026_nl0417_wie is Jezus

Wie is Jezus?

God stuurde Zijn enige Zoon, Jezus, naar de aarde. Alleen Zijn dood kon de afstand tussen ons en God weer herstellen. 7 zegeningen die jij ontvangt door het offer van Jezus.

Eeuwig leven
Eeuwig leven is VAN JOU.

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ Romeinen 6:23

Redding
Christus droeg JOUW zonden, zodat jij gered mag zijn.

‘Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen.’ 1 Petrus 2:24

Genezing
Goddelijke genezing is VOOR JOU.

‘Als u naar de stem van de Here, uw God, luistert, Hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, zal Ik u niet laten lijden onder de straffen die Ik de Egyptenaren heb gegeven. Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.’ Exodus 15:26

‘U zult alleen de Here, uw God, vereren. Als u dat doet, zal Ik u zegenen met brood en water en de ziekten bij u wegnemen.’Exodus 23:25

‘Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ Jesaja 53:5

Gezondheid
Christus droeg JOUW ziekten, zodat JIJ gezond mag zijn.

‘Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jesaja had gezegd: ‘Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen.’ Mattheüs 8:17

Gezag
JIJ hebt gezag over alle duivelen.
‘Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.’ Lucas 10:19

‘De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe talen spreken,’ Marcus 16:17

Vrije toegang
JIJ hebt het recht te bidden en het antwoord te ontvangen.

‘Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. 14Als jullie Mij iets vragen in mijn naam, zal Ik het doen.’ Johannes 14:13-14

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ Marcus 11:24

‘Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.’ Mattheüs 7:7-11

Voorziening
God belooft in al JOUW noden te voorzien.

‘Gedurende mijn hele, lange leven heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien die door de Here werd verlaten.’ Psalm 37:25

‘Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ Filippenzen 4:19

Tags: