Wat Nederland vandaag nodig heeft, is de kracht van de Heilige Geest

Vandaag missen we in Nederland de volle openbaring van de kracht van de Heilige Geest, zoals in de tijd van de apostelen. De reden dat wij deze kracht niet op die manier ervaren, is omdat veel christenen vandaag de kracht van de Heilige Geest niet bezitten.

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig
Veel christenen maken zich zorgen om hun onbekwaamheid, waardoor ze zich niet laten gebruiken door de Heilige Geest. Misschien stotter je, ben je niet rijk of hoog opgeleid. Misschien ben je te nerveus om te zingen of op te treden. Ik weet nog dat ik, toen ik voor het eerst ging prediken, wekenlang vreselijk nerveus was.

We kunnen ons zorgen maken over onze onbekwaamheid. Maar als wij ons laten gebruiken door de Heilige Geest, zal Hij meer vrucht dragen in ons dan in de meest welbespraakte man of vrouw, of in de meest intelligente professor of theoloog. Het is de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest die de overwinning geeft, en niet onze bekwaamheid.

God heeft vandaag mensen nodig die gezalfd en vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Hij zoekt mensen met geloof, zoals de jonge David. Niemand durfde de reus Goliath te naderen, maar David had geloof, een slinger en een paar steentjes. Hij doodde Goliath en bracht Israël de grote overwinning die God hun wilde geven. (Zie 1 Samuël 17:1-58).

God kan niet altijd de mensen gebruiken die veel kennis of talenten hebben. Met kennis kun je een kerk vol krijgen en de mensen bezighouden. Maar met de zalving van de Heilige Geest kun je de mensen die in hun nood roepen om bevrijding, tot vrijheid brengen door Gods kracht.

Met de kracht van de Heilige Geest kunnen we zielen winnen. Hoe onbekwaam we ook zijn; hoe we ook stotteren; hoe we ook stuntelen; hoe nerveus we ook zijn. Als de Heilige Geest je leven mag gebruiken, kan God zielen redden voor de eeuwigheid. Wat wij vandaag nodig hebben, is de kracht van de Heilige Geest!

Waar de kracht van de Heilige Geest ontbreekt, kunnen wel mooie woorden gesproken worden, maar het is dan geen wijsheid van God. Wij moeten een taal gebruiken die de gewone man spreekt en verstaat. Dan kunnen we een licht zijn in de duisternis en kan Gods Geest de mensen overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. (Zie Johannes 16:8).

Zonder de zalving van de Heilige Geest is er geen groot licht zoals Saulus zag op zijn weg naar Damascus. Dit bracht hem tot zondebesef. De Bijbel zegt over zijn bekering:

‘Toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?’ ‘Wie bent U, Here?’ vroeg Saulus. ‘Ik ben Jezus,’ zei de stem, ‘die u zo fanatiek vervolgt.” – Handelingen 9:3-5

Saulus, die daarvoor de christenen vervolgde, veranderde in de apostel Paulus, die veel zielen bij Jezus bracht. De kracht en de openbaring van de Heilige Geest veranderden zijn leven.

De Pinksterdag
Nadat Jezus naar de hemel was teruggegaan, kwamen de discipelen samen in de opperkamer met verschillende mannen en vrouwen. De discipelen waren eenvoudige vissers en niet opgeleid. Samen baden ze God om de belofte van de Heilige Geest.

‘Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:2-4

Ze gingen eropuit om het evangelie te verspreiden. Veel zielen werden gered. Het vuur van de Heilige Geest maakte een weg door al de hindernissen van die tijd. Als je echt de kracht van de Heilige Geest bezit in je leven, zal dat wegen maken door al de problemen.

Werken in het vlees of werken door Gods Geest
Heb jij deze zalving waarover de Bijbel spreekt? Heb jij deze pinksterervaring gehad? Deze kracht is aan jou en mij beloofd. Hoewel we niet zonder Gods kracht kunnen, werken veel christenen toch buiten de kracht van de Heilige Geest om. Ook dominees, predikanten en voorgangers.

Toen de discipelen in eigen kracht de hele nacht gingen vissen, vingen ze niets. Maar toen Jezus hen de volgende dag opdroeg om de netten uit te gooien, vingen ze zó veel vis dat hun netten dreigden te scheuren. Ze moesten zelfs geholpen worden door vissers van een andere boot. (Zie Lucas 5:1-11).

Jezus zegt:

‘Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut.’ – Johannes 6:63

Als je een getuige wilt zijn, dan heb je de kracht van de Heilige Geest nodig. Want het is de Geest van God die levend maakt. Men kan jaren werken in eigen kracht, en dan lukt het niet. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest nodig voor al onze arbeid voor de Heer. Daardoor worden zielen voor eeuwig gered.

Nederland heeft een frisse aanraking van Gods Geest nodig
Is dit de vrucht die wij dragen in ons leven? Komen er mensen tot Jezus door Zijn licht in ons? Zijn wij inderdaad aangedaan met die kracht? Of moet je vandaag eerlijk bekennen: “Ik bezit die kracht niet, daarom zie ik geen vrucht op mijn arbeid.” Heb je die kracht ervaren in je leven? Of teer je misschien nog op die ene aanraking en ervaring van zoveel jaar geleden?

In 1958 stond heel Nederland op z’n kop. Het enige waar de mensen over spraken was: “Jezus komt terug! Heb je het al gehoord?” Een hele wind van genezing waaide over het veld. Velen werden genezen. Nu heb ik het niet over genezingen zoals vandaag, die hier en daar plaatsvinden. Prijs de Heer dat die gebeuren, maar dat zijn slechts ‘druppels’.

De kracht in 1958 is voorbij en komt ook niet meer terug. We zoeken een nieuwe, frisse stroom van zegen die over Nederland zal komen. Er zijn vandaag vele christenen ziek in hun lichaam en/of in hun geest. Ik bid dat er weer een golf van genezing door het Lichaam van Christus zal gaan.

Vrucht dragen door Gods Geest
Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan zal je zeker vrucht dragen. Mensen zullen ervaren: “Hij/zij heeft iets speciaals.” Dan hoef je niet eens te praten; men zal het zien door hoe je bent en wat je doet en de blijdschap die je hebt ondanks de moeilijkheden. Door de zalving op je leven zullen mensen zich gaan bekeren en hun zonden aan God belijden.

Toen Petrus vervuld werd met de Heilige Geest, kwamen 3.000 mensen tot Jezus en ze lieten zich dopen. Kort daarvoor had Petrus Jezus drie keer verloochend; vol angst en vrees deed hij net of hij Jezus niet kende. Nu was hij vervuld met de kracht en de zalving van de Heilige Geest, en mensen bekeerden zich tot Christus. Als mensen zich tot God bekeren, is dat het bewijs dat de kracht van de Heilige Geest op en in je is.

Als de mensen zich tot God bekeren onder mijn prediking, is dat door de zalving en de kracht van de Heilige Geest. Zonder de kracht van de Heilige Geest gebeurt er onder mijn prediking niets. Als je vervuld bent met de kracht van de Heilige Geest, zullen mensen zich bekeren als je gaat getuigen, als je voor God gaat zingen, etc.

De kracht van de Heilige Geest maakt het verschil tussen de ene en de andere zanger of prediker. Als mensenharten worden aangeraakt, is dat niet het werk van de prediker, maar het werk van de Heilige Geest binnenin de harten van de mensen die kwamen luisteren. Het is het vuur van de Heilige Geest.

Waar zijn de tranen om de verlorenen?
Waar is vandaag de zielenstrijd van Gods kinderen over degenen die nog niet gered zijn? Waar is dat verontruste geweten van de christenen over familieleden en vrienden die Jezus nog niet kennen? Waar zijn die slapeloze nachten? Waar zijn de tranen  om hen die verloren gaan?

Laat de Heilige Geest ons vandaag vervullen, zodat wij hiermee en hierdoor bezwaard zullen zijn, en zullen bidden: “Heer, er zijn nog zovelen die U niet kennen en die verloren gaan. Gebruik mij als een licht, opdat zij gered mogen worden.” Laten we bidden voor een opwekking in Nederland.

Hoe zeer verlang ik naar een herleving in ons land! Verlang jij ook daarnaar? Bid je ervoor? Nederland mist de volle openbaring van de kracht van de Heilige Geest. Zoals eens de haarvlechten van Simson werden afgeschoren waardoor zijn kracht van hem week, zijn de haren van het hoofd van het Lichaam van Christus afgeschoren.

Eens was Nederland zo gelovig, zo christelijk. Men sprak altijd van ‘christelijk Nederland’, maar dat is helemaal niet meer zo. De ontkerkelijking gaat al 125 jaar door, zeker de laatste 20 jaar. Wie is daar verantwoordelijk voor? Sommigen zeggen dat de mensen zo hard zijn geworden, en geven hen de schuld.

Nee, christenen het is ONZE schuld dat deze kracht van de Heilige Geest gemist wordt in ons land. Als wij waren wát wij zouden moeten zijn, als wij waren wáár we zouden moeten zijn, dan zouden we deze kracht niet missen in ons land.

Ik bid dat al Gods kinderen vervuld zullen worden met de kracht van de Heilige Geest. Dat de zalving in de predikingen in de kerken mag doorklinken. Het is Gods wens dat wij veel vrucht zullen dragen. Wanneer wij vervuld zijn met Gods Geest, zullen vele zielen komen en zich tot Jezus bekeren. Jezus zegt tot al Zijn kinderen:

‘Ga met Mij mee. Dan zal Ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen.’ – Mattheüs 4:19

Tags:
Next Post

NEWGEN MESSAGE: Micha Maasbach