Studie - Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 9

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 9

Het evangelie van Jezus Christus is vandaag actueler dan ooit. Het is geweldig om te zien hoe het evangelie mensen compleet vernieuwt en verandert. Deze boodschap werkt en wij mogen Gods boodschappers zijn. Waarom moeten wij Christus blijven prediken? En hoe kunnen we dit doen?

9) Omdat het deel is van de identiteit van de Kerk.

‘Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden. Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf. Voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus, die leven geeft.’ – 2 Korinthiërs 2:15-16

De geur van Christus
De Bijbel zegt dat wij, de gelovigen, de wederom geboren kinderen van God, de geur van Christus verspreiden. We zouden misschien beter kunnen zeggen dat God door ons heen de lieflijke geur van Zijn Zoon, Jezus Christus, verspreidt. Een heerlijke geur van leven voor hen die Hem aannemen, en een geur van dood voor hen die Hem afwijzen.

Voor degene die zich opent voor God en aan wie Hij de Zoon kan laten zien, is het een heerlijke geur. Maar degene die zich verhardt voor God en zijn hart sluit voor Hem, zal zich steeds meer irriteren aan de geur (het getuigenis) van Christus.

Christus in ons
Een bloem kan haar geur niet verloochenen en niet verbergen. Het zit ‘erin’. Als wij Jezus ontvangen hebben, dan kunnen wij Hem ook niet verloochenen of verbergen, want Hij zit ‘in’ ons. Zelfs zonder te spreken of preken zullen anderen de geur van Christus ruiken.

Hoe wij praten, of juist niet. Waar we om lachen, of juist niet. Waar we naartoe gaan, of juist niet. Met wie we omgaan, of juist niet. Hoe we anderen zien, of juist niet. Hoe wij de waarheid liefhebben, hoe wij anderen liefhebben, en nog veel andere eigenschappen. Deze eigenschappen zijn het gevolg van Jezus die in ons woont. Hij in ons, wij in Hem en samen in de Vader.


‘Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven ontvangen. Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in Mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie. Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat Mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.’
– Johannes 14:19-21

Het geheim is Christus in ons. Een hele belangrijke Bijbeltekst is Colossenzen 1:27:

‘Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid.’

De Bijbel zegt dat Christus in ons het geheim is van de rijkdom van de heerlijkheid die wij mogen bezitten. Al de heerlijkheid die in de Zoon is, is ook van ons, omdat wij mede-erfgenamen zijn. Dit betekent dat wij deze heerlijkheid in ons hebben wanneer wij Christus in ons hebben. Het is onmogelijk om Gods heerlijkheid in ons te hebben los van Christus.

De geheimen van God
‘U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Wat ik hiervoor in het kort schreef, was tot nog toe onbekend. Maar God heeft het mij duidelijk gemaakt. Daaraan kunt u zien hoe goed ik begrijp wat voor bedoeling God met Christus heeft. Vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven, maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan Zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Het komt hierop neer: door het goede nieuws te geloven, delen niet-Joden in de erfenis van de Joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de Gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus. God heeft mij de taak gegeven dit overal bekend te maken. Dat is een geweldig voorrecht! Ik kan het alleen maar omdat God zo goed is mij er steeds weer de kracht voor te geven.’ – Efeziërs 3:2-7

De Bijbel gebruikt het woord ‘geheim’, omdat het voor velen ‘verborgen’ is. Zij zien niet en kunnen niet zien dat alles wat zij zoeken en nodig hebben, in Christus is. Hij is de Weg tot God en Gods zegeningen. Zij hebben een eigen idee van wie Hij is of geloven helemaal niet in Hem.


De waarheid blijft voor hen verborgen en onzichtbaar. Niet omdat God het hun niet wil laten zien, maar omdat zij zich ervoor hebben afgesloten. Zij proberen bijvoorbeeld God en Zijn plan verstandelijk te begrijpen, terwijl de Bijbel duidelijk laat zien dat de geheimen van God alleen door goddelijke openbaring, met het geloofsoog gezien kunnen worden.

Het is niet altijd zo dat men zich bewust afsluit voor de waarheid van het evangelie. Jezus waarschuwt ons dat er veel ‘valse christussen’ en misleiders zijn.

Een nieuwe identiteit
De heerlijkheid van God hebben wij als een erfenis ontvangen. Deze erfenis is ons deel geworden door ‘geboorterecht’ en niet door goede werken. Door het bloed van Jezus en door de werking van de Heilige Geest zijn wij opnieuw geboren. Als kinderen van God zijn wij door Zijn genade en roeping aangewezen als erfgenamen.

Natuurlijk ontvang je alleen de erfenis als de erflater gestorven is. Christus is gestorven! Jezus heeft alles ontvangen van de Vader en Hij deelt alles met ons. Wij zijn mede-erfgenamen met Jezus, vrijgekocht door Zijn bloed. Wij zijn aangenomen als kinderen van God.

Christus is in ons komen wonen door de Heilige Geest. Wij hebben een verandering meegemaakt. Het oude leven zonder God is voorbij; wij zijn een nieuwe schepping in en door Jezus Christus. Wij hebben een nieuwe natuur ontvangen, de natuur van Christus.

Toen Hij in ons kwam wonen, kwam Hij met al Gods heerlijkheid en glorie. Wij leven niet vanuit eigen kracht of door eigen goede werken, maar vanuit de erfenis waarop wij door genade recht hebben. Dit betekent dat wij een andere identiteit hebben!

Wij laten niet meer onze oude identiteit zien, maar de identiteit van de nieuwe schepping die wij zijn geworden. Als de mensen alleen onze oude identiteit zien, dan hebben wij geen echte verandering meegemaakt. Als zij Jezus door en in ons zien, dan zien zij onze nieuwe identiteit. Dan kunnen wij met Paulus zeggen: ‘Niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij!’

De nieuwe identiteit past bij de nieuwe natuur. Wij hebben ook een nieuwe identiteit ontvangen. Eerst waren wij zondaren en was de leugen onze vader. Nu zijn wij kinderen van het Licht, van God die onze Vader is.

‘Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig.’ – Romeinen 1:25

‘Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.’ – Efeziërs 5:8

‘Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker.’ – 1 Thessalonicenzen 5:5

De liefde van Christus
Onze nieuwe identiteit laat zich op veel manieren zien. Wij hebben nu de natuur van Christus en deze kenmerkt zich door ware liefde.

‘Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is.’ – 1 Johannes 4:7-13

Hoe kunnen wij een ander meer liefhebben dan hen te brengen in de liefde van God? Jezus ging de hele weg en deed wat voor ons onmogelijk was. Hij deed dit om ons in de liefde van de Vader te brengen. Dit was Zijn doel en intens verlangen: dat Hij in ons zou wonen, wij in Hem en samen in de Vader.

Verspreid de geur van Christus
Het vertellen aan anderen wat het geheim van het evangelie inhoudt, hoort bij onze nieuwe identiteit. Dit is heel logisch, omdat wij niet meer onze eigen oude natuur willen laten zien, maar Christus, die in ons woont. En Jezus heeft maar één verlangen: anderen brengen in de liefdesrelatie met God, de Schepper.

Vandaar dat de prediking van Christus als een hele natuurlijke en normale stroom uit ons moet komen. Het hoort automatisch te gaan, omdat wij niet kunnen verbergen Wie er in ons leeft. Het Licht dat in ons is, straalt vanzelf naar buiten.

De geur van Christus kunnen wij niet tegenhouden. Wij moeten de werken doen van onze Vader in de hemel, zodat anderen een goed beeld krijgen van wie Hij is. Zodat zij verlangend worden om Hem zelf te ontmoeten.

Als je de prediking van Christus uit de Kerk haalt; als je stopt met het vertellen aan anderen dat zij het met God in orde kunnen maken door het geloof in Jezus, wie ben je dan? Wat is dan de identiteit van de Kerk?

Dan wordt ons ‘zelf’, ons ‘ik’. Dan zien we de mens, verpakt in dode religie. Wij willen niet de mens zien, maar de heerlijkheid van de Vader. Als Christus leeft in de Kerk (in ons), dan zal dat zich vertalen in de verkondiging van Gods liefdesplan aan alle mensen.

Kerken die gestopt zijn met de prediking van Christus, hebben de identiteit aangenomen van een mens in zijn oude natuur. Christus is onze identiteit. Wat deed Hij terwijl Hij op aarde was in het vlees? Hij liet ons God de Vader zien.

Hij strekte Zich uit naar jong en oud en wilde hun het juiste beeld geven van de Vader. Hij reisde overal naartoe. In intieme gesprekken en in massabijeenkomsten predikte Hij in liefde over het Koninkrijk van God. Het werk dat Hij deed, is niet te scheiden van wie Hij was.

Hoe zouden wij dit dan wel kunnen doen? Hoe kunnen wij getuigen van Hem die wij niet kennen? Of hoe kunnen wij zwijgen over Hem aan wie wij gelijk zijn geworden? Onmogelijk!

Laten wij daarom God alle vrijheid geven om door ons de geur van Christus te verspreiden.

Dit artikel is genomen uit het boek ‘Waarom wij Christus moeten blijven prediken’ door John T.L. Maasbach. Bij dit boek is ook een werkboek verkrijgbaar. Dit boek zal de lezer inspireren en in vuur en vlam zetten om uit te gaan en Jezus bekend te maken aan alle mensen. Het boek en werkboek zijn hier verkrijgbaar.

Tags:
Vorig artikel

Wallpaper: WONDER 2020

Volgend artikel

Er is hoop!