Wie is God?

Veel mensen lopen vandaag rond met vragen over God. Ze vragen zich af wie God is en hoe zij er zeker van kunnen zijn dat Hij bestaat. Het antwoord op deze vragen kunnen wij vinden in de Bijbel.

‘Onze Here is een grote God en Zijn kracht is geweldig groot. Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.’ – Psalm 147:5

Dagelijks hebben wij te maken met het wonder van het leven en het geheim van de dood. De mysterie van het heelal, de prachtige sterrenlucht en de grootsheid van de bergen of de zee. Misschien vraag je je weleens af hoe dit allemaal is ontstaan.

Het enige antwoord hierop is dat al deze dingen het werk zijn van een oppermachtige Schepper. Zoals een horloge een maker heeft, zo heeft ook ons universum een grote Maker en wij noemen Hem God. Maar de vraag: ‘Wie en waar is God?’ blijft bestaan.

Er zijn zo veel gedachten over God. Sommigen zeggen dat Hij niet bestaat. Anderen geloven in God en roepen Hem aan in de moeilijkheden van het leven. Weer anderen zeggen: ‘Leg mij uit wie God is, en misschien zal ik Hem daarna accepteren.’

Misschien hoor jij in deze laatste categorie en wil je weten wie God is. Laten we samen kijken wat de Bijbel over God zegt. God laat Zich op honderden manieren zien in de Bijbel. Zoals een diamant uit veel onderdelen bestaat, zo heeft God ontelbaar veel kenmerken die Hij aan ons heeft laten zien.

In dit artikel bespreken we vier belangrijke kenmerken van God.

1. God is Geest
We lezen in Johannes 4:24 dat Jezus tegen de vrouw bij de put zegt dat ‘God Geest is’. Omdat wij ons geen voorstelling hiervan kunnen maken, is het moeilijk voor ons om te begrijpen wat ‘Geest’ inhoudt. Jezus zegt:

‘Kijk maar eens naar Mijn handen en Mijn voeten. Ik ben het echt. Voel maar, een geest heeft geen vlees en botten en Ik wel, zoals jullie zien.’ – Lucas 24:39

Door dit vers wordt duidelijk gemaakt dat een geest zonder lichaam kan leven. Een geest is niet hetzelfde als een lichaam. Een geest kan niet slijten zoals een lichaam. Doordat God Geest is, is Hij niet beperkt tot een lichaam of een vorm. Hij is niet begrensd door grenzen en is daardoor onmeetbaar.

In de Bijbel lezen wij dat God overal tegelijk is, dat Hij alles kan horen, zien en weten, omdat Hij geen beperkingen heeft zoals wij. Wij beperken God, omdat we denken dat Hij geen daden kan doen die wij niet kunnen doen. Maar God heeft geen beperkingen.

Hij luistert naar de gebeden van allen die Hem aanroepen in Jezus’ naam en Hij beantwoordt de gebeden met machtige wonderen. Er is geen grens aan God. Zijn wijsheid kent geen grenzen. Zijn kracht kent geen grenzen. Zijn liefde kent geen grenzen. Zijn genade kent geen grenzen.

Als je geprobeerd hebt God te begrenzen; stop ermee! Probeer Hem en Zijn werken niet te beperken tot een bepaalde plaats of sfeer. Je probeert toch ook niet de oceaan te beperken of de baan van de maan te veranderen, omdat je niet precies snapt hoe het werkt? Dan is het ook niet slim om te proberen de God, die al die wonderen schiep en beheerst, te begrenzen!

Als je begint te beseffen dat God een oneindige, eeuwige en onveranderlijke Geest is, dan zal dit je helpen om God niet te beperken. Je zult zien dat de twijfel over Gods almacht overwonnen wordt en dat God alles kan.

2. God is een Persoon
Een persoon is iemand die voelt, denkt, wenst, verlangt en al de uitingen heeft van een persoonlijkheid. Hier op aarde beperken wij persoonlijkheid tot het lichaam. Maar door de hele Bijbel heen lezen wij: ‘God heeft lief’, ‘God zegt’ en ‘God doet’. Hierdoor zien wij dat God een Persoon is.

Ons verstand is beperkt en kan zich geen persoonlijkheid voorstellen die niet gemanifesteerd wordt door een lichaam. Maar tegelijkertijd weten we dat onze persoonlijkheid niet voor eeuwig omkleed zal worden door ons lichaam. Ergens weten we dat als ons lichaam sterft, onze persoonlijkheid ons lichaam zal verlaten en zal gaan naar de bestemming die ons wacht. Hoewel wij dit weten, is het toch moeilijk voor ons om dit te accepteren.

Het zou een geweldige openbaring zijn als wij allemaal zouden beseffen dat persoonlijkheid niet gebonden is aan een lichaam. God is niet gebonden door een lichaam. Toch is Hij een Persoon. God voelt, denkt, heeft lief, vergeeft en voelt mee met ons lijden en de problemen die wij ervaren.

3. God is heilig en rechtvaardig
De Bijbel zegt dat God niet alleen een Geest en een Persoon is, maar ook dat Hij een heilig en rechtvaardig Wezen is. Van Genesis tot Openbaring laat God Zich zien als een heilig God. Hij is de Allerhoogste, de Enige die perfect is op elk gebied en geen beperking of tekortkoming heeft.

Als mens kunnen wij ons dit niet voorstellen, omdat wij telkens aan onze tekortkomingen en beperkingen worden herinnerd. Hierdoor is het voor ons moeilijk om in te zien hoe geweldig groot Gods heiligheid is.

Als we eens zouden beseffen hoe geweldig groot de kloof is die de ongerechtvaardigde mens scheidt van Gods volmaakte gerechtigheid, dan zou de wereld van de ene op de andere dag veranderen. De Bijbel beschrijft God als licht. Er kan in Hem geen duisternis zijn (1 Johannes 1:5).

Door heel de Bijbel heen lezen wij over de kloof die de onvolmaakte mens scheidt van de volmaakte God. Die kloof bestaat door onze ongerechtigheden. God is te puur, te rein, te heilig om onze ongerechtigheden goed te keuren.

Voordat de zonde het menselijk ras binnenkwam, hadden God en de mens contact met elkaar. Nu is die gemeenschap verbroken, waardoor alle communicatie tussen God en de mens buiten Jezus Christus verloren is gegaan. Alleen door Jezus Christus kan de mens hersteld worden in zijn eenheid met God. De mens is van zichzelf een zondaar en zou voor eeuwig verloren zijn als God Zijn Zoon niet had gestuurd om deze kloof te overbruggen.

In Gods heiligheid vinden we de reden voor de dood van Christus. Zijn heiligheid eiste de zwaarste straf voor de zonde. En Zijn liefde gaf ons Jezus om deze straf te dragen en de mens de mogelijkheid tot redding te bieden.

Omdat onze God een heilige en rechtvaardige God is, stuurde Hij Zijn enige Zoon om het voor ons mogelijk te maken weer bij Hem te komen. Maar als wij deze hulp negeren, dan kunnen wij Hem niet om genade roepen wanneer we de straf krijgen die we verdienen.

4. God is liefde
Veel mensen weten niet wat er bedoeld wordt wanneer de Bijbel zegt dat ‘God Zelf liefde is’ (1 Johannes 4:8). Sommigen denken dat, omdat God liefde is, alles vanzelf in orde komt en dat niemand voor zijn zonden gestraft zal worden.

De realiteit is dat Gods heiligheid eist dat alle zonden gestraft worden. Maar door Gods liefde wordt voorzien in het kruis van Jezus, waardoor de mens vergeving en reiniging kan ontvangen. Het was de liefde van God die Jezus Christus naar het kruis stuurde! Jezus droeg de straf die wij verdienden.

Twijfel nooit aan Gods grote liefde, want die is even onveranderlijk een deel van God Zelf als Zijn heiligheid. Het maakt niet uit hoe zwart je zonden ook zijn; God houdt van je! Als het niet was vanwege de liefde van God, dan zou niemand van ons ooit een kans hebben op eeuwig leven. Maar God Zelf is liefde! En Zijn liefde voor ons duurt eeuwig.

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

De beloften van Gods liefde en vergeving zijn echt en zeker. Niemand kan je de heerlijkheid ervan duidelijk maken, totdat je Zijn liefde aanneemt en die werkelijk ervaart, tot je de ware vrede van God bezit. Je zult God moeten ontvangen door geloof; het geloof in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. En wanneer dat gebeurt, is er geen plaats meer voor twijfel. Je hoeft niet meer te vragen of God wel of niet in je hart is. Je weet het zeker.

Wanneer iemand mij vraagt hoe ik zo zeker kan zijn over wie God is, dan denk ik aan het verhaal van de kleine jongen die eropuit ging met zijn vlieger. Er was veel wind en grote, dikke wolken vulden de lucht. De vlieger ging hoger en hoger en was ten slotte helemaal verborgen boven de wolken.

‘Wat ben je aan het doen?’ vroeg een man aan de jongen. ‘Ik ben aan het vliegeren’, antwoordde hij. Hoe kun je dat zo zeker weten?’ zei de man, ‘je vlieger is onzichtbaar.’ ‘Dat is waar’, zei de jongen. ‘Ik kan hem niet zien, maar zo nu en dan voel ik een trekkende beweging, zodat ik zeker weet dat de vlieger er is!’

Ga niet alleen af op wat een ander zegt over God; vind Hem voor jezelf. Dan zul ook jij, door de wonderbare, verwarmende, trekkende beweging aan de koorden van je hart, zeker weten dat Hij er is.

Lees ook: ‘Bestaat God?’

Tags:
Next Post

De helm van redding!