Vrees-niet

Vrees niet!

In het leven zijn er veel dingen waarvoor wij bang kunnen zijn. De eens zo vaste en sterke fundering waarop je stond, lijkt plotseling op zinkend zand. Maar wat er ook gebeurt; weet dat je niet bang hoeft te zijn, want God is met je!

Door de hele Bijbel heen vinden wij de woorden: ‘Wees niet bang.’ Deze woorden golden niet alleen voor één specifieke situatie. Er zijn namelijk veel verschillende situaties die je angst kunnen aanjagen.

God zal met je zijn in elke situatie. Misschien ga je op dit moment door een strijd heen. Weet dan dat de Heer jouw schild is en jou zal beschermen, net zoals Hij Abraham heeft beschermd in de strijd. God zei tegen Abraham:

‘Wees niet bang Abram, want Ik zal je beschermen en zegenen.’ – Genesis 15:1

God zal je beschermen en zegenen, als je Hem trouw blijft, zoals ook Abraham Hem trouw bleef. Zoek de wil van de Here en gehoorzaam Hem. Dan zal Hij je de overwinning geven. Voor de Here maakt het niet uit of de strijd lichamelijk of geestelijk is. Hij heeft alles in Zijn hand en zal een uitweg geven.

Angst voor verandering
Het kan zijn dat je op dit moment een grote verandering meemaakt in je leven. Je weet eigenlijk niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dit kan onzekerheid met zich meebrengen; angst voor wat zal komen. Ook in zulke situaties zal God met je zijn.

Jakob maakte ook een grote verandering mee in zijn leven. Met heel zijn gezin moest hij zijn land, waar hij al zoveel jaren woonde, verlaten om naar Egypte te gaan en daar een nieuw bestaan op te bouwen. Maar in dit alles was God met Jakob en Hij sprak met hem.

‘In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. ‘Jakob, Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, Here, hier ben ik!’ antwoordde Jakob. ‘Ik ben God,’ zei de stem, ‘de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. Ik zal met u meegaan naar Egypte en uw nakomelingen terugbrengen.’
– Genesis 46:2-4

Jakob was gehoorzaam en ging de weg die de Here voor hem had. Zoek God en wees gehoorzaam aan Zijn stem.

Ook in het leven van Jozua vond er een grote verandering plaats. God gaf hem een nieuwe opdracht en taak. God zei tegen Jozua:

‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, ben jij de nieuwe leider van Israël. Leid Mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen.’ – Jozua 1:2

Jozua moest Mozes’ plaats innemen als leider van het volk van Israël. Hij moest iets doen wat onmogelijk was: samen met een volk dat bezweek van angst, moest hij een land vol reuzen en ommuurde steden innemen. Maar in dit alles zei God tegen Jozua:

‘Niemand zal je kunnen tegenhouden zolang je leeft, want Ik zal je helpen, zoals Ik Mozes heb geholpen. Ik laat je nooit in de steek, Ik zal altijd bij je blijven. Wees sterk en moedig, want je zult de leider van Mijn volk zijn en je zult het helpen al het land te veroveren dat Ik aan zijn voorouders beloofde. Je hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes je gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als je dat doet, zal alles wat je onderneemt, gelukken.’ – Jozua 1:5-7

Misschien heb jij een nieuwe bediening of taak gekregen en ben je bang. Weet dan dat de Heer met je zal zijn en je niet in de steek zal laten. Als jij doet wat de Here van je vraagt, zorgt Hij dat alles wat je onderneemt, zal lukken.

Angst voor God
Vandaag zijn ook veel mensen bang voor God. Ze denken dat Hij altijd klaarstaat om hen te straffen als ze iets verkeerds hebben gedaan. Maar God is niet zo, want God is liefde. God heeft er juist alles aan gedaan om ons Zijn liefde te laten zien:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

God houdt van jou en mij. Wij hoeven niet bang voor Hem te zijn, want Hij is onze Redder en Heer. Hij is de enige weg waardoor wij gered kunnen worden. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Redder, dan hoef je niet bang te zijn.

Hij zal jou leiden op de juiste weg, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Als je Hem gehoorzaamt, dan zal Hij met je zijn en je helpen in elke situatie. Doordat Jezus mens is geworden en op aarde heeft geleefd als mens, weet Hij hoe het is om mens te zijn. Hij weet hoe het is om pijn te hebben of door moeilijke situaties heen te gaan. Jezus zegt: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je. Ik weet hoe je je voelt en waar je doorheen gaat. Kom bij Mij en Ik zal je rust geven.’

In elke situatie wil God met je zijn. Geef Hem de kans om een wonder in jouw situatie te doen. Zoek God en wees Hem gehoorzaam, want Hij zal alle dingen laten meewerken ten goede (Romeinen 8:28). God heeft alles in Zijn hand en Hij heeft de macht om jou erdoorheen te helpen, zonder dat je ergens bang voor hoeft te zijn. Betrek Hem in je leven en gehoorzaam Hem, zodat Hij jouw leven een succes kan maken.

Lees ook: ‘Angst & Vrees: Hoe kom ik er vanaf?’

Tags: