Boodschap - Verwacht een wonder

Verwacht een wonder

Er gebeuren vandaag over de hele wereld nog altijd wonderen. Een wonder is iets wat je menselijkerwijs niet kunt verklaren. Jezus is Dezelfde vandaag en Hij wil ook nu nog wonderen doen. De sleutel om jouw wonder te ontvangen is: geloof en verwachting!

‘Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’ – Mattheüs 7:7-8

De sleutel tot wonderen
Ontelbaar veel mensen hebben vandaag een wonder van God nodig in hun leven. Een wonder van redding, verlossing, genezing, bevrijding, uitkomst, voorziening enz. Als je in de tijd van Jezus zou hebben geleefd, zou je versteld hebben gestaan over de vele verschillende wonderen die Jezus deed.

Er was altijd één aspect aanwezig als er een wonder gebeurde, namelijk: verwachting. Alles wat nodig is om een wonder van God te ontvangen is:
A) geloven, B) vragen, en C) verwachten. Verwachting in combinatie met geloof is dé atmosfeer waarin de levende God wonderen kan doen. De mensen in die tijd leefden met de verwachting dat Jezus Christus van Nazareth wonderen voor hen zou doen. Ze geloofden in de bovennatuurlijke kracht van de levende God die door Hem heen werkte. Dit zorgde ervoor dat zij het wonder ook herkenden als het gebeurde.

We zien in de Bijbel zelfs dat overal waar die verwachting niet was, Jezus geen of nauwelijks wonderen kon doen. Hierin lag het verschil tussen de ene mens en de andere; de ene stad en de andere; het ene land en het andere, en zelfs het ene continent en het andere.

Twee steden
Neem nu bijvoorbeeld twee steden uit de Bijbel: Nazareth en Kafarnaüm. Nazareth was de stad waar Jezus opgroeide, terwijl Kafarnaüm Zijn latere woonplaats was. Geografisch, politiek, sociaal en religieus gezien liggen deze twee steden vlak bij elkaar.

Maar als je kijkt naar het enthousiasme waarmee deze steden Jezus toen ontvingen, is er een heel groot verschil. Voordat Jezus in Nazareth aankwam, hadden de mensen al gehoord van de grote wonderen die Hij op andere plaatsen had gedaan. Maar er was geen sprankje enthousiasme, blijdschap en verwachting te bespeuren toen ze hoorden dat Jezus zou langskomen.

Ze hadden geen open hart, maar een houding van: laat maar eens zien wat je kunt. Dit is de reden dat de Bijbel zegt: ‘Hij deed daar niet veel wonderen, omdat zij niet geloofden’ (Mattheüs 13:58). Ze joegen Jezus zelfs de stad uit en wilden Hem de afgrond induwen.

Hoe anders was het 30 kilometer verderop in Kafarnaüm. Deze mensen verwelkomden Jezus met open armen. Zij voelden een onuitsprekelijke vreugde in hun binnenste toen ze hoorden dat Jezus zou langskomen. Ze wilden Hem zo graag zien, horen en aanraken. De straten waren vol met mensen.


De atmosfeer stond bol van verwachting om iets van Jezus van Nazareth te ontvangen. En in die atmosfeer deed Hij veel wonderen. Hij genas ze allemaal en er was grote blijdschap in de stad. Mattheüs 8:17 zegt: ‘Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: ‘Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen.’’

Hieruit blijkt dat niet alleen mensen een geest, persoonlijkheid of karakter hebben, maar ook dorpen, steden, provincies, landen en continenten. Deze stemming is uniek en hoort bij een stad of land. Dat wil zeggen dat sommige steden of landen Jezus met open armen zullen ontvangen, terwijl andere hun hart verharden.

Het Nazareth en Kafarnaüm van vandaag
Er kan vandaag een opwekking komen en een wonder gebeuren in jouw leven, als jij verwachting hebt en Jezus met open armen ontvangt. Dit is precies het punt waaraan het bij veel mensen in Nederland ontbreekt.

Als het om Jezus Christus gaat, zijn de meeste mensen niet meer vooruit te branden. Er is geen geloof en verwachting meer. Nederland is vandaag net als Nazareth toen. Als je hun vertelt over de wonderen en tekenen, haalt men de schouders op.

Maar gelukkig zijn er ook mensen die Jezus wél liefhebben. Hun hart zit vol passie, enthousiasme, geloof en verwachting. Zij zien, net als de mensen in Kafarnaüm, uit naar Jezus’ komst.

Het wonder van Bartimeüs 
In de Bijbel lezen we het verhaal van twee mannen die beiden in de omgeving van Jericho woonden: Bartimeüs en Zacheüs. Allebei waren ze op zoek naar Jezus in hun leven. Bartimeüs was blind en arm, terwijl Zacheüs rijk en verloren was. Die dag zou Jezus voorbijkomen bij zowel de blinde bedelaar, als de rijke man.

In Lucas 18:35-43 lezen we dat Jezus eerst Bartimeüs ontmoette. Bartimeüs zat langs de kant van de weg te bedelen en wist niet eens waar zijn volgende maaltijd vandaan zou komen. Er was maar één ding wat hij wilde: een wonder ontvangen, waardoor hij weer zou kunnen zien.

Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth eraan kwam, begon hij meteen te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ De omstanders zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar Bartimeüs trok zich er niets van aan en begon nog harder te roepen.

Toen riep Jezus Bartimeüs bij Zich en vroeg: ‘Wat wilt u van Mij?’ Bartimeüs antwoordde: ‘Here, ik wil zo graag weer zien.’ Jezus zei: ‘Door uw geloof bent u genezen.’ En op datzelfde moment kon de man weer zien!

Bartimeüs was vol van verwachting om zijn wonder van God te ontvangen. Hij liet zich niet het zwijgen opleggen en schaamde zich niet. Hij stelde zijn geloof in werking en maakte een punt van contact door Jezus aan te roepen voor zijn wonder.

Het wonder van Zacheüs
Niet ver bij die bedelaar vandaan woonde een heel rijke man. Ondanks zijn rijkdom was hij niet gelukkig. Hij hunkerde naar rust en vrede in zijn hart en leven. Hij verlangde naar een ander leven en een nieuwe start.

In Lucas 19:1-10 lezen we dat Zacheüs vol verwachting was dat Jezus zou langskomen en Hem probeerde te zien. Maar omdat hij klein was, besloot hij in een vijgenboom te klimmen. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij omhoog en zei tegen Zacheüs: ‘Kom vlug uit die boom! Want Ik moet vandaag in uw huis zijn!’

Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij! Zacheüs beterde zijn leven. Hij zei: ‘Ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand teveel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven.’ Die dag had Zacheüs een ontmoeting met Jezus en ontving hij redding voor zijn ziel!

Heb jij verwachting?
Jij kunt vandaag Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God, aanraken in het geloof. Hij is de Bemiddelaar (iemand die tussen twee personen instaat) tussen God en mensen. Er is geen andere naam in de hemel en op aarde door wie wij gered kunnen worden.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Opstanding en het Leven. De vraag is: verwacht jij dat Jezus vandaag een wonder voor jou wil en kan doen? Stel dan jouw geloof in werking door een handeling van geloof te doen. Leg als punt van contact jouw hand op het beeldscherm en bid het gebed met mij mee!

Gebed

‘Here God, dank U dat U vandaag Dezelfde God bent en nog steeds wonderen doet. Ik vraag U: laat Uw kracht stromen naar mij, terwijl ik mijn geloof in werking stel. Ik bid dat U genezing zult brengen als ik ziek ben. Dat U bevrijding zult brengen als ik gebonden ben. En dat U uitkomst zult brengen in al mijn noden. Ik geloof het, verwacht het, en ontvang mijn wonder op dit moment. Ik vraag dit in de naam van Jezus.
Amen!’

Lees ook: ‘Punt van contact DEEL 1’

Tags: