Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 7

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 7

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen?

7) Omdat zonder Hem de wereld en de mens verloren gaat.

‘‘Begrijpt u niet dat het in uw voordeel is als één mens sterft voor het hele volk? Anders gaat het hele volk verloren.’ Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hogepriester van dat jaar werd dit hem door God ingegeven. Hij voorspelde daarmee dat Jezus voor het Joodse volk zou sterven, en niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die over de wereld verspreid zijn.’ – Johannes 11:50-52

Een tijdelijk omhulsel
De mensheid gaat niet verloren, maar is verloren. De Bijbel leert dat de mens al ‘dood’ is in zonden. Dit gaat over de staat van onze ziel. Wij zijn niet het ‘lichaam’, maar wij wonen in dit lichaam. Dit lichaam is ons ‘huisje’ (de Bijbel noemt het na de wedergeboorte ‘Gods tempel’) waarin wij wonen tijdens onze tijd hier op aarde.

Maar wij hebben een ziel en een geest die voor eeuwig leven. Of onze ziel zal voor eeuwig met God zijn, als deze levend is gemaakt door de Heilige Geest vanwege ons geloof in Jezus. Of onze ziel zal voor eeuwig afgescheiden zijn van God, als deze dood blijft in de zonden.

1 Johannes 5:12 zegt:

‘Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’

Het is voor ons moeilijk aan te nemen dat wij levend rondlopen op deze wereld, maar dat onze ziel dood is in zonde. Of dat ons lichaam dood en begraven kan zijn, terwijl onze ziel dan levend in de hemel of hel zal zijn.

Het lichaam is alleen een ‘omhulsel’. We hebben er een paar verschillende woorden voor, bijvoorbeeld: ‘het aardse kleed’. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het lichaam voor tijdelijk gebruik is.

Leven na de dood
De meeste mensen op de wereld geloven instinctief dat er ‘leven is na de dood’. Velen geven er wel een andere invulling aan. Meer mensen geloven in een hemel dan in een hel. Het allereerste punt dat genoemd wordt wanneer de Bijbel over de hel spreekt, is dat je daar voor eeuwig gescheiden bent van God, van Zijn leven, Zijn Licht en Zijn genade.

De Bijbel laat ook duidelijk zien dat het een plaats is waar de ziel niet ophoudt te bestaan, te voelen, te denken en te begrijpen. Het geeft ook duidelijk aan dat het een verschrikkelijke plaats is van eeuwige duisternis, foltering, pijn en verdriet. En de Bijbel liegt niet als het zegt dat er geen ontsnapping mogelijk is als je er eenmaal bent.

De duidelijke boodschap in de Bijbel is dat ieder mens, vanwege de zonden, op weg is naar deze verschrikkelijke plaats. Maar het is niet Gods wens dat wij daar terechtkomen. Vandaar dat Hij een ontsnappingsroute heeft gegeven aan de mens.

Wil je niet naar de hel, dan moet je naam geschreven staan in het ‘levensboek’. Om in dat boek te komen, moet je ook echt tot leven zijn gekomen. Wie met Jezus gestorven is en met Hem is opgestaan, is levend door Hem.

De straf op de zonde
Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft dan in ons. Dit is een werk dat de Heilige Geest in ons doet. De Heilige Geest mag en kan dit in ons bewerken vanwege Gods genade (vergeving). Deze genade kunnen wij ontvangen, omdat Jezus de prijs (boete, bekeuring) voor ons betaald heeft.

De zonde eist namelijk een boete, en dat is de dood. De zonde neemt geen genoegen met enig ander betaalmiddel. Er moet bloed vloeien; er moet iemand sterven. Zonde betekent overtreding. Ieder mens leeft in overtreding en is door die overtreding al schuldig bevonden.

Het enige waar de ziel in overtreding op wacht, is het uitvoeren van het vonnis. Het vonnis zelf is al gegeven: de dood, eeuwig van God afgescheiden zijn. Wij zijn in overtreding en dit is ons van generatie op generatie meegegeven. Elk mens schiet tekort, gemeten aan de standaard van Gods heiligheid. Geen mens kan zeggen dat hij of zij nooit een zonde heeft begaan.

Waarom Jezus kwam
‘Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is het eeuwige leven.’ – 1 Johannes 5:20

Jezus kwam met twee doelen. Het eerste was om ons God te laten zien. Het tweede om ons eeuwig leven te geven. Hij kwam om voor ons te sterven en ons door Zijn dood en opstanding levend te maken voor God. Jezus kwam en opende de weg tot God de Vader.

Sterker nog: Hij is de Weg tot de Vader. De weg is open voor ieder mens om tot God te gaan. Ieder mens is verloren, maar ieder mens is welkom om Jezus aan te nemen. En daarmee vergeving van God  en het eeuwige leven te ontvangen.

Er zijn een paar elementen die samenkomen op dat ene moment van de wedergeboorte. Gods werk is al helemaal volbracht. Het was Zijn werk om te voorzien in een ontsnappingsweg. Maar ook de andere elementen zouden nooit lukken zonder Zijn werk in ons.

Gods reddingsplan is van het begin tot het einde Gods werk. Niemand behalve Hij kan dan ook eer ontvangen voor onze redding. De weg is open, de weg is vrij. Iedereen die wil, mag komen. Wat je huidskleur, achtergrond of nationaliteit ook is. Hoe slecht je ook bent geweest of hoe heilig je ook hebt geleefd. Iedereen mag niet alleen, maar moet komen, als je gered wilt worden voor de eeuwigheid.

Bekering is het werk van de Heilige Geest
Een van die belangrijke elementen bij de wedergeboorte is onze ‘bekering’. Zonder bekering kunnen wij niet opnieuw geboren worden. Bekeren betekent: je afkeren van de weg zonder God en je keren naar de weg van God.

De weg zonder God heeft verschillende namen, onder andere: de weg van de wereld, de weg van het vlees, de weg van zonden, de weg van duisternis, de weg van het ego enz. Dat moet je achter je laten en je moet de weg van God gaan volgen.

De weg van God heeft ook verschillende namen, onder andere: de weg van het leven, de weg van redding, de weg van Christus, de weg van het licht, de weg van ontkoming enz. Om op het kruispunt te komen en je te kunnen keren naar de weg van Gods leven, moet je als eerste ontdekken dat er een andere weg is waarop je kunt wandelen.

Als tweede moet je gaan inzien dat de weg waarop je nu wandelt, een verkeerde weg is. Hiervoor heb je goddelijke openbaring nodig. Met andere woorden: je kunt vanuit jezelf deze dingen nooit ontdekken. Hier werkt de Heilige Geest al in en om ons heen.

De bekering is een resultaat van het werk van de Heilige Geest in ons leven. De bekering zelf is ook het werk van de Heilige Geest in ons. Wij kunnen niet ‘iemand bekeren’ en wij kunnen ons niet eens ‘bekeren’ uit onszelf.

Niet door eigen werken
De Bijbel laat heel duidelijk zien dat wij onmogelijk gered kunnen zijn door onze eigen werken.

‘Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: ‘Vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt.’ Dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden, is volstrekt duidelijk. In de Boeken staat immers ook: ‘De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’ Bij het houden van de wet is het geen kwestie van geloven, maar van doen. ‘Wie de wet houdt, zal daardoor leven,’ staat er geschreven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: ‘Iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt.’’ – Galaten 3:10-13

Natuurlijk moeten wij ons bekeren. Het is als eerste een handeling van onze wil. Het is de Heilige Geest die ons dit verlangen geeft en ons ook helpt om het te doen. Filippenzen 2:13:

‘God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u vraagt. Zo bereikt Hij zijn doel.’

Natuurlijk is het in de macht van de mens om God en Zijn wil en werk te weigeren. Maar Hij blijft ons uitnodigen totdat de tijd vol is. Als wij ons uiteindelijk bekeren, is dit de vrucht van Gods werk in ons.

Deze bekering is onmisbaar om opnieuw geboren te kunnen worden. Hoe komen wij tot het geloof in Jezus? Je raadt het al! Ook deze stap is eerst door God gezet. Het geloof dat je opnieuw geboren laat worden, komt van God.

‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God.’ – Efeziërs 2:8

Een nieuwe levensstijl
Een echte ontmoeting met Jezus, en daarmee een echte wedergeboorte, zal een persoon helemaal veranderen en vernieuwen. Er is dat moment dat wij de rechte en eeuwige weg inslaan: Christus. En dat kan alleen als wij een echte bekering meemaken.

Die bekering is de vrucht of de uitwerking van het feit dat wij een echte openbaring hebben gehad dat Jezus de Christus is. Hij is de Messias, de Redder, onze Verlosser. Nu willen wij God gaan behagen.

Wij willen met Hem wandelen. Dit betekent dat wij als veranderde mensen moeten gaan leven. Niet een show; het moet echt zijn. Wie echt veranderd is, zal ook als een veranderd persoon leven.

Natuurlijk hebben we dan nog veel te leren. God helpt ons om ons denken te vernieuwen, en daarmee ook onze levensstijl. Wij kenden Hem eerst niet; nu leren we Hem kennen. Elke dag dat wij met Hem leven, leren wij Hem beter kennen. Ook zien wij wat er nog niet op Hem lijkt in ons leven. Zo passen wij ons leven aan Zijn wil en geboden aan.

‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:2

De Geest werkt door ons heen
De wereld is verloren en veroordeeld. Christus moet gepredikt worden, zodat zij dit kunnen gaan zien. Ook moet Hij gepredikt worden, zodat zij de kans en gelegenheid krijgen om op de weg van redding te gaan wandelen. De Heilige Geest werkt door onze prediking heen.

Hij trekt mensen en schudt het geweten in hen wakker. Het zaad, dat wij van God gekregen hebben en in hun leven mogen zaaien, maakt Hij levend. Hij overtuigt hen en brengt hen op de knieën om Jezus aan te nemen.

‘Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op jou. Wij smeken jou namens Christus: laat het in orde komen tussen God en jou!’ – 2 Korinthiërs 5:20

Zo werkt de Geest door ons heen om hen die verloren zijn te verzoenen met God. God werkt door ons en Hij werkt in hen. Aan God zij alle eer en glorie!

Dit artikel is genomen uit het boek ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar. Het zal de lezer inspireren en in vuur en vlam zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Lees ook: Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 8′

Tags:
Next Post

De belangrijkheid van het geschreven Woord! DEEL 2