Boodschap - Wie is God?

Wie is God?

De geschiedenisboeken staan vol met allerlei beschrijvingen van Jezus Christus. Over één ding zijn de meesten het eens: Hij was een uniek persoon. Maar wie is Jezus nu echt?

Jezus in de Bijbel
De wereld is altijd gefascineerd geweest door de vraag hoe Jezus eruit zal hebben gezien. In Afrika zien we een zwarte Jezus; in China heeft Hij Chinese ogen en in Scandinavië wordt Hij afgebeeld met blond haar en felblauwe ogen.

Hoewel Hij in het Midden-Oosten is geboren, weet eigenlijk niemand hoe Jezus er precies heeft uitgezien. Dat is maar goed ook, want dat betekent dat Jezus in elke cultuur en elke natie past. De Bijbel, het Woord van God, schetst ons het beste beeld van Hem.

Het is het beeld van een man die God is. Het statement van Jezus dat Hij de Zoon van God en God Zelf is, is het fundament van het christendom. Men heeft altijd zijn best gedaan om dit fundament onderuit te halen. Maar onze hoop op redding van zonden hangt helemaal af van dit statement.

Wie is Jezus Christus?

Hier zijn zeven karaktereigenschappen:

1. Zijn uniekheid
Het is een feit dat Jezus geleefd heeft. Josephus, de bekende geschiedschrijver, vertelt over Zijn levensloop en Zijn dood. De geschiedenisboeken en encyclopedieën staan vol met beschrijvingen van deze Man uit Nazareth.

Er is over Jezus Christus meer geschreven dan over alle grote mannen der aarde, zoals Alexander de Grote, Julius Caesar, Boeddha, Mohammed, Napoleon enz. In een klein strookje land in het Midden-Oosten, genaamd Israël, heeft Jezus geleefd en onderwezen, en is gestorven en opgestaan. Dit zijn bewezen feiten!

2. Zijn intellect
Geen enkel mens kan tippen aan het scherpzinnige intellect dat Jezus had en heeft. In alle omstandigheden was Hij in staat om de meest intellectuele leiders in Zijn generatie in verwarring te brengen en te overtreffen.

Jezus had drie jaar lang veel ontmoetingen met wijze mensen. Vaak probeerden zij Hem te vangen op Zijn woord en Hem onderuit te halen.

Een voorbeeld is het gesprek dat Jezus had met een paar kerkleiders in Mattheüs 21. Toen Jezus aan het onderwijzen was in de tempel, vroegen ze Hem wie Hem de bevoegdheid had gegeven dit te doen. Hoe kon Hij, een eenvoudige timmerman, de mensen onderwijs geven, zonder dat Hij een theologische school had doorlopen?

Jezus gaf een eenvoudig antwoord:

Dat zal Ik u vertellen, als u Mij eerst antwoord geeft op deze vraag: was Johannes de Doper door God gestuurd of niet?’ – Mattheüs 21:24-25

Johannes de Doper was ook niet door hen aangesteld en hij wees mensen op Jezus.

De kerkleiders overlegden met elkaar en antwoordden ten slotte dat ze het niet wisten. Toen zei Jezus:

‘Dan vertel Ik u ook niet wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen.’ – Mattheüs 21:27

Jezus bezat een mentale behendigheid die de geleerden vandaag nog steeds bezighoudt.

 3. Zijn openhartigheid
Wat de consequenties ook waren, Jezus was altijd openhartig. De kerkelijke leiders van die tijd hielden zich altijd strikt aan de voorgeschreven wetten. Ze hadden bijvoorbeeld de gewoonte om de bekers en de schotels na gebruik grondig schoon te maken. Jezus zei tegen hen:

‘Bijbelgeleerden en Farizeeën! Het ziet er voor u slecht uit! Huichelaars, u maakt de bekers en schotels vanbuiten schoon, maar ziet niet dat ze vanbinnen vol roof en hebzucht zitten. Blinde Farizeeën! Maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden.’ – Mattheüs 23:25-26

Dit geldt ook in deze tijd, want het ware geloof zit vanbinnen en heeft te maken met een persoonlijke toewijding aan God in het hart. In 1 Samuël lezen we dat God zegt:

‘De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.’ – 1 Samuël 16:7

4. Zijn openheid
Jezus had de kundigheid om alle mensen te begrijpen. Daarbij speelde reputatie en status geen rol. Een voorbeeld is het verhaal van zondares met kostbare parfum in Lucas 7. Terwijl Jezus aan het dineren was bij de bekende kerkleider Simon, kwam er een berouwvolle prostituee binnen.


Ze begon de voeten van Jezus te wassen met haar tranen en droogde ze af met haar haren. Daarna goot ze dure parfum over Zijn voeten. Simon keurde dit niet goed, want hij wist dat zij een zondaar was. Maar Jezus zei tegen hem:

‘U hebt niet het gebruik in acht genomen Mijn hoofd met olie te zalven. Maar deze vrouw heeft Mijn voeten gezalfd. Met kostbare olie nog wel. Zij had veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde.’ – Lucas 7:46-47

Jezus ging regelmatig om met de elite, maar altijd kwam Hij op voor de verworpenen van de maatschappij.

5. Zijn vergevende geest
De tegenstanders van Jezus  waren vaak machtig en hardnekkig. Ze bespotten Hem en maakten Hem belachelijk. Ze spanden zelfs samen om Hem te doden. Uiteindelijk lukte het hen om het volk op te jutten om Hem te laten kruisigen.

Terwijl Jezus daar bloedend hing, zei Hij tot Zijn Vader:

‘Vader, vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.’ – Lucas 23:34

Wat een liefde dat Hij onder zulke omstandigheden Zijn vervolgers kon vergeven! De Bijbel zegt:

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

6. Zijn autoriteit
Het beeld van Jezus als een vage en kleurloze man past niet in het beeld dat de Bijbel over Hem schetst. Jezus was sterk en vol van autoriteit. Zelfs degenen die de opdracht kregen om Hem gevangen te nemen, bleven stilstaan om te luisteren naar Zijn woorden. Ze zeiden:

‘Het is zo bijzonder wat die Man zegt. Zoiets hebben wij nog nooit gehoord.’ – Johannes 7:46

Ook staat er:

‘Ieder die Hem had gehoord, stond perplex. Want Hij sprak zo heel anders dan de bijbelgeleerden. Hij wist waar Hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd.’ – Mattheüs 7:28-29

Jezus sprak met autoriteit en leefde naar wat Hij zei.

7. Hij was meer dan een gewone man
Al Zijn karaktereigenschappen laten zien dat Hij uniek was. Jezus was de hoogste manifestatie van God; Hij was God Zelf. De Bijbel zegt over Jezus:

‘In Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.’ – Colossenzen 2:9

‘Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld, Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit.’ – 2 Korinthiërs 5:19

600 jaar vóór Christus had de profeet Jesaja al voorspeld:

‘Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent ‘God met ons’).’ – Jesaja 7:14

De maagdelijke geboorte van Jezus is een essentieel punt. Als Hij namelijk niet uit een maagd was geboren, dan was Jezus, zoals elk ander mens, besmet met de ziekte genaamd zonde, en had Hij nooit de Redder van de wereld kunnen zijn. Maar omdat Jezus geboren is door de Heilige Geest, is Hij de enige mens, na Adam, die voortgebracht is door de hand van de Schepper. De Bijbel noemt Hem daarom ook wel ‘de laatste Adam’. Jezus is heilig, rechtvaardig en zonder zonde. Jezus heeft gezegd:

‘De Vader en Ik zijn één.’ – Johannes 10:30

‘Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gestuurd heeft. Ik ben als licht naar de wereld gekomen om ieder die op Mij vertrouwt uit het donker te halen.’ – Johannes 12:45-46

Wie denk jij dat Jezus is?
Nu je dit allemaal over Jezus hebt gelezen, sta je voor een keuze. Wie denk jij dat Jezus is? Was Hij gewoon een goede man? Was Hij een goede leraar? Was Hij een profeet? Of was Hij een bedrieger? Was Hij een leugenaar?

Of is Hij wie Hij zegt dat Hij is? De Zoon van God, God Zelf, die naar de wereld is gekomen om jouw en mijn zonden op Zich te nemen; om een einde te maken aan de activiteiten van de boze in je leven; om ons te herstellen met God de Schepper. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Ik hoop dat je vandaag de enige juiste conclusie zult trekken en Jezus zult aannemen als je Redder en Verlosser. Laat Hem al je zonden en schuld wegnemen. Hij zal je echte rust, vrede en blijdschap geven!

Gebed
Bid met mij mee…

… voor redding
‘Almachtige God, dank U dat ik als een verloren zondaar bij U mag komen met alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik vraag U: wees mij, zondaar, genadig en vergeef mij dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik geloof in het offer van Uw Zoon, Jezus Christus, die ook voor al mijn zonden stierf aan het kruis van Golgotha. Dank U wel, Here Jezus, dat Uw bloed mij schoonwast van alle zonden. Here, ik open mijn hart nu voor U. Kom en woon voor altijd in mijn hart. Dank U dat U mij hoort en dat ik nu Uw kind mag zijn. Geef mij Uw vrede, Uw blijdschap en Uw rust in mijn hart. Dank U voor Uw liefde en genade. Amen!’

… voor uitkomst
‘Vader in de hemel, ik kom tot U met al mijn problemen. (Vertel Hem je nood.) Ik voel mij zo ellendig en alleen. Ik dank U dat ik met al mijn problemen tot U mag gaan en dat ik mijn hart mag uitstorten bij U. Ik geloof, Here, dat U mij helpt uit al mijn noden en dat ik mag verwachten dat U vandaag een doorbraak zult geven in mijn leven. Ik wil met U een nieuw begin maken. Ik geef op dit moment ál mijn zorgen aan U. Ik hoef ze niet langer te dragen. U zorgt voor mij. Help mij, leid mij en geef mij wijsheid. Dank U, Jezus, dat ik met U meer dan overwinnaar mag zijn. Ik loof Uw grote naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Ik heb een mening. Jij ook?: Hemel en hel