Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 5

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 5

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? 

5) Omdat het de enige hoop is voor genezing in de wereld.

Het vleesgeworden Woord
‘Hij kwam en sprak met hen, Hij maakte hen beter en rukte hen weg voor de kaken van de dood.’ – Psalm 107:20

Jezus Christus is niet ‘ontstaan’ toen Hij geboren werd uit de maagd Maria. Hij was er lang voordat de wereld geschapen werd en alles wat erop leeft. Hij is er zelfs altijd al geweest. Hij is het Woord dat in de hemel was bij God de Vader voordat iets was wat nu is. Johannes zegt dit het duidelijkst:

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.’ – Johannes 1:1-5

Het Woord was in de hemel met God. De tijd kwam dat het Woord de hemel moest verlaten. Hij zou naar de aarde gaan om de mens te bevrijden, te verlossen en te genezen. Op het volmaakte moment, op de tijd door de Vader gekozen, werd het Woord ‘vlees’. Hij legde Zijn heerlijkheid af en deed een ‘aards kleed’ (lichaam) aan.

‘Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen.’ – Galaten 4:4-5

‘Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.’ – Johannes 1:14

Jezus op aarde
Jozef, de man met wie Maria verloofd was, werd door God uitgekozen om Zijn kind te verzorgen als ‘aardse’ vader. Maar Jozef was in geen enkel opzicht de biologische vader van Jezus. De engel kwam bij Maria, een jonge maagd en een vrouw van geloof. Hij zei tegen haar dat zij was uitgekozen door God om geboorte te geven aan Zijn Zoon. Zij geloofde dit woord, maar begreep niet hoe dit zou moeten gebeuren of wat zij er eventueel voor zou moeten doen.

‘‘Maar hoe kan ik een kind krijgen?’ vroeg Maria. ‘Ik ben nog maagd.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd.’ – Lucas 1:34-35

Jezus in de hemel
Het Woord was in de hemel met God, het Woord kwam naar de aarde en werd vlees. In de gedaante van een mens, volbracht het Woord de wil van God en verzoende hiermee de mens met God.

Verzoenen is een ander woord voor herenigen. Nadat Hij dit werk vervuld had (met Zijn dood en opstanding), ging de Zoon terug naar de hemel. Daar is Jezus nu; Hij zit op de troon met Zijn Vader en regeert. Hij nam afscheid van Zijn discipelen en werd opgenomen in de hemel.

Stefanus kreeg een goddelijke openbaring en zag Jezus in de hemel.

‘Hij riep uit: ‘Ik kan de hemel zien! Ik zie de Mensenzoon aan de rechterhand van God!’’ (Handelingen 7:56).

Paulus en Petrus bevestigen dat Jezus daar is bij de Vader.

‘Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar Hij voor ons opkomt.’ – Romeinen 8:34

Nu je met Christus bent opgestaan uit de dood, moet je je bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God.’ – Kolossenzen 3:1

‘Christus zit nu aan de rechterhand van God. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan Hem onderworpen.’ – 1 Petrus 3:22

Het geschreven Woord
Maar het Woord is nog bij ons vandaag, hier op aarde. Hij is nu ‘het geschreven Woord’. Dit is net zo krachtig voor ons nu, als Hij die in de hemel was voor de schepping, en als Hij die vlees werd en onder ons wandelde met alle tekenen en wonderen die Hij deed.

Hij heeft ons Heilige Geest gestuurd, die het geschreven Woord levend maakt. Het geschreven Woord van God is het Zaad van God. Dit Zaad bevat alles wat het ooit zal worden. Net zoals alle bladeren en alle vruchten al in een zaadje van een boom zitten opgeborgen.

Het is niet moeilijk te begrijpen, maar wel ongelooflijk! Zo wonderlijk en goddelijk is het Woord van God dat met ons is. Jezus zit opgeborgen in de Bijbel, het Woord van God. Op elke bladzijde waar Hij te vinden is, daarin zit de goddelijke scheppings- en levenskracht van God opgeborgen.


Maar Hij wil niet opgeborgen blijven in de Bijbel. Hij wil van de bladzijden komen en een realiteit worden in jouw leven. Hij wil een openbaring geven van God de Vader in jouw leven. Met andere woorden: Hij wil de genade en kracht van God bij jou brengen.

Gods leven en liefde is in Christus. En dit kan bij ons komen door Christus. Als je de Bijbel gaat lezen, dan maakt Gods Geest het Woord levend in ons en zal het doen waarvoor het gestuurd is. Het Woord van God, Jezus, is naar ons gestuurd om ons te genezen!

Daarom moeten wij Christus blijven prediken. Geen tijdelijke oplossing met veel negatieve bijwerkingen. Nee, genezing voor geest, ziel en lichaam.

Spreek Gods Woord uit
Dezelfde kracht die het vleesgeworden Woord bezat, bezit het geschreven Woord. Wij moeten het geschreven Woord nemen en het in geloof aannemen en uitspreken. Zo zal het geschreven Woord het gesproken Woord worden.

Dit is wat wij doen op de campagnes, via de televisie en radio. Wij brengen het Woord tot nieuw leven door het in geloof uit te spreken. Natuurlijk is het de Heilige Geest die het tot leven brengt, maar ook wij hebben daarin een belangrijke rol.

Alles wat wij nodig hebben, zit in Gods Woord, in Christus opgeborgen. Gods Woord komt tot ons door Christus en is levend en krachtig door de Heilige Geest. Begin dit Woord te geloven, neem het aan en begin het uit te spreken!

Zeg: ‘Heer, U zond Uw Woord, Jezus. Hij heeft het werk vervuld waarom U het gestuurd had. Zijn werk was om ons, mensen, verzoening en genezing te brengen.’

Nu begrijpt je misschien beter wat de profeet Jesaja door de Heilige Geest schreef, toen hij schreef: ‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ – Jesaja 53:5

Er staat niet dat dit nog moet gebeuren, maar dat het al gebeurd is! ‘Wij zijn genezen!’ Het Woord is en was en zal altijd zijn. Hebreeën 13:8 zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’

Goddelijke genezing is een realiteit
Goddelijke genezing voor je lichaam, je emoties, denken en innerlijke mens is een realiteit en werkelijkheid voor jou vandaag. Laat je niet misleiden door mensen die met mooie onderwijzingen komen dat de genezing die de Bijbel bedoelt, alleen geestelijk gezien moet worden. De Psalmist zegt zo mooi: ‘Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.’ – Psalm 103:3

Kijk naar hoe de eerste apostelen en discipelen het Woord onderwezen. Hoe de gelovigen daarin wandelden en hoe God dat woord bevestigde. Dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat goddelijke genezing, voor welke ziekte dan ook, het antwoord is voor de christen in nood. Daarom moet Hij gepredikt worden.

De gedachte dat God veranderd is of dat alleen de eerste apostelen en discipelen wonderen van genezing mochten meemaken, is ook een leugen van de satan. Al proberen sommigen deze leugen Bijbels te onderbouwen.

De duivel heeft altijd een halve waarheid van God gebruikt om de mens in verwarring te brengen. Zo probeert hij zijn leugen kracht bij te zetten. Trap hier niet in! Onderzoek Gods Woord, spreek het uit in geloof en ontvang jouw wonder van God.

God geneest ook vandaag
Miljarden mensen over de hele wereld zijn ziek. Oude ziekten en nieuwe epidemieën. Dagelijks sterven menigten zonder dat zij weten of zij gered zijn. Zij hebben nooit de gelegenheid gehad om Christus aan te nemen en de redding en genezing die Hij biedt.

Niet iedereen zal genezing ontvangen, maar ook niet iedereen zal Jezus verwerpen. Sommigen zullen aan hun ziekte overlijden, maar overwinnend de hemel binnengaan, omdat zij op het laatste moment Jezus hebben aangenomen als persoonlijke Redder.

Vergeet niet dat de moordenaar die naast Jezus aan een kruis hing, niet door Christus van het kruis gered werd, maar wel met Hem het paradijs mocht ingaan. Anderen zullen uit de dood opstaan door een ongelooflijk goddelijk wonder van genezing. Wonderen gebeuren vandaag nog steeds!

Medicijnen en dokters doen hun best en we zijn blij dat zij er zijn, maar de christen roept eerst tot God voor zijn genezing. En wie gelooft, zal ontvangen. Hoe sommigen door hun ziekte heen komen, is een wonder op zich. De ziekenhuisweg kan lang en vermoeiend zijn.

Het is goed om te weten dat wij de mensen die deze weg gaan, niet moeten veroordelen. Zij mogen weten dat God bij hen is in hun vallei. Maar als een paal boven water blijft staan dat God geneest, omdat Jezus onze ziekte heeft gedragen.

Dit is onze boodschap aan een wereld in nood. Dit moeten zij die in hun ziekte gevangen zitten, horen. Een wonder van genezing brengt meestal meerdere wonderen tot stand. Het brengt geloof terug in hen die de weg van geloof verlaten hebben. Het laat Christus zien en de kracht die Hij heeft. Het brengt eer aan God de Vader.

Predik Gods genezende kracht
Laten wij Christus blijven prediken, omdat wij zien dat Hij alleen het antwoord is voor de mensheid die door zonde en ziekte verloren gaat. Deze prediking van liefde en genezing brengt hoop en verlichting. Laten wij bidden dat de genezende kracht van God gepredikt zal worden door al Gods dienstknechten. Dat deze kracht over ons zal komen en zal waaien over de droge plaatsen van nood. Laten wij bidden en prediken dat God Zijn Woord zal waarmaken!

Dit artikel is genomen uit het boek Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar, dat de lezer zal inspireren en in vuur en vlam zal zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 6’

Tags:
Vorig artikel

Wallpaper: Genade in overvloed

Volgend artikel

Hémzelf