Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Vertel het de kinderen

Kinderen zijn een gift van God. Als ouders heb je de verantwoordelijkheid om je kinderen op te voeden in de vreze des Heren en met het Woord van God. Willy Maasbach beschrijft in dit artikel waarom het Woord van God belangrijk is in de opvoeding en in het leven van een christen. 

‘Ik vul mijn hart met Uw woorden…’ – Psalm 119:11a

Levende relatie

Het is nooit het doel geweest van Jan (Johan, red.) en mij om de kinderen op te voeden met alleen verstandelijke kennis van de Bijbel. Wij verlangden ernaar dat zij een levende relatie met Jezus zouden hebben en het Woord van God in hun hart zouden bergen. Ik geloof dat wij als ouders de grootste verantwoording hebben om tijd en liefde te investeren, zodat het Woord Gods geborgen wordt in de harten van onze kinderen.

Ik merk dat de jeugd van vandaag veel minder gewend is te lezen dan mijn generatie. In deze tijd is er zo veel afleiding: computers, internet, mobiele telefoons, feestjes. Mijn generatie had al die afleiding niet. Wij waren gewend om te lezen. Bovendien bracht ik mijn tienerjaren door in de oorlog en dan was je al blij als je ’s avonds eten op tafel had. Je maakte je zorgen over hele andere dingen dan waar mensen zich vandaag druk om maken.

Opvoeden met het Woord van God

Maak je kinderen vertrouwd met het Woord van GodVoor ouders is het de uitdaging dat zij hun kinderen zo jong mogelijk vertrouwd maken met de Bijbelverhalen en hun liefde voor het Woord bijbrengen. Er zijn heel veel leuke en goede kinder- en jeugdbijbels waaruit je elke dag kunt voorlezen.

Onze kinderen vonden het bovendien geweldig wanneer Jan of ik uit ons hoofd een Bijbelverhaal vertelden. Dan moet je je natuurlijk wel een beetje inleven! Ik vertelde ook zelfbedachte verhalen waarin ik de principes van Gods Woord legde.

‘En je moet de geboden die ik je vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. Je moet ze je kinderen inprenten en erover praten als je thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan.’ – Deuteronomium 6:6-7

Deze tekst zegt ons niet dat we onze kinderen met het Woord om de oren moeten slaan. Allereerst zegt het dat we als ouders het Woord zelf in ons hart moeten dragen. Je moet het voorleven. We kunnen overal en altijd met de kinderen op hun niveau over het Woord spreken.

Liefde voor het Woord

Als we willen dat het Woord in de harten van de kinderen zal komen, kan dit alleen als we zelf het Woord liefhebben en wij onze kinderen in liefde over het Woord vertellen. Zodat ze verlangend worden naar God Zelf en weten dat Jezus’ liefde voor hen groter is dan dat wat de wereld hun biedt.

Moedig je kinderen aan om het Woord van God te lezenAls de kinderen ouder worden, is het natuurlijk de bedoeling dat ze zelf uit het Woord zullen lezen. Ook hierbij hebben ze wel eens een helpende hand nodig. Je kunt bijvoorbeeld voor hen opschrijven waar ze bepaalde levensverhalen kunnen vinden. Moedig hen aan om te beginnen in het Nieuwe Testament. Laat ze lezen over het leven van Jezus.

Als ze hier moeite mee hebben, helpt het om hun een goed dagboekje – geschikt voor hun leeftijd – te geven waarin een dagtekst staat. Merk je dat ze hun Bijbel helemaal niet lezen? Lees dan een paar keer per week samen een klein, eenvoudig stukje uit de Bijbel en stel hun er vragen over. Het is ook mogelijk om de Bijbel op allerlei manieren te beluisteren.

Gebruik het Woord niet als strafmiddel om je kinderen zo tot gehoorzaamheid te dwingen. Ik heb het meegemaakt dat ouders hun kinderen bijvoorbeeld niet op zomerkamp of naar een jeugdavond lieten gaan om hen te straffen voor iets wat ze verkeerd deden. Dit is het slechtste wat je kunt doen! Dat zal er niet voor zorgen dat ze het Woord ‘in hun hart bergen’. De Bijbel zegt:

‘Ook al overkomt mij allerlei ellende en achtervolging, juist dan zijn Uw geboden voor mij een vreugde.’ – Psalm 119:143

Een levend voorbeeld

Mijn kinderen en kleinkinderen hebben in het leven van Jan en mij gezien dat het Woord ons in moeilijke tijden altijd weer hulp, raad en vreugde heeft gegeven. Kinderen moeten zien dat wij in problemen naar God toegaan en Hem om hulp vragen. Zelfs als we niet weten wat we met een situatie aan moeten, kunnen we zeggen: ‘Ik weet niet hoe we dit moeten oplossen, maar laten we bidden. Het Woord zegt immers dat als we in de benauwdheid tot Hem roepen, Hij ons er altijd uit zal redden.’

Het Woord van God bemoedigt, troost, versterkt en geeft raad

Dit is niet zomaar een mooi praatje; dit is echt zo! Het Woord heeft mij altijd moed gegeven. Sommige mensen zoeken altijd profetieën, openbaringen en sensationele manifestaties, maar God heeft tot mij altijd eenvoudigweg door Zijn Woord gesproken. Het heeft mij bemoedigd, getroost, versterkt en raad gegeven.

Het hart

Het spreekwoord zegt: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.’ Dit spreekwoord komt uit de Bijbel (zie Mattheüs 12:34). Alles draait om het hart. Je hart en mond moeten overeenstemmen met elkaar.

‘Want als je zegt dat Jezus Christus je Heer is en als je met heel je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. Door met heel je hart op Christus te vertrouwen, word je rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, word je gered.’ – Romeinen 10:9-10

Het onvervalste Woord

Ben je een christen en lees je niet of nauwelijks in de Bijbel? O, je mist dan zo veel! Je mist de kracht om in de rust te zijn wanneer de storm om je heen tekeergaat. De kans dat je afdwaalt of op een zijspoor komt, is groter. Je komt in verwarring en wordt misleid om dingen te geloven die niet naar Gods Woord zijn. Wanneer het Woord levend, krachtig en werkzaam in je leven is, helpt het je om in de voetsporen van Jezus te wandelen.

Het volledige Woord moet gepredikt wordenGods dienaren, zondagsschoolleiders, jeugdwerkers enzovoort hebben een grote verantwoording om het Woord van God recht te brengen, in genade, liefde en waarheid. Hoe triest is het wanneer dominees en zogenaamde christenen er ronduit voor uitkomen dat ze het Woord niet meer helemaal serieus nemen en niet geloven wat erin geschreven staat!

Hiermee tasten ze de geloofsfundamenten aan en pakken er slechts nog uit wat aannemelijk is voor hun verstand. Het enige antwoord hierop is berouw en bekering.

‘Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen! Laten zij naar de Here, onze God, terugkeren. Dan zal Hij Zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel!’ – Jesaja 55:7

Het ware, volledige Woord moet gepredikt worden; er moet van getuigd worden; er moet naar geleefd worden. God is onveranderd, Jezus is Dezelfde en de Heilige Geest is niet alleen voor vroeger, maar juist ook voor vandaag.

‘Het Woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’ – Jesaja 40:8

Inspireer je kinderen om het Woord van God te lezen. Koop een devotional of dagboek bij The Blessing Family Bookstore om je kinderen te helpen dagelijks de Bijbel te lezen.

Lees ook: ‘Gods beloften voor papa’s’ of ‘Gods beloften voor mama’s’

Tags:
Next Post

Vaders Liefdesbrief