Studie - Waardevol: Onszelf zien zoals God ons ziet

Waardevol: onszelf zien zoals God ons ziet

De wereld moedigt ons aan om onszelf lief te hebben en in onszelf te geloven. Maar diep vanbinnen verlangen we ernaar te weten hoe God over ons denkt. Deze studie over eigenwaarde zal je helpen om jezelf te zien zoals God jou ziet.

Wonderlijk gemaakt
In Psalm 139 zien we God, de meester-handwerksman, liefdevol werkend aan Zijn meesterwerk: de mens. De Psalm kan een diepgaande impact hebben op de manier waarop we onszelf zien.

‘U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.’
– Psalm 139:13-16

Diep gevallen
Hoewel we Gods kunstwerk zijn, zijn we flink beschadigd door de zondeval. Voordat ons herstel kan beginnen, is het toch belangrijk dat we beseffen hoe groot de schade is. De apostel Paulus beschrijft de schade die wij hebben overgehouden aan de zonde.

‘Het staat zo in de Boeken: ‘Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd, zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood, zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vervloekingen en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden, waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij hebben geen enkel ontzag voor God, zij houden geen rekening met Hem.’ – Romeinen 3:10-18

Volledig vergeven
We gaan allemaal op een andere manier met onze schuld om. Toch is er maar één echte en blijvende manier om een zuiver geweten te hebben. 

‘Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Maar nadat Christus Zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven als een offer voor alle tijden, ging Hij aan Gods rechterhand zitten. Daar wacht Hij totdat Zijn vijanden aan Hem onderworpen zijn. Door dat ene offer heeft Hij allen die voor God zijn afgezonderd voor altijd volmaakt gemaakt. De Heilige Geest heeft ook gezegd dat dit zo was. ‘Het volk van Israël heeft zich niet aan het verbond gehouden,’ zei Hij, ‘maar Ik zal een nieuw verbond met hen sluiten: Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en in hun hart schrijven.’ En Hij voegde eraan toe: ‘Ik zal nooit meer aan hun zonden denken.’ Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig.’
– Hebreeën 10:10-18

Voor eeuwig geliefd
Onze eigenwaarde is soms gebouwd op een dunne fundering: ons uiterlijk, onze opleiding, ons inkomen, de grootte van ons huis, en zelfs de auto waarin we rijden. In een materialistische samenleving wordt onze persoonlijke waarde vaak afgemeten aan de waarde van ons vermogen.

Gebaseerd op deze standaarden zou Jezus Zelf beschouwd worden als een waardeloze mislukkeling. Maar gelukkig zijn de standaarden van de wereld niet Gods standaarden. Hij houdt niet van ons omdat we waardevol zijn. Wij zijn waardevol omdat Hij van ons houdt. In Romeinen 8 helpt Paulus ons om de breedte en diepte van Gods liefde voor ons te begrijpen.

‘Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.’ Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:35-39

Geweldig gezegend
Het leven van een christen zou gevuld moeten zijn met lofprijs aan God. Maar wat als dat niet zo is? Wat kunnen we doen om onze ziel in vuur en vlam te zetten als deze vochtig en koud is? We vinden het antwoord in de brief aan Efeze, waarin Paulus zijn lofprijs brengt aan God.


‘Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij Hem zouden prijzen voor Zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven.’
– Efeziërs 1:3-8

Oud en nieuw
In Efeziërs 4 spoort Paulus ons aan om onze oude praktijken achter te laten als versleten, oude kleding. Daarna wakkert hij ons aan om de frisse, nieuwe kleding aan te doen die Jezus ons heeft gegeven.

‘Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuwe mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren … Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.’ 
– Efeziërs 4:20-24,31-32

Zwak maar sterk
Soms zijn we verbaasd als God niet met ons wil meewerken door onze zwakheid weg te nemen. Maar het volgende Bijbelgedeelte geeft ons een grotere shock: God geeft de voorkeur aan zwakkelingen!

‘Over zo iemand kan ik hoog opgeven, maar niet over mijzelf. Het enige waarop ik mij kan beroemen, is mijn zwakheid, omdat God die zwakheid gebruikt om Zijn grootheid en kracht te tonen. Ik heb er genoeg van over mijzelf te praten, hoewel het helemaal niet zo vreemd zou zijn als ik het deed, want ik zou niets dan de waarheid spreken. Maar ik doe het niet, omdat ik wil voorkomen dat iemand een hogere dunk van mij krijgt dan ik kan waarmaken. De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.’ – 2 Korinthiërs 12:5-10


Arm maar rijk

We weten allemaal dat de wereldse standaarden voor succes niet dezelfde zijn als die van God. Toch verwachten we vaak dat God ons een comfortabel huis, een vaste baan, mooie kleding en zo min mogelijk tegenslagen zal geven. Wanneer een of meerdere van deze ‘rechten’ ons wordt ontnomen, kunnen zowel ons geloof als onze eigenwaarde snel beginnen te dalen. In het volgende Bijbelgedeelte vertelt Paulus ons dat we ons denken en onze verwachtingen moeten aanpassen.

‘Soms denk ik dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft toegewezen, als gevangenen die de dood in de armen lopen. Want in de arena van de wereld zijn wij een schouwspel geworden voor engelen en mensen. Wat een tegenstelling tussen u en ons! Wij zijn dwaas ter wille van Christus, maar u bent verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar u bent sterk. U staat hoog in aanzien, maar wij worden veracht. Tot op dit moment lijden wij honger en dorst, wij hebben nauwelijks kleding en worden mishandeld. Wij hebben nergens een thuis en doen zwaar werk met onze handen. De mensen die ons uitschelden, wensen wij het beste toe, vervolging verdragen wij geduldig, wij blijven vriendelijk als over ons wordt geroddeld. Wij zijn het afval van de wereld geworden, het uitschot. En daar lijkt geen verandering in te komen.’ – 1 Korinthiërs 4:9-13

Tags:
Next Post

POINT: Liefde is… DEEL 3