Boodschap - Wat betekent geloven?

Wat betekent geloven?

Veel mensen worstelen met de vragen: Ben ik gered of niet gered? Ga ik naar de hemel of ga ik niet naar de hemel? Zij kunnen die vragen niet met zekerheid beantwoorden. De kerk zit vol met mensen die geloven, en toch niet gered zijn. Wat betekent het om te geloven?

Er zijn drie stappen tot reddend geloof.

Stap 1: Horen

‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden. Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? … Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.’ – Romeinen 10:13-14,17

De eerste stap tot redding is de boodschap horen. Horen van Gods redding is nodig voordat iemand kan gaan geloven. Dit is waarom ik de boodschap breng over de televisie en jou de waarheid vertel over Gods liefde. Iedereen die kijkt naar onze tv-uitzendingen op Family7 en ook jij die dit artikel leest, hoort het evangelie. De eerste stap is dus al genomen.

Stap 2: Geloven

‘Want als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is en als je met jouw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden.’ Romeinen 10:9

Geloven betekent heel eenvoudig dat je met je verstand de waarheid aanneemt. Dat wil zeggen: je bent er in je denken en in je hart van overtuigd dat iets echt bestaat. Maar geloven is meer dan dat. Geloven heeft te maken met je intellect, je verstandelijk vermogen.

Je kunt alles geloven wat de Bijbel zegt over Jezus Christus, en toch niet gered zijn. De Bijbel zegt namelijk dat demonen ook geloven dat God bestaat. Ze erkennen Jezus zelfs als de Zoon van God. Maar ze hebben zich niet aan Hem onderworpen. Het is niet genoeg om te weten dat God van je houdt en dat Jezus voor je gestorven is. Je moet het geloven.

De vragen die ik u nu ga stellen, kun je alleen maar beantwoorden als je het zelf hebt meegemaakt. Ben je opnieuw geboren? Ben je gered? Heb je Jezus Christus als jouw persoonlijke ­Redder en Verlosser aangenomen? Als je met zekerheid ‘ja’ kunt zeggen, dan hoef je je geen zorgen te maken over stap 1 en 2, over horen en geloven. Maar wat is de belangrijke stap 3?

Stap 3: Vertrouwen
Hoewel geloven en vertrouwen dicht bij elkaar liggen, is er toch een belangrijk verschil. De Bijbel zegt:

‘Daarop bracht hij hen naar buiten en vroeg: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus. Dan zult u gered worden, en al uw huisgenoten ook.– Handelingen 16:30-31

Het antwoord op de vraag: wat moet ik doen om gered te worden? is heel eenvoudig: stel je vertrouwen op de Here Jezus.

Vertrouwen heeft niets te maken met verstandelijk geloven. ­Vertrouwen heeft te maken met je wil. Het eist een beslissing van degenen die het evangelie horen en geloven. Vertrouwen hebben is je vrijwillig overgeven aan Jezus.

De Bijbel zegt:

‘Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.’ – Spreuken 3:5-6

Geef jezelf over aan Jezus
Lieve lezers, op het moment dat je de stap neemt om Jezus te vertrouwen en jezelf vrijwillig aan Hem over te geven, word je gered. Als je deze stap zet, zeg je eigenlijk: ‘Here Jezus, ik vertrouw U mijn leven toe. Ik vertrouw U mijn ziel toe.’ De ziel is het kostbaarste wat een mens bezit.

Wil jij je vandaag overgeven aan jouw hemelse Bruidegom? Als je die stap neemt, zal je voor eeuwig en altijd van Hem zijn en Hij van jou. Hij zal je redden. Hij zal voor je zorgen, in voor- en tegenspoed.

Hij zal je brengen door de dood heen in dat hemelse land, waar geen rouw en geen tranen meer zijn, maar eeuwige blijdschap. Leg vandaag jouw hand in Zijn hand. Hij heeft je geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

Tot slot: wat betekent het om te geloven? Hoor over Gods redding, geloof het en vertrouw op Jezus Christus!

Gebed
Bid met mij mee…

…om vergeving
‘O God, ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik heb Uw vergeving nodig. Wees mij genadig en red mijn ziel. Vergeef al mijn zonden en neem mijn overtredingen weg. Ik heb spijt van mijn fouten. Was mijn geweten schoon. Ik geloof in Jezus Christus, Uw Zoon, die naar de aarde is gekomen om zondaren redden. Ik geloof dat Hij ook voor mij is gekomen. Ik ben het niet waard, maar ik geloof. Ik open mijn hart voor U. Kom nu in mijn hart, Here Jezus. Ik geloof in Uw offer, in Uw bloed, in Uw liefde en in Uw genade. Ik neem U aan als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Neem mij aan als Uw kind. Help mij de weg te gaan die U wilt dat ik zal gaan. In Jezus’ naam. Amen!’

…om een getuige te kunnen zijn
‘Here God, hier ben ik. Ik wil Uw getuige zijn en gebruikt worden als een instrument in Uw hand, tot eer van Uw naam. Ik wil een licht zijn in deze duistere wereld en vertellen over Uw wonderbare liefde aan mijn medemens. Vervul mij nu met Uw Heilige Geest. Vul mij met Uw liefde en Uw bewogenheid, zodat nog velen tot U zullen komen en een nieuw leven zullen ontvangen. Help mij om Uw getuige te zijn. Ik dank U dat U dit alles door mij en in mij zult bewerken. Ik loof en prijs Uw heilige naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Interview Gerie van der Dussen