Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DL2

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 2

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? Deze maand deel 2 van deze serie.

2) Omdat Hij het ons heeft toevertrouwd.

‘Jezus heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: laat het in orde komen tussen God en u!’ – 2 Korinthiërs 5:18-20

Een zaak van leven en dood
Het is één ding om je verplicht te voelen om van Jezus te getuigen. Maar het is iets anders te zien wat een voorrecht en vertrouwen ons gegeven is. Het evangelie is voor de mensen een zaak van leven en dood! En het gaat nog veel dieper dan mensen kunnen begrijpen.

Het gaat niet om het aardse, tijdelijke lichaam, maar om de ziel die voor eeuwig leeft. Als die ziel toch voor eeuwig leeft, wat maakt het evangelie dan uit? Maar de vraag is: waar zal die ziel voor eeuwig leven?

De Bijbel zegt dat iedereen die Jezus niet heeft aangenomen als Redder, in de poel van vuur wordt gegooid. Daar ben je voor eeuwig afgescheiden van God, zonder enige hoop op een nieuwe kans. Maar iedereen die Jezus wel heeft aangenomen als Redder, zal niet verloren gaan. Hun namen zullen geschreven worden in het ‘Boek van het leven’. Als je naam daarin staat, hoef je niet bang te zijn voor het graf, de dood of de hel. De enige manier om je naam in dat boek te krijgen, is de weg te accepteren die God ervoor heeft aangewezen: Jezus, de Redder van de hele mensheid, aannemen als de enige weg tot redding en tot de Vader.

Gods waarschuwingssysteem
We horen veel over tsunami’s, aardbevingen, cyclonen en andere natuurrampen. ‘Als men maar eerder kon weten wanneer een dergelijke ramp zou plaatsvinden, dan konden we levens redden.’ Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig om waarschuwingssystemen te ontwikkelen. We kunnen dan voorbereidingen treffen en mensen evacueren. De Bijbel legt het als volgt uit. Als je zou weten wanneer de dief zou komen, zou je niet in slaap vallen, maar je bewapenen en hem opwachten. Je laat toch niet zomaar je huis leegroven? Het probleem is dat wij niet weten wanneer de dief komt. Hij komt juist wanneer je het niet verwacht. Zo zal ook de wederkomst van Jezus zijn. Plotseling en onverwachts. Iedereen die klaar is en Zijn komst verwacht, zal niet achterblijven.

U weet dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter.’ – 1 Thessalonicenzen 5:2,6

De ware Kerk van Jezus Christus (alle wederom geboren kinderen van God) is Gods waarschuwingssysteem. De wetenschap dat Jezus terugkomt, zou onze prioriteitenlijst totaal moeten veranderen. Wat doe je vandaag als je weet dat er morgen een aardbeving komt die heel je huis zal vernietigen? De slaapkamer een nieuw behangetje geven? De waterleiding omleggen? De kinderen thuis laten en zelf op vakantie gaan? Veel dingen die zo belangrijk waren, worden opeens onnodig. Deze opmerkingen lijken zo belachelijk, en toch is dit heel vaak de reactie van de mens!

Zoals in de tijd van Noach
Noach bouwde de ark, hij predikte en waarschuwde de mensen dat de er regen zou komen… Maar zij geloofden hem niet en gingen door met hun leven, totdat de regen kwam en zij ALLEMAAL VERDRONKEN.

Wij hebben dat heerlijke teken aan de lucht, de regenboog. Dit herinnert ons dat God niet nog een keer de mensheid zal vernietigen door water. De ironie van dit alles is dat de mens de woorden van God in de tijd van Noach niet geloofde en nu weer niet. Maar er is wel een oordeel onderweg.

‘De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zeker niet. Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan.’ – Mattheüs 24:35-39

Wij moeten Christus prediken
Wat doen wij met deze voorkennis? Deze kennis, die voor velen een verborgen geheim is, is aan ons toevertrouwd. Niet alleen het einde van de wereld, maar juist de ontsnappingsroute. Gods aangeboden weg van redding. Velen vertrouwen op dode goden, die geen goden zijn. Anderen vertrouwen op rituelen, spirituele remedies, toverdokters, geestelijke leiders, de paus enz. Weer anderen geloven in zichzelf, het humanisme of zeggen helemaal niets te geloven. Maar of ze erin geloven of niet, het einde zal komen. Ieder mens zal voor de troon van God moeten komen, waar hij geoordeeld zal worden. Wat doe je als je daar niet kan staan in de vergeving en genade van Jezus? Alle eigengerechtigheid is waardeloos op dat moment. Alleen zij die Jezus hebben aangenomen, zullen door genade blijven staan.

Opnieuw de vraag: wat doet de ware Kerk van Christus met deze voorkennis? Hoe is onze agenda ingedeeld? Wat staat boven aan onze prioriteitenlijst? Waar gaat onze tijd en energie naartoe? Wat doen wij met ons geld? Waar vechten wij voor? Waar preken wij over? Wij moeten Christus prediken! Petrus predikte Christus. Paulus predikte Christus. Stefanus predikte Christus. Filippus predikte Christus. Mijn
vader predikte Christus. Door genade mag
ik Christus prediken.

Christus is ons fundament
De openbaring dat Jezus de Zoon van God en de Redder van de wereld is, is aan ons toevertrouwd. We moeten deze boodschap delen met hen die Hem nog niet kennen. Dit is het fundament van de Kerk. Christus is ons fundament. Paulus zegt: ‘Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen’ (1 Korinthiërs 3:11).

Paulus had een ontmoeting met Jezus
Alle zielenwinnaars die God gebruikte, hadden een openbaring van de Christus. Eerst ontbrak het Paulus aan deze openbaring. Hij had er zelfs zijn levenswerk van gemaakt om de Kerk van Jezus Christus kapot te maken. Totdat hij een bijzondere ontmoeting had met Jezus op weg naar Damascus. Deze ontmoeting veranderde voor altijd de koers van Paulus’ leven. Heb jij al zo’n ontmoeting met Jezus gehad? Opeens begreep hij de Bijbel. Het missende puzzelstuk, namelijk Christus, had hij nu gevonden. Plotseling paste alles in elkaar. Nu hij deze voorkennis had, die de rest van het volk niet had, voelde hij zich gedwongen om deze openbaring met hen te delen.

‘Saulus bleef een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damascus en ging zelfs naar de verschillende synagogen en vertelde daar openlijk dat Jezus Gods Zoon is. Allen die hem hoorden, waren hoogst verbaasd. ‘Dit is toch de man die in Jeruzalem de aanhangers van Jezus heeft uitgeroeid? Hij kwam hier toch om mensen van dat geloof gevangen te nemen en naar de leidende priesters in Jeruzalem te brengen?’ Maar Saulus sprak met steeds meer overtuiging en bracht de Joden in Damascus in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.’ – Handelingen 9:19b-22

Het moment dat hij inzag dat hij het altijd helemaal fout had gezien, veranderde zijn hele leven. Eén ontmoeting met Jezus en zijn ogen werden geopend.

Petrus kon niet anders 
Ook Petrus kreeg van God voorkennis.

‘Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ ‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed.’ – Mattheüs 16:16-17

Petrus kon niet anders dan getuigen dat Jezus de Christus (Messias, Redder) is. Waarom kon hij niet anders? Weer de vraag: wat zou jij doen als je weet dat er een ramp zou komen en dat miljoenen zouden sterven, tenzij jij hen waarschuwt? Dan kun je toch niet meer je mond houden? Al verklaren ze je voor gek, al loop je risico in de gevangenis gegooid te worden.

Wat doe jij met wat jou is toevertrouwd?
Deze toewijding aan onze medemens is mooi, maar bij mannen als Paulus en Petrus ging het nog dieper. Deze voorkennis was hen door de hemelse Vader toevertrouwd. Toevertrouwd om er iets mee te doen. Hoe kunnen wij nu niets doen met dat wat Hij ons heeft toevertrouwd?

Zij bedreigden Petrus en bevalen hem op te houden te spreken in de naam van Jezus. Zij wilden dat hij zou stoppen om Christus te prediken, maar hij antwoordde hun:

‘Wat vindt u, is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen? Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij hebben gezien en gehoord.’ – Handelingen 4:19-20

De geur van Christus
De Kerk van vandaag hoort hetzelfde hart te hebben. Wij kunnen gewoon niet zwijgen over wat wij gezien en gehoord hebben! Wij moeten Christus prediken aan de hele mensheid. Want God heeft de prediking van Christus aan ons toevertrouwd.

‘God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in zijn overwinning en gebruikt Hij ons om Zich overal bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden. Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf. Voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus, die leven geeft. Wie kan zo’n taak aan?’ – 2 Korinthiërs 2:14-16

Dit artikel is genomen uit het boek Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar, dat de lezer zal inspireren en in vuur en vlam zal zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 3’

Tags:
Next Post

Ken de waarheid!