Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DL1

Waarom wij Christus moeten blijven prediken – DEEL 1

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? Deze maand deel 1 van deze serie.

1) Omdat Hij ons de opdracht heeft gegeven

Jezus heeft alle macht
‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:16-20

Soms heb ik het idee dat men niet weet van wie de opdracht komt dat wij Christus moeten prediken aan deze wereld. Als we het woord ‘prediken’ zien, dan denken wij al vaak: ‘Oh, daar ben ik niet voor geroepen!’ Maar het tegenovergestelde is waar: wij allen zijn uitgekozen om Zijn getuigen te zijn.

Wat Jezus zegt, gebeurt
Jezus nam Zijn volgelingen mee de berg op. Hij sprak hen daar bemoedigend en indringend toe. Eerst bemoedigt Hij hen dat ze nergens bang voor hoeven te zijn. Alles, maar dan ook alles, is Hem onderworpen. Hij is Heer met een hoofdletter ‘H’! Zij noemen Hem niet voor niets ‘Meester’. Ongetwijfeld moeten zij zich op dat moment herinneren hoe echt deze waarheid is. ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen’, zei Jezus. Dit hadden zij van dichtbij gezien. Zij hadden Jezus in actie gezien. Niets, maar dan ook niets, kon Hem van Zijn stuk brengen. Niets kon Hem ontmoedigen. Niets kon Hem bevreesd maken of tegenhouden. Als Hij iets zei, dan gebeurde dat.

De wind en de golven gehoorzaamden Hem. Vissen zwommen het net in op Zijn woord. De vijgenboom die Hij vervloekte, was binnen 24 uur zichtbaar dood. Melaatsheid, een ziekte die tot de dood leidt, kon zijn grip niet vasthouden toen Jezus deze geest gebood los te laten. Lamme spieren ontvingen nieuwe kracht als Hij ze gebood op te staan. Demonen waren gehoorzaam en deden wat Hij zei. Zij gingen waar Hij hen gebood heen te gaan. Doden hervatten het leven als Hij de geest en ziel in hen terugzond. Jezus had macht en autoriteit over alles.

De weg naar het kruis
De discipelen waren getuigen van deze en ontelbare andere wonderen. Het was daarom moeilijk voor hen te begrijpen dat Jezus de weg naar het kruis koos. Maar het volbrengen van de wil van Zijn Vader was Zijn enige doel. Hoe moeilijk en pijnlijk deze weg ook zou zijn. Het was de enige weg om de banden van de dood over Gods schepping te verbreken. De slavernij van de zonde werd aan het kruis over ons leven verbroken. Het is aan het kruis dat Hij de kop van satan vermorzelde, zoals voorspeld was door de Vader in de hof van Eden. Genesis 3:15: ‘De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Een van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.’ Hier en op deze manier behaalde Jezus de overwinning voor jouw en mijn leven. Aan het kruis overwon Hij satans macht. (Satan wordt ook wel de ‘oude slang’ genoemd.)


Complete gehoorzaamheid en complete autoriteit

Totale gehoorzaamheid aan de Vader gaf Jezus de overwinning. Wat een vertrouwen in de Vader had Jezus. Zelf onschuldig ging Hij de verschrikkelijke lijdensweg naar het kruis en hing daar in onze plaats. Hij volbracht alles wat de Vader wilde dat Hij zou doen. Hij gaf Zijn leven in ruil voor ons leven. De straf van de zonde was op Hem.

‘Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’ – Filippenzen 2:8-11

Zijn complete gehoorzaamheid geeft Hem ook complete autoriteit. God stelt Hem over alles. Alles wordt onder Zijn voeten gesteld. Ten eerste de dood. Ieder mens weet dat er geen manier is om aan de macht van de dood te ontsnappen. Er is geen mens die macht over de dood heeft. Maar God wekte Jezus op uit de dood. Hij heeft macht over de dood en het dodenrijk. Openbaring 1:18 zegt: ‘Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’

Het is dus terecht dat Jezus Zijn discipelen zegt dat zij niet bang hoeven te zijn, omdat Hij alle macht heeft.

De grote opdracht
Na deze woorden geeft Jezus hun de opdracht: ‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’ 

‘Ga eropuit.’ Met andere woorden: blijf niet thuis zitten en houd wat je weet niet voor jezelf, maar vertel het tegen iedereen. Aan alle mensen, culturen en kleuren. Wat hun achtergrond of geloof ook is. Vertel ze over de God van Abraham, Isaak en Jakob. Vertel ze over Zijn grote daden, Zijn onuitblusbare liefde en Zijn geweldige plan voor Zijn schepping. Maak iedereen een volgeling van Jezus, de Leidsman die leven geeft.

Doop hen, zodat zij mogen weten dat zij met Jezus gestorven en opgewekt zijn. Breng hen bij Jezus, zodat zij de wedergeboorte mogen ervaren en een kind van God zullen zijn. Leer hen hoe zij de volle genade en zegen van God kunnen ontvangen. Leer hen wandelen in de wegen van de Heer, zodat zij gelukkig en gezegend zullen zijn.

Getuigen van Jezus
Wij moeten getuigen van wat wij hebben meegemaakt en van wat Hij in ons leven gedaan heeft. In de Bijbel lees je hoe alle mensen vertelden wat zij gezien en gehoord hadden. De verhalen gingen het hele land door. Dit zorgde ervoor dat zij van ver kwamen om naar Hem te luisteren en door Hem genezen te worden. Jezus had twaalf volgelingen in ‘vaste dienst’ genomen. Hij had een doel voor ogen: hen opleiden, zodat zij het werk konden voortzetten dat Hij begonnen was. Naast deze twaalf had Hij nog verschillende mensen op het oog om Zijn getuigen te zijn. We lezen hoe Hij zeventig evangelisten en zendelingen uitzond om mensen over het Koninkrijk van God te vertellen.

Evangelisten in de Bijbel
Er was een man die bezeten was met veel onreine machten. God had hem uitgekozen om Zijn Koninkrijk te brengen in een bepaald gebied van het land. Nadat Jezus hem bevrijd had, kon hij aan zijn werk beginnen.

‘De man uit wie de boze geesten waren weggegaan, smeekte of hij mee mocht. Maar Jezus wilde dat niet. ‘Ga naar uw familie,’ zei Hij, ‘en vertel hun wat God voor u heeft gedaan.’ De man ging overal in de stad vertellen wat Jezus voor hem had gedaan.’ – Lucas 8:38-39

Er was ook nog een vrouw met een zeer gekleurd verleden. Zij had al vijf mannen gehad en woonde nu samen met de zesde. Zij was geen Jodin en had daardoor geen recht op het erfdeel van de Heer. Toch was zij door God uitgekozen om Zijn Licht en Leven te brengen aan een volk in nood. Na haar ontmoeting met Jezus kon zij direct aan het werk gaan als getuige van Christus.

‘De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. ‘Kom mee!’ riep zij naar de mensen. ‘Er is daar Iemand die mij wist te vertellen wat ik in mijn leven allemaal gedaan heb. Zou Hij de Christus kunnen zijn?’ … Veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren overtuigd geraakt omdat de vrouw vertelde dat Hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was … Er gingen nog veel meer mensen in Hem geloven. ‘Wij geloven nu ook in Hem,’ zeiden zij tegen de vrouw, ‘maar niet alleen door wat u ons hebt verteld. We hebben Hem nu zelf gehoord en weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’’ – Johannes 4:28-29,39,41-42

Iedereen die een ware ontmoeting met Jezus heeft gehad, kan daarvan getuigen. Ook jij! Hoe mooi laat dit verhaal ons zien hoe het werkt. Wij getuigen van Jezus, en dit zorgt ervoor dat anderen Hem gaan zoeken. Als zij eenmaal gaan zoeken, laat Hij Zich door hen vinden. En door de wonderen die Hij doet in hun leven, komen zij tot het geloof in Hem, omdat zij Hem zelf hebben gevonden.

Een laatste bemoediging
Na de opdracht om uit te gaan, geeft Jezus nog een laatste bemoediging: ‘En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ Wat een geweldige bemoediging! We staan er niet alleen voor. We gaan niet in eigen kracht. ‘Hoe zal het gaan? Wat moet ik zeggen? Wat als …?’ Al deze vragen worden beantwoord met de woorden: ‘Ik ben altijd bij u.’ Jezus wist altijd wat Hij moest zeggen en wat Hij moest doen. Hij is altijd bij ons, omdat Hij in ons woont door de Heilige Geest.

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen. Ik zal jullie niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug.’ – Johannes 14:16-18

Wij moeten getuigen van Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij gaf ons de opdracht. Als wij Hem echt liefhebben, dan zullen wij doen wat Hij ons opgedragen heeft. En we staan er niet alleen voor: Hij is bij ons. Ja, in ons met al Zijn kracht. Jezus zei:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Onze verantwoordelijkheid
Degene die de elementen beveelt, die de doden doet opstaan, die de demonen uitdrijft, die ziekten beveelt, spreekt ook tot ons. Zijn opdracht is duidelijk: ‘Wees een licht in de duisternis en red hen die verloren dreigen te gaan.’ Wie zijn wij om Zijn bevelen te negeren? Wie zijn wij om te denken dat wij nog een keuze hebben?

God behagen is Hem gehoorzamen. Hem gehoorzamen betekent Christus prediken in de hele wereld. De Johan Maasbach Wereldzending heeft deze opdracht serieus genomen en opgepakt. Wij kunnen niet anders, omdat wij weten van wie deze opdracht komt. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? Omdat Hij ons de opdracht heeft gegeven!

‘En jullie zullen Mijn getuigen zijn, in Nederland, Europa
en in de hele wereld!’

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 2’ 

Tags:
Next Post

Recept: Krokante kipburger