Boodschap - Waar ben je?

‘Waar ben je?’

De grootste fout die satan maakte, was de kroon van Gods schepping – de mens – aan te tasten. De zondeval bracht namelijk verlossing voor de mens en satans eeuwige oordeel. Door de leugen van de duivel werd de volle waarheid van God openbaar.

Nadat de almachtige God het licht, het heelal, de zee, de zon, maan en sterren, de vogels en de vissen en al de bomen en planten had gemaakt, maakte Hij de mens. De mens was de kroon op alles wat Hij had gemaakt. Omdat God de Schepper is van alles wat er in de hemel en op aarde is, is Hij ook de Opperbevelhebber of de Machthebber. Hij heeft het recht om wetten op te stellen.

Voor de mens had God een prachtige hof gemaakt, de hof van Eden, waardoor vier rivieren stroomden. Prachtige bloemen, planten, struiken en bomen sierden de hof. Bovendien waren er twee heel bijzondere bomen die in het midden van deze prachtige tuin stonden. De ene was de boom van het leven en de andere de boom van de kennis van goed en kwaad.

De mens genoot een geweldige vrijheid. Hij was zeker geen robot, maar een wezen met een eigen wil. Er was alleen één verbod dat de Opperbevelhebber, de almachtige Schepper had gegeven:

‘Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ – Genesis 2:16-17

De hele schepping was in harmonie met haar Schepper, de grote en almachtige God. En God zag dat alles wat Hij gemaakt had, heel goed was (zie Genesis 1:31).

De val van Lucifer
We weten weinig over wat er is gebeurd vóórdat God de mens schiep. Maar wel genoeg om te weten wie satan was. Hij werd Lucifer (lichtdrager), morgenster en zoon van de dageraad genoemd. Hij werd trots in zijn hart en wilde zich boven God stellen.

Door zijn trots en hoogmoed werd hij van zijn plaats gestoten (zie Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-19). Hij was niet zomaar een gewone engel, maar een van de twee morgensterren, een machtig hemelwezen dat heel grote heerlijkheid bezat (zie Ezechiël 28:13-14).

Hij had het scheppingswerk van de almachtige God met aandacht bekeken en was op weg om de kroon van Gods schepping te beschadigen. In de gedaante van een slang benaderde satan Eva, de vrouw die God aan de mens had gegeven als een hulp aan zijn zij, zodat Adam niet alleen zou zijn.

Satan, de leugenaar
‘De slang was listiger dan alle andere dieren die de Here God had gemaakt. Hij zocht de vrouw op en vroeg: ‘God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’ ‘Nee hoor,’ antwoordde de vrouw, ‘wij mogen van alle bomen eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven.’ ‘Dat is een leugen,’ zei de slang, ‘jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’’ – Genesis 3:1-5

Hier zien wij waarom satan de vader van de leugen wordt genoemd. God had gezegd: ‘Als je ongehoorzaam bent aan Mijn bevel, zul je sterven.’ Maar satan zei: ‘Nee, dat is niet waar. Luister naar mij.’ En dat is wat Eva deed en miljoenen andere mensen doen: luisteren naar satan, de grote leugenaar en bedrieger.

De satan, ook wel de duivel genoemd, weet precies hoe hij de mens kan verleiden. Maar hij laat je nooit de andere kant van de medaille zien. De grote ellende die het gevolg is van de zonde. De duivel laat je altijd alleen het mooie zien om je begeerte op te wekken.

Satan had de mens bedrogen en gezegd: ‘Je zult als God zijn; je zult onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’ Maar hij zei er niet bij dat ze het goede zouden kennen, zonder de macht te bezitten het te doen. En dat ze het kwade zouden kennen, zonder de macht te hebben het te laten. Zo werd de mens krachteloos, een dienstknecht van de duivel, vol van wroeging en angst.

Maar het is belangrijk om te weten dat God beslist geen vergissing maakte in alles wat Hij had gemaakt of gedaan. Degene die wél een grote vergissing maakte, was zonder enige twijfel de duivel. God wilde dat de mens door zijn val het geweten zou ontvangen.

‘Adam, waar ben je?’
‘De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man, die bij haar was, van de vruchten en hij at er ook van … Die avond hoorden zij de Here God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’ Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom verstopte ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ vroeg de Here God. ‘Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie had gewaarschuwd?’ Adam zei: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ De Here God wendde Zich tot de vrouw en vroeg: ‘Hoe kon je dat nu doen?’ Zij antwoordde: ‘De slang heeft mij bedrogen en misleid.’’
– 
Genesis 3:10-13

We zien hier duidelijk wat de mens geneigd is om te doen, namelijk iemand anders de schuld geven. Adam gaf God de schuld, en Eva gaf de slang de schuld.

Een machtig verhaal
Het verhaal van de zondeval van de mens is eigenlijk een machtig verhaal. Adams geweten ging spreken. Hij werd bang en bedekte zijn naaktheid door een schort te maken van vijgenbladeren. Hoewel Adam zelf zijn naaktheid voor God had bedekt, verborg hij zich voor God.

Veel mensen doen precies hetzelfde. Door het geweten is men bang voor God. Het gevolg is dat men een of andere godsdienst aanneemt of allerlei dingen doet om het geweten voor God te bedekken. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat godsdienst of goede werken onze zonden niet voor God kunnen wegnemen. Net zoals Adam zijn zonden niet voor God kon bedekken met een zelf gemaakt schort van vijgenbladeren. De Bijbel zegt:

‘De Here God maakte van dierenhuid kleding voor Adam en zijn vrouw en trok hun die aan.’
– Genesis 3:21

God Zelf bedekte hun naaktheid door bloed te vergieten in de hof van Eden. Dit is een duidelijk typebeeld van het bloed van Jezus Christus, dat ons schoonwast van alle zonden. De mens zelf kan de straf van zijn zonden niet wegnemen; alleen God kan dat doen. God zei tegen satan:

‘De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.’ – Genesis 3:15

God sprak hier over de Christus die geboren zou worden uit de maagd Maria (het zaad van de vrouw). Op Golgotha heeft Jezus de duivel zijn kop vermorzeld. De zondeval van de mens, veroorzaakt door satan, de leugenaar, bracht dus verlossing voor de mens, en ook satans eeuwige oordeel.

Weg uit de hof
Toen de mens gegeten had van de boom van de kennis van goed en kwaad, was hij ongehoorzaam aan God. Het gevolg was dat de mens door een engel van God uit het Paradijs werd weggestuurd om het land te bewerken. Ook wilde God de boom van het leven beschermen, zodat ze daar niet van zouden eten en eeuwig zouden blijven leven.

We mogen er blij om zijn dat God dat gedaan heeft, want het zou voor de mens een ramp geweest zijn als hij eeuwig in het broze, aardse lichaam had moeten blijven leven. De opnieuw geboren christen weet dat wij met de terugkomst van Jezus, bij de laatste bazuin, in een oogwenk veranderd zullen worden (zie 1 Korinthiërs 15:52).

De volle waarheid van God 
Weet je wat zo geweldig mooi is? Door de zondeval zien we heel duidelijk twee dingen: wie de duivel is, maar ook wie God is! In de schepping van hemel, zee en aarde, zon, maan en sterren enz., zien we de openbaring van Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid (zie Romeinen 1:20).

Maar niet Zijn Godheid, niet wie de grote Schepper Zelf is, niet alle diepe geheimen van Zijn wezen en Zijn karakter. Door de leugen van de duivel werd de volle waarheid van God openbaar, iets wat de schepping niet kon doen. In God Zelf was veel meer dan wijsheid en scheppende kracht. In Hem was liefde, genade, heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid, tederheid en geduld.

‘Adam, waar ben je?’ Adam was verloren en God kwam hem zoeken, niet om hem te vernietigen, maar om hem te redden en Zijn machtige, reddende verlossingsplan bekend te maken. HET SCHEPPEN VAN DE MENS UIT HET STOF VAN DE AARDE WAS HET WERK VAN GODS ALMACHT, MAAR HET ZOEKEN VAN DE MENS WAS HET WERK VAN ZIJN GROTE GENADE.

God zoekt het verlorene. Daarom moet het evangelie gepredikt worden. Niet een evangelie van vloek en verdoemenis, maar het evangelie van Gods liefde en genade dat Hij heeft laten zien in Jezus Christus, onze Redder en Verlosser.

God is een goede God. Hij vergeeft, schenkt genade en is vol medelijden. Hij is geduldig en vol liefde en genade, zegt Nehemia 9:17. De Bijbel zegt ook:

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Heb je al dat eeuwige leven ontvangen? Het is een gift van God. Met andere woorden: je kunt het niet verdienen door goede werken, maar je kunt het alleen aannemen door het geloof in Jezus Christus. Hij is ons door God gegeven om onze zonden te vergeven. God houdt van jou. Hij zoekt jou en zegt:

‘Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen.’ – Johannes 6:37

Nu is het de tijd, nu is het jouw kans om gered te worden. Bid het gebed hieronder mee.

Gebed
Bid met mij mee

… om vergeving
‘O God, wees mij, zondaar, genadig en red mijn ziel. Vergeef mij al mijn zonden. Here Jezus, was mij schoon met Uw bloed. Ik heb spijt van mijn fouten. Vergeef mij naar Uw grote goedheid en genade. Neem mij aan als Uw kind, en ik zal U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Ik kijk niet meer terug naar wat achter mij ligt, maar houd mijn oog op U gericht. Dank U dat U bij mij bent, alle dagen van mijn leven. Dank U voor Jezus Christus, Uw lieve Zoon, die voor mij gestorven is aan het kruis van Golgotha. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!

Tags:
Vorig artikel

Uitkomst & Voorziening

Volgend artikel

Interview: Patrick Doorn