Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DL4

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 4

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen?

4) Omdat alleen Hij ons kan bevrijden.

God ziet naar Zijn volk om
‘Christus heeft ons de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden.’ – Galaten 5:1

God zegt in Exodus 32:7 tegen Mozes: ‘het volk dat u uit Egypte hebt gevoerd.’ Maar Mozes herinnert de Heer eraan dat hij niet degene is die het volk uit Egypte verlost heeft. Ook wij mogen nooit vergeten dat God het is die ons bevrijd heeft van de zonden.

Vierhonderd jaar waren de Israëlieten in Egypte. Zij waren slaven en de hand van de farao drukte zwaar op hen. De farao liet uit vrees zelfs hun baby jongens doden, zodat zij niet verder zouden groeien in aantal.

In deze grote duisternis en verdrukking begonnen de Israëlieten hun God te zoeken. Toen niemand hen meer kon helpen en het eruitzag dat hun situatie nooit meer goed zou komen, hoorde God hun gebed. Hij kwam naar beneden en maakte hen vrij. Hij rukte hen los uit de hand van de verdrukker. Dit deed Hij door Zijn machtige hand en kracht.

‘De Israëlieten hadden het nog steeds zwaar te verduren onder het slavenjuk en hun geklaag steeg op naar God. God hoorde hen in de hemel en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten (Hij zou hun nakomelingen naar het land Kanaän terugbrengen). Hij zag hoe ze onderdrukt werden en wist dat het tijd was geworden om hen te redden.’ – Exodus 2:23b-25

Gevangen in de macht van de vijand
De verlossing van de Israëlieten uit Egypte heeft een belangrijke betekenis voor ons vandaag. Het laat ons zien dat ook wij gevangen zijn in de macht van de vijand en dat wij onszelf niet kunnen redden.

Egypte was een hel op aarde voor de Israëlieten. Zij waren slaven en hun leven was vol ellende en bitterheid. De farao was een verschrikkelijke dictator. Hij heerste over hen met vrees, angst, de zweep en het zwaard. Het volk van God was moedeloos en hopeloos.

Er was maar één oplossing voor hun benarde situatie: de God van Abraham, Isaak en Jakob, die zij vergeten en verlaten hadden. Zij riepen de God van hun voorouders aan. De Schepper van hemel en aarde die hen had uitgekozen als Zijn volk.

Zij waren Hem vergeten en hadden Hem verlaten door hun hoogmoed en materialistische instelling. Maar God was hen genadig. Hij strekte Zijn hand uit over Egypte. Het was een spektakel, een duel. Alle machten van de duisternis verzetten zich tegen de verlossing die God wilde geven.

De boze wil ons gevangen houden
De farao wilde het volk gevangen houden. Het volk wilde het opgeven. Liever slaaf, dachten zij, dan midden in deze strijd zitten. Zo denken velen ook vandaag. Maar beste lezer, dit is een leugen van de satan die de mensheid de hel wil intrekken.

Als God je begint ‘los’ te maken van de overheersing van satan, dan verzet hij zich daartegen. Satan laat ons niet zomaar gaan. Hij maakt het ons nog moeilijker en zwaarder. Dit doet hij omdat hij weet dat wij mensen zo makkelijk twijfelen of Gods Woord wel waar is. Dit is de beproeving van ons geloof; de laatste stuiptrekkingen van de satan.

God liet tien plagen over het land Egypte komen. Iedere keer verhardde het hart van de farao meer en meer. Hij was vastberaden om het volk gevangen te houden. Natuurlijk moest de farao het uiteindelijk opgeven tegen God. Het volk werd bevrijd en mocht vertrekken.

Wat een geweldige overwinning! Van jong tot oud maakten ze zich klaar. De Egyptische buren gaven hun goud en allerlei sieraden. Het was de grote exodus, dat betekent: uittocht. Wat een feest en wat een vreugde!

Wat een strijd ging hieraan vooraf. Wat een vertoon van Gods kracht. Er stond ook heel veel op het spel. Begrijp je nu ook de strijd om jouw ziel? Satan wil jou en mij gevangen houden. Hij zal jou en mij niet zomaar laten gaan. Hij verzet zich en geeft zich niet zomaar gewonnen.

Hij is overwonnen aan het kruis door Jezus en wij zijn vrij in Jezus’ naam. Maar hij wil ons laten geloven dat hij nog macht over ons heeft. Want hij is de grote leugenaar en misleider. Wij moeten vasthouden in het geloof aan de overwinning van Jezus. In Zijn kracht verlaten wij ons Egypte en laten we dat oude en zondige leven los.

De instelling van het Pascha
De avond voordat zij uittrokken, zag het er nog niet naar uit dat zij ooit vrij zouden komen van de macht van de farao. Het is altijd het duisterst vlak voor zonsopgang. De tiende en laatste plaag zou die nacht over Egypte komen. De engel van het verderf zou door Egypte trekken. Iedere eerstgeboren zoon zou sterven. Dit lot zou iedereen treffen.

Er was maar één manier om dit oordeel aan je voorbij te laten gaan. De Israëlieten moesten een lam slachten. Het bloed van dit lam moesten zij smeren aan de deurposten links, rechts en boven. Ieder huis waar de engel het bloed zou zien aan de deurposten, zou hij voorbij trekken.

Zij moesten het lam eten met ongezuurd brood en bittere kruiden. Zij moesten het eten, terwijl ze aan tafel stonden, met hun schoenen en mantels aan, klaar om te vertrekken. Hier wordt het Pascha ingesteld, in opdracht van God.

Niet toevallig valt dit feest samen met het paasfeest zoals wij het kennen vandaag. In het Oude Testament was het een aankondiging van wat Jezus zou doen voor ons. Hij is het Lam dat voor ons geslacht is. Waar Zijn bloed is, daar zal de dood voorbijtrekken.

Dit gedenken wij met Pasen en iedere keer dat wij het Heilig Avondmaal vieren. Wij geloven in de verlossing door het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Ieder mens die het bloed van Jezus heeft aangenomen als enige redding en verlossing van zonden, zal gered zijn.

De uittocht en het beloofde land
De volgende dag was de de farao gebroken. Hij gaf zich gewonnen en gaf bevel dat het volk van Israël meteen moest vertrekken. Als zij eenmaal uit Egypte zijn weggetrokken, stuurt hij nog een keer zijn leger om hen weer terug te halen. Ja, zo gaat het ook met ons!

De satan blijft het proberen totdat God zegt: ‘En nu is het genoeg!’ God opent een weg voor de Israëlieten door de Rode zee. Als de Egyptenaren hen daarin achtervolgen, sluit God de zee over hen heen. Al de Egyptische soldaten verdrinken. Zo verlost God hen van hun vijand.

Veel jaren en een generatie later mag het volk van God het beloofde land intrekken. De Israëlieten kwamen in het beloofde land dat God hun beloofd had. God maakt Zijn beloften altijd waar! Zij mochten er onder leiding van Jozua intrekken en het in bezit nemen.

Door Jezus’ offer mogen wij Egypte verlaten en het beloofde land ingaan. Wij zijn door Hem vrijgemaakt.

Johannes 8:36 zegt: ‘Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.’

Titus 2:14 zegt: ‘Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen.’

1 Johannes 5:12 zegt: ‘Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’

De vrijheid van Christus
Niemand kan de mens vrijmaken van de macht van satan, zonden en dood. Niemand kan het slavenjuk dat op de mens ligt, verbreken. Jezus is gekomen om het juk te verbreken! Daarom moet Hij gepredikt worden.

Hoe zullen zij anders kunnen loskomen van de macht van de dictator? De ongelovige wil zich bij de situatie neerleggen. Moeten we ‘accepteren’ dat wij gebonden zijn door de macht van satan? Nee! Jezus maakt vrij!

Mensen moeten horen dat Christus hen heeft vrijgekocht. Laten we niet langer blijven leven onder de macht van de mensenhater. Hij is de dief, zegt Jezus, die gekomen is om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen, zodat wij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10).

Leef in de vrijheid van Christus! Romeinen 6:17 zegt: ‘Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt: toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart aangenomen.’ Jezus zei in Johannes 15:15: ‘Ik noem jullie geen knechten meer, want een heer neemt zijn knechten niet in vertrouwen. Maar Ik noem jullie vrienden, omdat Ik jullie alles heb verteld wat Ik van Mijn Vader gehoord heb.’

Een nieuwe schepping
Wij waren slaven van de zonden, satan regeerde over ons, maar Christus heeft ons vrijgekocht. Nu zijn wij kinderen van God, losgemaakt van satans macht en de macht van zonden. Wij zijn, zoals de Bijbel dat zegt: ‘een nieuwe schepping’ geworden.

Nu dienen wij God; wij hebben ons vrijwillig overgegeven aan Hem die regeert met liefde, vrede en rust. Laten wij wandelen in Zijn wegen en Hem gehoorzaam zijn. Veel christenen leven nog altijd onder het slavenjuk, omdat zij niet weten of begrijpen dat zij echt vrij zijn. Christus heeft ons vrijgekocht, van veel meer dan de meesten denken en weten.

Misschien moeten wij onze denkwijze en levensstijl nog in lijn brengen met de nieuwe schepping die wij geworden zijn. Hiervoor geeft God ons de kracht en het geduld. Maar heel belangrijk is dat wij niet meer belijden (zeggen) dat wij nog onder de vloek leven van voorouders. Wij moeten gaan belijden dat door het bloed van Jezus de vloek bij ons en voor ons nageslacht verbroken is!

Anderen blijven vasthouden aan hun oude natuur. In plaats van veranderen naar het beeld van het nieuwe leven in Christus, blijven zij de natuur houden van het oude leven, het leven in Egypte. Wij zijn vrijgemaakt en door Zijn kracht kunnen wij nu wandelen in een nieuwe natuur. Wij kunnen gaan leven naar het karakter van Christus, omdat God ons de Heilige Geest gegeven heeft.

De vrucht van de Geest
‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.’ – Galaten 5:22-25

Wij kunnen nooit loskomen uit die oude gewoonten en natuur in eigen kracht. Maar Filippenzen 4:13 zegt: ‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’ Daarom moeten wij Christus prediken. Alleen Hij kan ons helemaal bevrijden uit het oude en zondige leven.

Dit artikel is genomen uit het boek ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar, dat de lezer zal inspireren en in vuur en vlam zal zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 5’

Tags:
Next Post

Hier niet parkeren!