Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 8

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 8

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen? 

8) Omdat er geen beter leven is hier op aarde dan met Hem.

‘De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Het beste leven
Als je sommigen mag geloven, is het leven dat God geeft in Jezus een leven vol van zelfopoffering en geven. Het tegendeel is waar! Jezus zegt in Mattheüs 11:28-30:

‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’

Het volgen van Jezus geeft een fijn en plezierig leven. Het is zo fijn om een kind van God te zijn. We noemen het leven met God een ‘nieuw leven’. En dat is het ook!

Als we zeggen ‘het oude leven’, verwijzen wij naar het leven dat wij hadden zonder God. De Bijbel zegt dat alles nieuw voor ons is en dat wij zelf ook helemaal nieuw zijn. 2 Korinthiërs 5:17 zegt:

‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’

Een nieuwe identiteit
Er is geen beter leven op aarde te leven dan een leven met Jezus. Nummer één omdat wij door Jezus aangenomen zijn als Gods kind. Zijn volbrachte werk heeft ons de toegang gegeven tot God. Dit verandert zo veel voor ons!

‘Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij Zijn gezin.’ – Efeziërs 2:19

Dit is een ingrijpende verandering in ons leven. Het verandert onze identiteit, ons bestaansrecht, onze toekomst, onze autoriteit en onze hele manier van denken en leven. Het is heel belangrijk dat deze waarheid tot ons doordringt.

Je moet gaan ontdekken wat er is gebeurd toen je een kind van God werd en wat voor voorrechten het gebracht heeft. Er zijn namelijk alleen maar voordelen in het volgen van Jezus. Er is alleen maar zegen in het worden van een kind van God.

Natuurlijk zijn er ook valleien waar we doorheen moeten gaan. Maar ik ben zo blij dat ik niet alleen door mijn valleien hoefde te gaan. Ik ben God zo dankbaar dat Hij altijd met mij is geweest, zelfs als ik Hem niet voelde. Want Hij zegt in Jesaja 43:2:

‘Als u door diepe wateren moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.’

En in Klaagliederen 3:22-26:

‘Dankzij de goedheid van de Here zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Mijn ziel beschouwt de Here als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem. De Here is wonderbaarlijk goed voor hen die op Hem wachten, voor wie naar Hem zoeken. Het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de Here.’

Lees bij vernieuwing ook weer eens Psalm 23.

Dankzegging in de vallei
Als ik de levens bestudeer van de Godsmannen en -vrouwen die ons zijn voorgegaan en die ons voorbeeld zijn, dan zie ik dat zij heel veel hebben meegemaakt. Zeker ook veel ellende, pijn en verdriet.

Als ik luister naar hun getuigenis, dan hoor ik niet een hoop gejammer en geklaag. Ik krijg geen stortvloed van tranen over mij heen en hoor geen gevloek en getier. Ik hoor dankzegging en uitingen van blijdschap.

Zij zijn geslagen en gestenigd, uitgescholden, vals beschuldigd, gevangengenomen en vermoord. Maar tijdens al hun avonturen en tijdens al hun donkere momenten vertrouwden zij op de God van hun heil. Denk aan Paulus en Silas, die in gevangenis lofliederen zongen voor God. Denk aan Stefanus, die bad voor degenen die hem stenigden.

Het doel van de vallei
Laten we voor een moment terugkijken. Wat is jou bijgebleven van de tochten door de vallei? De kou en de duisternis? De eenzaamheid en de aanvallen? Nee toch! Het is toch de warme hand van onze Heer en Heiland die wij ons herinneren? Het zijn toch de intieme momenten met Hem?

De troost van de Trooster, de voorziening van de Voorziener, de genezing van de Genezer, de wijsheid van de Wijsheid Zelf, de leiding van de Leidsman, de liefde van Hem die Liefde is. We willen de valleien niet vergeten; we willen de valleien niet missen in het leven. Daar wordt alles weer duidelijk.

Daar stellen wij onze weg opnieuw bij naar de waarheid. Daar ontmoeten wij God in al Zijn volheid en heerlijkheid. Die ontmoeting en ervaring is de hele vallei meer dan waard. Hoe en waar anders zouden wij Hem zo leren kennen?

Voorwaarts met een dankbaar hart
Het advies, de oproep en de opdracht zijn nog altijd dezelfde! Laten we loslaten en doorgaan, en ons vasthouden aan Gods beloften. Voorwaarts! Naar boven! Met een dankbaar hart, met een loflied in onze mond.

We houden ons vast aan de geweldige momenten van Gods tegenwoordigheid tijdens de lange winternachten. We zien uit naar de prachtige zonsopgang. We verwachten Jezus op de horizon van ons leven. En we nemen in bezit wat God voor ons heeft weggelegd.

Satan onder onze voet, terwijl we wandelen op slangen en schorpioenen in Jezus’ naam. Victorie en overwinning door Jezus en de kracht van het kruis. We proclameren dat alle eer en glorie aan Hem toebehoort die zit op de troon voor eeuwig.

Wie wil zich losmaken van alle bagage en voorwaarts gaan? Wie neemt Gods roeping ter harte? Wie gebruikt het verleden om sterker te staan in het heden? Wie staat er op en duwt en stuwt totdat het werk volbracht is? Ben jij het? Laat jij het zijn! Laat God niet door een ander doen wat Hij door jou wil doen!

God zegt dat Hij met ons is in de vallei. Maar ik lees niet dat Hij wil dat wij ons huis bouwen in de vallei. We trekken door de vallei en dat doen wij met Hem aan onze zij. Koning David schrijft het zo mooi in zijn bekende Psalm:

‘De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen! Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.’ – Psalm 23:1-6

Bescherming, vrede, blijdschap en vervulling
Zie je hoe er geen beter leven hier op aarde te leven is dan met Hem? Hij is altijd met ons; Hij zorgt voor ons en Hij zegt ons om niet bang te zijn. Er is veel meer waarvan wij mogen genieten als Zijn kinderen. Wat dacht je van Zijn bescherming? Psalm 91:4:

‘Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander.’

In de wereld zoekt men naar vrede, veiligheid, geluk, blijdschap en vervulling. Natuurlijk is het fijn een mooie auto te hebben en een mooi huis. Goede vrienden en een lieve levenspartner. Gezondheid en kracht. Deze dingen zijn zeker niet onbelangrijk.

De Bijbel laat zien dat God in al deze dingen wil voorzien. Maar het is geen geheim dat deze dingen alleen de mens niet brengen op die plaats van vervulling. Geen mens, dus ook niet die geweldige levenspartner, kan de plaats van God innemen. En al helemaal geen huis of auto.

Zelfs je gezondheid is niet belangrijker dan een goede relatie met God. Als je eenmaal God hebt leren kennen, écht leren kennen, dan is er niets wat Zijn plaats kan innemen.

Eeuwig leven
Ook hebben we een heerlijk vooruitzicht op het leven na de dood.

‘Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam.’ – 1 Korinthiërs 15:52-53

Het eeuwige leven met God in de hemel zal geweldig zijn. Er zullen geen tranen meer zijn, geen zonden en geen dood. Paulus zegt dat het verreweg het beste is om al in de hemel te kunnen zijn. Maar ook in dit leven, hier op aarde in dit lichaam, is er geen beter leven te leven dan een leven in en met Christus.

Daarom moet Christus gepredikt worden! Wij zijn zeker niet egoïstisch. Dat past niet in de nieuwe natuur, het nieuwe leven dat wij leiden met Jezus. Wij willen dat anderen ook van hun zorgen en lasten afkomen.

Jezus zegt in Mattheüs 11:28:

‘Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.’

En in 1 Petrus 5:7 staat:

‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.’

We moeten het de mensen vertellen
Hoe kunnen andere mensen ook genieten van dit heerlijke leven hier op aarde als niemand het hun vertelt? Daarom moeten wij bidden voor onze familieleden, collega’s en buren, voor ons land en de wereld. Daarom moeten wij gebruikmaken van de televisie, de radio, en alle mediatechnieken van vandaag.

Daarom moeten wij de straat op en op de pleinen staan. Daarom moeten wij bij de mensen aanbellen, gelegen en ongelegen, om hen te vertellen dat God de wereld liefheeft en dat zij een beter leven kunnen hebben dan dat ze nu hebben.

Als zij Christus ontvangen, zullen zij een heel nieuw leven van God ontvangen. Vandaar de campagnes en zendingsreizen. Wij zijn bewogen over de nood van onze medemens. De bewogenheid van God voor de mens beweegt ons om eropuit te gaan.

Hij wil een ieder een beter leven geven, nu, hier op aarde. Een leven vol van Zijn liefde en tegenwoordigheid. Hij wil jou, mij en iedereen te drinken geven van het Levende water en het brood dat Leven geeft. Laten we het hun vertellen. Laat ze het zien in de vrede, blijdschap en vervulling die wij gevonden hebben in Christus.

‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. Wie overwinnen, krijgen dit van Mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn.’ – Openbaring 21:6-7

Tags:
Next Post

Devotionals door en voor vrouwen: Alles op zijn tijd!