Wat Nederland vandaag heel hard nodig heeft

Het was in 1958 dat nagenoeg heel Nederland in vuur en vlam stond voor Jezus Christus. Nederland was voor die tijd heel godsdienstig, maar ver van God Zelf afgedreven. De zonde had de overhand. Maar plotseling waaide de Geest van God als een machtige wervelstorm door heel Nederland heen.

WAT NEDERLAND VANDAAG NODIG HEEFT, IS EEN UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST! Zoals ook gebeurde in 1958 op het Malieveld en zoals 2.000 jaar geleden gebeurde op de Pinksterdag in de bovenzaal.

Hoeveel kerken vandaag zijn er niet die zondag na zondag bijna leeg zijn? Hoeveel mensen zijn er niet vandaag in ons land die nog nooit een kerk vanbinnen hebben gezien? Waar is de honger naar geestelijke dingen in ons land? Hoe staat het met de verspreiding van het evangelie?

Waar is de eenvoudige gehoorzaamheid om dienstbaar te willen zijn voor God? Hoeveel gelovigen leven vandaag nog zoals een echte christen hoort te leven? Waar is het zonde- en schuldbesef dat wij vroeger ook zagen? Is dit allemaal verleden tijd? Was dat alleen maar voor vroeger?

‘Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze voorouders ons hebben verteld?’ – Richteren 6:13

Hoe is de geestelijke toestand van ons Nederland vandaag? Hoe sta jij er vandaag geestelijk voor? Miljoenen Nederlanders zijn God vergeten. De zonde neemt in volle snelheid toe. De wereldwijde verkondiging van het evangelie schiet tekort. Ik denk dat er maar één ding hierin verandering kan brengen, namelijk: een machtige uitstorting van de Heilige Geest.

Mijn hart schreeuwt hiernaar! Ik weet dat er gelukkig nog veel echte christenen in Nederland zijn die ook zuchten vanwege de zonde in ons land. Hun hart schreeuwt het ook uit naar de levende God om een massale overtuiging van de Heilige Geest over de zonde in ons land.

Misschien denk je: ja, ik verlang dit ook! Maar tegelijk denk je: Hoe moeten we dit dan ontvangen? Hoe kunnen we zo’n uitstorting van Gods Geest over ons land ontvangen? Hoe kan ik het persoonlijk ontvangen?

Er zijn een aantal voorwaarden, als eerste gebed. Zonder het roepen naar God gebeurt er niets. Maar er is nog een heel belangrijk ding dat wij moeten doen. Hieraan wordt maar al te vaak voorbijgegaan. Hoor wat de profeet Jesaja zegt:

‘Luister! De Here is niet te zwak om u te redden. En Hij is ook niet plotseling doof geworden! Hij hoort u wel als u roept! Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.’ – Jesaja 59:1-2

Hoor je wat God zegt? Het zijn onze zonden die ons scheiden van God, waardoor Hij niet hoort en waardoor Hij Zijn aangezicht voor ons verborgen heeft. En dan gaat het als eerste niet om de zonde van de goddelozen, maar de zonde die er is in de levens van mensen die zich christen noemen. De Bijbel zegt:

‘De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen.’ – 1 Petrus 4:17

Er is een doordringend zondebesef nodig in de Kerk om tot een doorbraak te komen! En dit zondebesef komt voort uit de overtuiging van de Heilige Geest. Van Hem zegt Jezus in Johannes 16:8 dat Hij de wereld overtuigt van zonde, rechtvaardigheid en oordeel.

Denk aan Jona in Ninevé. Hij riep de bevolking van hoog tot laag op tot bekering. Zij luisterden naar het woord van de profeet en Gods oordeel werd afgewend. Vaak lezen we in de Bijbel hoe een land dat zich van God had afgekeerd, naar de afgrond ging. Maar als zij riepen tot God en zich van hun slechte wegen bekeerden, hoorde God en herstelde Hij het land. Hoor vandaag nog altijd de roep van God:

‘Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij heel uw hart. Kom met vasten, tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!’ Ga terug naar de Here, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf. Wie weet of Hij niet op Zijn schreden terugkeert en berouw heeft en u zal zegenen. Misschien zal Hij u zo rijk zegenen dat er voldoende voedsel overblijft om de Here, uw God, net als vroeger koren en wijn te offeren!’ – Joël 2:12-14

Er zijn veel christenen die zonden in hun leven hebben, waarvan ze zich niet bekeerd hebben. Maar er zijn ook zonden waarvan men vaak geen besef heeft. Er is een overtuiging van de Heilige Geest nodig om dit te laten zien. Die zonden moeten beleden worden aan God en men moet zich ervan bekeren.

Als je Gods Woord leest, dan ontdek je dat God het haat wanneer Zijn kinderen afgoden hebben in hun leven. En dit zijn niet alleen de boeddhabeeldjes of het occulte enz. Er zijn nog veel meer afgoden vandaag: het niet willen vergeven, ongeloof, ongehoorzaamheid, jaloezie, gierigheid (God niet geven wat Hem toekomt), het niet willen geven van je tijd, je talenten en je energie. Afgoden zijn alle dingen die we in ons leven hebben die belangrijker zijn geworden dan God en het dienen van Hem.

‘Blaas op de trompet in Sion! Roep een heilige vastentijd uit. Laat een plechtige bijeenkomst houden. Verzamel iedereen, ouderen en jongeren, kinderen en zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid het bruidsvertrek verlaten. Het moet een heilige bijeenkomst zijn. Laat de priesters, de dienaren van de Here, die tussen het volk en het altaar staan, onder tranen bidden: ‘O Here, red uw volk. Geef het niet prijs aan de heidenen, want uw volk is van U. Laat het niet het mikpunt van spot van de heidenen worden. Want zij zouden ons belachelijk maken door te zeggen: ‘Waar is nu hun God?”’ – Joël 2:15-17

De profeet Joël riep alle inwoners van het land bij elkaar. God wil dat wij als christenen onze verschillen opzijzetten en massaal tot God zullen roepen. Dat wij de zonden van ons persoonlijk belijden, maar ook die van ons land. God wil dat wij Hem met ons hele hart zoeken en tot Hem roepen om een geestelijke herleving in ons land.

Roepen wij net als Joël tot God? Pleiten wij bij God voor ons gezin, onze familie, onze vrienden, onze collega’s, ja, voor heel ons land? Bidden wij voor ons koningshuis en voor de regering?

Luister mensen, het vuur dat zo brandde tijdens en na de opwekking van 1958, moet weer zo hard gaan branden. Sta jij al in vuur en vlam? Verwachten wij weer een geweldige opwekking in ons land? Luister naar wat we lezen in het boek Joël als antwoord van de Heer op gebed en bekering:

‘Dan zal de Here het opnemen voor Zijn land en medelijden hebben met Zijn volk.’
– Joël 2:18

Als wij aan Zijn voorwaarden voldoen, dan zal God vandaag niet lang op Zich laten wachten. Luister wat er daarna staat:

‘En daarna zal Ik Mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien.’ – Joël 2:28

Gods Woord houdt eeuwig stand, en dit geldt ook voor vandaag! Christenen van Nederland, ga herontdekken wie Jezus is en wat Jezus voor jou gedaan heeft. God is bereid om een opwekking te geven in ons land! Hoelang zullen we Hem nog laten wachten?

De Heilige Geest is vandaag nog even krachtig. Wij hebben die kracht zo nodig! Wij kunnen met al onze geleerdheid, kennis en bekwaamheid geen verandering brengen in Nederland. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Toen Paulus in Efeze kwam en daar christenen ontmoette, vroeg hij hen:

‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?’ – Handelingen 19:2

Ik weet dat er veel oprechte christenen zijn. Toch missen zij het vuur van de Heilige Geest. Als jij zo iemand bent, dan wil ik zeggen dat we zonder de Heilige Geest geen verandering kunnen brengen in ons land. God wil je vullen met Zijn Heilige Geest.

Niet één kind van God kan zonder de kracht van de Heilige Geest. Waarom niet? Omdat je dan werkt in eigen kracht, in de kracht van je vlees. Ons vlees is beperkt in kracht en visie en kan nooit uitwerken wat God wel door Zijn Heilige Geest kan doen.

Weet je waarom ik zo dankbaar ben vandaag? Omdat we vandaag in Nederland weer langzaam die diepe honger en het zoeken naar de levende God en Zijn Heilige Geest zien. Ik geloof dat wij weer op de drempel staan van een nieuwe doorbraak door de kracht van de Heilige Geest.

Misschien voel je je klein en onbekwaam, maar dan mag je weten dat het helemaal niet gaat om onze bekwaamheid. Hij kan veel meer doen met een eenvoudige christen die geloof heeft, dan met iemand die geleerd is, ongelovig en niet afhankelijk is van God.

Misschien heb jij dit verlangen naar een opwekking, maar je hebt zonde in je leven. Als je je vandaag daarvan wilt bekeren, bid dan dit gebed: ‘Vergeef mij, o God. Ik heb gezondigd. Ik ben het eigenlijk niet waard om Uw kind te zijn. Maar ik wil dat U door mij heen gaat werken. Ik verlang naar die opwekking en ik verlang naar de uitstorting van de Heilige Geest!’

Tags:
Next Post

POINT: Het instrument en de virtuoos