Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DL 3

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 3

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? 

3) Omdat er geen andere naam is gegeven waardoor de mens gered kan worden.

De enige weg tot redding
‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12

Als er een andere naam zou zijn die redt, dan zou die gepredikt moeten worden. Als er een andere weg naar redding zou zijn, dan zou die bekend gemaakt moeten worden. Als er vele wegen zouden zijn om gered te worden, dan zou de urgentie niet zo hoog zijn. Als God uiteindelijk alle zonden door de vingers zou zien, en iedereen de hemel zou binnenlaten, zouden wij het rustiger aan kunnen doen. Maar dit is allemaal niet het geval! De Bijbel geeft geen ruimte voor een compromis. Er staat niets in de Bijbel waaruit blijkt dat er eventueel nog een andere weg is om gered te worden voor de eeuwigheid. Het is Christus en Christus alleen. Buiten Hem is er niemand die redden kan. Dit betekent dat Zijn naam aan alle volken bekend gemaakt moet worden. Wij staan voor een geweldige klus.

Een goddelijke evangelisatiedrang
Jezus zegt in Mattheüs 24:14: ‘Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.’ Paulus zegt in Romeinen 10:14: ‘Als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?’ Er is heel veel werk te doen voor de ware Kerk van Jezus Christus. De naam van Jezus moet gepredikt worden aan alle mensen, in alle landen, in alle talen! De Heilige Geest is een pioniersgeest en Hij wil in ons hart de drijfveer zijn om dit werk aan te pakken.

Het zal voor ons onmogelijk zijn om dit werk te volbrengen in onze generatie, als de Kerk niet opnieuw wordt gegrepen door ‘een goddelijke evangelisatiedrang’, zoals de eerste gemeente dit had in de dagen van Petrus en de andere discipelen. Deze goddelijke evangelisatiedrang ontvingen zij toen de Heilige Geest over hen werd uitgestort.

Wat de Kerk nodig heeft vandaag, is een nieuwe ontwaking in de Heilige Geest. Een realisatie dat er geen andere naam onder de hemel is dan de naam van Jezus. Een herontdekking dat wij de naam van Jezus moeten prediken aan de hele mensheid.

Wonderen in de naam van Jezus
De nood in de wereld roept erom. De antwoorden die zij zoeken, zijn te vinden in de naam van Jezus. Gods vergeving is in de naam van Jezus. Goddelijke genezing is te ontvangen in de naam van Jezus. Bevrijding in de naam van Jezus. Wonderen in de naam van Jezus! Jezus’ volgelingen predikten in de naam van Jezus en God werkte mee met tekenen en wonderen.

In Handelingen 3 lezen we het verhaal van een man die al vanaf zijn geboorte verlamd is. Vele jaren ligt deze bedelaar voor de poort. Petrus loopt op hem af en de man strekt zijn hand uit in verwachting van een muntje. Dan kijkt Petrus hem diep aan en zegt: ‘Kijk ons aan! … Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ – Handelingen 3:4b,6

De man weet niet wat hem overkomt. Plotseling grijpt de Geest van God hem aan. En door de naam van Jezus wordt hij volkomen gezond. Hij springt op en begint God al springende te loven en te prijzen. Wat een geweldig wonder tot eer en glorie van God! De mensen verzamelen zich rondom Petrus en de genezen man. Petrus maakt gebruik van de situatie om hun Jezus te prediken. Hij vraagt hen waarom zij zo naar hem staren, alsof hij dit wonder uit zichzelf heeft gedaan. Hij legt hun uit hoe de man genezen is geworden: ‘Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. U ziet het zelf!’ Velen komen tot bekering door het getuigenis van Petrus en door het wonder dat zij zien.

Tegenstand en vervolging
Niet iedereen is blij met de prediking van Petrus. Ze nemen Petrus mee. Hij moet voor de raad komen om uit te leggen hoe dit wonder is gebeurd. Ook daar grijpt hij, door de wijsheid en kracht van de Heilige Geest, de gelegenheid aan om Christus te prediken. ‘Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt.’ – Handelingen 4:10

Deze godsdienstleiders waren vol van de geest van de antichrist. Zij wilden koste wat kost hen tegenhouden om te spreken in de naam van Jezus. Maar het hele volk was getuige van het wonder. Daarom konden zij niet veel meer doen dan proberen hen bang te maken om te spreken in de naam van Jezus.

De duivel wil absoluut niet dat de naam van Christus gepredikt wordt in de kracht van de Heilige Geest. Hij verzet zich tegen de naam van Jezus. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk. Want wij hebben de overwinning over satan in de naam van Jezus! De duivel vreest geen andere naam dan de naam van Jezus. Het gebed dat gebeden wordt in de naam van Jezus maakt dat hij moet loslaten en dat zijn macht verbroken is. ‘De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen.’ – Marcus 16:17-18

Net als God door mensen heen werkt met Zijn Geest, zo werkt ook de antichrist door mensen met zijn geest. De naam ‘antichrist’ zegt het al: tegen Christus. Zij doen er alles aan om de herinnering aan de naam van Jezus uit te wissen onder de hemel. Zij werken op alle niveaus en worden voortgedreven door de geest van de antichrist, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Laten wij deze aanval op de naam van Jezus niet onderschatten. Hoe meer tegenstand, des te belangrijker het is dat wij in Gods vrijmoedigheid opstaan om Christus te prediken.

De vervulling met de Heilige Geest
Petrus en de andere discipelen waren zich bewust van de macht van de vijand. Zij begrepen maar al te goed dat zij in eigen kracht niet zouden kunnen overwinnen. Nadat zij bedreigd werden en men hen wilde dwingen om te stoppen met spreken in de naam van Jezus, baden zij het volgende gebed: ‘Kijk, Here, hoe zij dreigen! Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat U hun opdraagt. Laat zien dat U achter ons staat, door mensen te genezen. Laten er wonderen en tekenen gebeuren wanneer wij namens uw dienaar Jezus optreden.’ – Handelingen 4:29-30

Zij zien het bolwerk dat satan heeft opgebouwd tegen de Zoon van God en tegen Gods kinderen, die in Zijn naam geloven. Maar het prikkelt hen om nog dichter tot God te naderen en nog meer wonderen van Hem te verwachten.

Het antwoord voor hen ligt in nog meer de naam van Christus te prediken! En zij verwachten nog meer wonderen in de naam van Jezus, als bewijs dat Jezus de Christus is. Dit gebed werd gehoord in de hemel. God antwoordde direct. ‘Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het gebouw waar ze bijeen waren te schudden. Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God’ (vers 31).

Gods antwoord voor vrijmoedigheid om de Christus te prediken, was opnieuw de vervulling met de Heilige Geest. Lieve lezer, wij kunnen onmogelijk krachtige getuigen zijn zonder de vervulling met de Heilige Geest!

Predikers van Christus
We hebben gezien dat Petrus Christus predikte. Ook Paulus predikte Jezus Christus. Hij zegt zelfs: ‘Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis.’ – 1 Korinthiërs 2:2

Filippus predikte Jezus Christus. Er staat over hem geschreven: ‘Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen.’ – Handelingen 8:12

Stefanus predikte Christus. De apostelen zochten mannen om de tafels te bedienen. Er staat dat maar één ding belangrijk was in de keuze: zij moesten vol van de Heilige Geest zijn. Zo werd een man uitgekozen met de naam Stefanus.

De Samaritaanse vrouw predikte dat Jezus de Christus is. Zij had een ontmoeting met Jezus en kreeg de openbaring dat Jezus de Christus, ofwel de Messias is. Na deze ervaring kon zij niet anders dan overal en tegen iedereen vertellen dat Jezus de Christus is. Lees het hele verhaal in Johannes 4.

De bezeten man die door Jezus werd bevrijd, predikte Christus. Hij was door iedereen afgeschreven, maar niet door God! God had juist deze man uitgekozen als een prediker van Christus.

Predik de naam van Jezus
Als deze mensen predikers van Christus konden zijn, waarom jij en ik dan niet? Misschien omdat jij zelf nog nooit een echte ontmoeting met Jezus hebt gehad. Ik zal nooit mijn ontmoeting met Jezus vergeten. Mijn leven is niet meer hetzelfde geweest. Na deze ontmoeting kon ik niet anders dan anderen vertellen wat Jezus voor mij gedaan heeft.

Open jouw hart voor een levensveranderende ontmoeting met Jezus. Zoek God met je hele hart. Verlang naar een vervulling in de Heilige Geest. Bid dat Gods Geest zal waaien in je leven, in je gezin, in de gemeente en over de hele wereld. De ware Kerk van Jezus moet vervuld worden met dezelfde ‘evangelisatiedrang’ als de eerste gemeente. Wij moeten de uitdaging aannemen om Zijn naam te prediken in alle landen, in alle talen en aan alle volkeren. Laat het beginnen bij jou! Breng Christus in kracht en waarheid in jouw omgeving.

Dit artikel is genomen uit het boek ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar, dat de lezer zal inspireren en in vuur en vlam zal zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 4’

Tags:
Next Post

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 1