toewijding aan Hem.

macht en autoriteit | Wij hebben altijd de overwinning als wij Gods Woord geloven!God is bezig ons wakker te schudden en onze ogen te openen. Wij moeten VANDAAG voorzien in de nood van deze wereld, zoals Petrus deed in zijn tijd. Dit is onze dag van bediening.

Stroop jouw mouwen op, gelovige, ga uit en maak alle volken tot Zijn leerlingen. Zet de gevangenen vrij. Open de blinde ogen. Open de dove oren. Verbreek de banden van ziekte. De wereld is afhankelijk van jou. God heeft jou Zijn macht en autoriteit gegeven.

Begin vandaag te handelen in Jezus’ naam, in Zijn plaats. God wil jóu gebruiken. Als jij maar Zijn Woord wilt gehoorzamen, zullen voor jou alle dingen mogelijk zijn!

Lees ook: ‘Holland Wonder 1958’

Tags:
Next Post

Jij bent de sleutel om de wereld te veranderen