Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 6

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 6

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? Deze maand deel 6 van deze serie.

6) Omdat het de enige hoop is voor vrede in de wereld.

‘Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.’ – Johannes 14:27

De tegenwoordigheid van God
Hoe kun je de tegenwoordigheid van God omschrijven? Hoe kun je het verklaren? Als je een keer echt in Zijn tegenwoordigheid bent gekomen, dan wil je je hele leven, je hele huis, je hele huwelijk, je kinderen… alles wat je hebt en wie je bent, vullen met dat ongrijpbare. Alles wil je brengen in die rivier, die stroom van vrede, liefde en rust.

Andere dingen verzadigen niet meer. De rest verliest zijn waarde en plaats. Vreemd eigenlijk, vind je niet? Je zou bang moeten zijn voor Gods tegenwoordigheid. De tegenwoordigheid van God kan je namelijk doden! Gods Heiligheid is iets om voor te vrezen. Niemand kan God zien en leven. Toen Mozes aan God vroeg of hij Zijn heerlijkheid mocht zien, antwoordde Hij:

‘Ik zal Mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Here luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie Ik genadig wil zijn en Ik ontferm Mij over wie Ik Mij wil ontfermen. U zult Mijn gezicht echter niet zien, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij Mijn gezicht heeft gezien.’ – Exodus 33:19-20

De Bron van vrede en rust
Het is onmogelijk voor een mens om God te zien. Er is een kloof die niet te overbruggen is. Onze zondige natuur maakt scheiding tussen ons en onze Schepper. Niets wat wij kunnen doen, kan ons rechtvaardigen of goed genoeg maken om te komen in Gods tegenwoordigheid.

Dit betekent dat wij nooit uit onszelf de onbeschrijflijke vrede van God kunnen ontvangen. De vrede waar onze innerlijke mens zo naar verlangt. We hebben hier een geweldig probleem! Wij kunnen als mens niet zonder de vrede van God.

God wil niets liever dan Zijn vrede uitgieten in Zijn schepping. Daarom moet Christus gepredikt worden! Jezus opent de deur naar het Heilige der Heiligen. Hij is onze toegang naar de bron van vrede en rust. Eeuwige rust en blijvende vrede.

Typebeelden van Gods rust en vrede
Hebreeën 4 laat ons zien dat het beloofde land waar Jozua het volk van God mocht inleiden, slechts een typebeeld was van wat zou komen. Zijn plan is om ons te brengen in Zijn rust en vrede. Er zijn drie typebeelden die samenkomen over de rust en vrede met God.

1) Het beloofde land. Een land dat overvloeit van melk en honing, van overvloed, vrede en rust. Eindelijk een eigen land; een thuis!
2) De sabbat. De dag van rust. Er mocht niet gewerkt worden op de sabbat. God Zelf rustte op de zevende dag.
3) Het manna (brood dat uit de hemel naar beneden kwam). Iedere dag zorgde God voor hen en verzadigde hen met wat zij nodig hadden.

Ongeloof en ongehoorzaamheid
Hebreeën 4 laat ons zien waarom die eerste generatie het beloofde land niet is binnengegaan en waarom zij nooit in de rust van God zijn gekomen. Als eerste door hun ongeloof en als tweede door hun ongehoorzaamheid.

Het beloofde land voor jou en mij is het binnengaan in de vrede en rust van God. Het zijn ook dezelfde twee redenen waarom mensen vandaag niet leven in de rust van God. Ongeloof en ongehoorzaamheid!

‘Dit goede nieuws heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden. Want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan zijn rust.’ – Hebreeën 4:2-3

Wil je de rust en vrede hebben die God heeft voorbereid in Jezus Christus, dan heb je geloof en gehoorzaamheid nodig. De Bijbel legt uit dat wij moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat er geen redding is buiten Hem. Dat alleen Zijn offer, Zijn bloed, reinigt van zonden en ons vergeving biedt. Gehoorzaamheid betekent je hart openen en Hem, Jezus, aannemen. Hem gaan volgen
en Hem dienen.

De echte sabbatrust
Zo is de sabbat ook een type van Jezus en de vrede en rust van God. Het was strikt verboden door God om te werken op de sabbat. Dit is om ons te laten zien dat je nooit in de rust kunt komen door je eigen werken. Je kunt doen wat je wilt, maar je bent nooit gered door goede eigen werken.

Jezus is onze sabbat en dat betekent dat Hij het voor ons volbracht heeft. Als wij in Hem zijn, zijn wij in de vrede en rust van God. Sommigen hebben alleen de sabbat als iets wettisch. Geen ijsje eten op zondag en niet op de fiets rijden of naar het Chinese restaurant.

Maar zij begrijpen niet wat God hiermee wil laten zien en waarvoor Hij ons roept. Hij roept ons in te gaan in de ware vrede en rust. Dit betekent dat je erachter komt dat je eigen inspanningen niet werken. De echte sabbatsrust ontvang je alleen door het geloof in Hem.

Het echte manna
Jezus is het brood dat leven geeft. Hij is het echte manna dat uit de hemel is gekomen. In Johannes 6:47-51 zegt Hij:

‘Luister goed: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en zijn toch gestorven. Maar met het brood uit de hemel waar Ik over spreek is het anders. Wie hiervan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is Mijn lichaam.’

Ingaan in Gods vrede
God wil de mens echte rust geven. Dit kan maar op één manier: wij moeten ingaan in Zijn vrede. Dit betekent dat wij het oude slavenleven in Egypte moeten verlaten. Natuurlijk wil de satan ons vasthouden in slavernij, maar God wil ons losmaken en bevrijden uit zijn macht.

Wij kunnen onszelf niet vrijmaken van zijn macht, omdat hij ons volgens de wet vasthoudt door onze zonden. De oplossing is Jezus! Daarom moet Hij gepredikt worden. Zijn bloed vergeeft ons en maakt ons geaccepteerd door God.

Eenmaal losgemaakt van de zonden, moeten wij ingaan in Gods rust door ‘in Christus’ te zijn. Colossenzen 3:3 zegt:

‘U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God.’

Door het geloof in Jezus en de gehoorzaamheid aan God kunnen en mogen wij binnengaan in het Heilige der Heiligen. Dit is binnenkomen in Gods tegenwoordigheid. Dit kan, doordat God het gordijn van boven naar beneden doormidden scheurde, toen Jezus aan het kruis uitriep: ‘Het is volbracht!’. Dit gordijn zorgde ervoor dat wij niet in het Heilige der Heiligen konden komen.

Wij mogen door het bloed van Jezus ingaan in de sabbatrust. Dit betekent niet alleen een rustdag op zondag of zaterdag, maar dagelijks leven in Zijn rust. We zijn tot rust gekomen van onze eigen werken door het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit kan alleen als wij deel hebben aan Hem. Eten van het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Niets kan verzadigen zoals Hij.

‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal Ik op de laatste dag uit de dood doen opstaan. Want Mijn vlees is echt voedsel en Mijn bloed is echte drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. Ik leef door de kracht van de levende Vader die Mij gestuurd heeft. Als iemand Mij eet, zal hij leven door Mijn kracht. Ik ben het brood dat uit de hemel is gekomen. Wie het eet, zal altijd blijven leven.’ – Johannes 6:54-58

Verlangen naar Gods tegenwoordigheid
Als je eenmaal in deze gemeenschap met God leeft, wil je er nooit meer uit. Niets wat de wereld te bieden heeft, is te vergelijken met de tegenwoordigheid van God. Toen koning David zwaar gezondigd had, was hij bereid om alles op te geven, behalve de tegenwoordigheid van God. Hij raakte liever paleizen en aardse schatten kwijt dan de Geest van God. Hij bidt in Psalm 51:13:

‘Stuur mij niet van U weg en laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken.’

Als God tegen Mozes zegt dat Hij Zelf niet meer met het volk zal optrekken, maar hen door een engel zal laten leiden, bidt Mozes in Exodus 33:15:

‘Als U niet Zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken.’

Koning Saul had niet dit verlangen naar de tegenwoordigheid van God. Hij had zijn ogen op de buit. Aardse, materiële dingen en eer van mensen vond hij belangrijker dan de tegenwoordigheid van God.

Nadat de Ark was buitgemaakt door de Filistijnen, wordt deze uiteindelijk in het huis van Abinadab geplaatst. Daar verbleef hij 20 jaar. Saul had er geen verlangen naar en keek er niet naar om. Als David koning wordt, dan verlangt hij ernaar om de Ark van de Here terug te brengen naar Jeruzalem. Maar zijn fout is dat hij de Ark op dezelfde manier vervoert als de Filistijnen.

Daarna komt de Ark in het huis van Obed-Edom terecht, waar Gods zegen naar beneden komt. Wat onvruchtbaar was, wordt vruchtbaar. Zijn opbrengst vermenigvuldigt en er is een bijzondere, tastbare tegenwoordigheid van Gods vrede, blijdschap en rust.

Hoe is dit uit te leggen? Natuurlijk was het omdat de Ark daar was. Het is niet verder uit te leggen, maar die ‘doos’ in Obed-Edoms huis maakte alle verschil van de wereld. O, lieve lezer, begint het tot jou door te dringen? De oneindige vrede van God is niet uit te leggen of te beschrijven. Toch maakt de aanwezigheid ervan alle verschil in het leven!

Onuitsprekelijke vrede
‘Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust’, zegt Jezus. Zijn rust en vrede kan alleen tot ons komen door Jezus Christus. Daarom moeten wij Christus prediken.

De prediking en acceptatie van Jezus brengt Gods vrede in de mens en brengt de mens in Gods vrede. Dit is met niets te vergelijken of te evenaren. De hele wereld kan in elkaar storten, maar voor hen die in de eeuwige en vredige armen van de Almachtige zijn, maakt dit niets meer uit.

De vervulling met Zijn vrede maakt dat alle zorgen en lasten van je schouders afvallen. Strek je hiernaar uit. Zoek Hem en vraag Hem om jou te vullen met Zijn Geest. Deze vrede is bedoeld voor iedereen die Jezus heeft aangenomen.

Dit artikel is genomen uit het boek Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar, dat de lezer zal inspireren en in vuur en vlam zal zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: ‘Waarom wij Christus moeten prediken DEEL 7’

Tags:
Next Post

Het blijft niet zoals het is