Wonderen: Wie had dat gedacht? DEEL 3

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending (JMWZ) bestaat dit jaar 70 jaar. Johan Maasbach (1918-1997), de oprichter van de JMWZ, heeft talloze wonderen meegemaakt in zijn leven. Ontdek in deze serie hoe God wonderen deed in zijn leven en hoe hij de weg van gehoorzaamheid ging.

Onze gedachten zijn niet altijd Gods gedachten

Nadat ik getrouwd was, hield ik me geruime tijd bezig met evangelisatiewerk in Nederland, hoofdzakelijk in Rotterdam-Zuid. Ik hielp bij openluchtsamenkomsten, bezocht overal bidstonden en leidde de voordienst van samenkomsten. Later begreep ik dat de Here mij in het bijzonder leerde onderworpen te zijn aan hen die Hij boven mij gesteld had.

De natuurlijke mens is van zichzelf geneigd om zich boven een ander te stellen. Een kind van God moet leren wachten totdat de hand van de Here hem verhoogt. Wij denken vaak dat we bekwaam zijn voor de taak waarvoor God ons wil gebruiken. Maar als we door God gebruikt willen worden, moeten we eerst door beproevingen en testen heen, zodat we worden gelouterd als door vuur.

Soms laat de Here ons gaan op wegen die we niet begrijpenOok hebben wij vaak onze eigen ideeën van wat wij willen en hoe wij ergens over denken. Maar wanneer we beseffen wat het betekent om een dienaar te zijn in de gemeente van de levende God, komen we erachter dat we ons werk volgens de ‘blauwdruk’ van onze alwetende, hemelse Architect moeten verrichten.

Soms laat de Here ons gaan op wegen die we niet begrijpen, maar waarvan we door de Geest van God weten dat het Zijn wil is. Zo zal het ook met Jozef geweest zijn, toen hij in de gevangenis zat, en met Paulus, en met vele andere Godsmannen.

Paulus

De zegen die de grote apostel Paulus oogstte op zijn werk, was niet te danken aan zijn intelligentie of aan zijn bekwaamheid, maar aan zijn geloof, gehoorzaamheid, liefde en zelfverloochening. Paulus had zijn eigen idealen en bekwaamheden op het altaar gelegd. Dit schijnt voor veel mensen een moeilijke opdracht te zijn, maar als wij iets in het Koninkrijk van God willen bereiken, dan moeten wij onze geleerdheid, onze eigen visie, ideeën en wijsheid, ons hele leven op het altaar leggen.

De apostel Paulus zegt:

‘Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven.’ – Filippenzen 3:7-9

‘Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven.’ – 2 Korinthiërs 3:5-6

Wat Paulus hier zegt, zijn dingen die we niet op een universiteit of Bijbelschool leren. We leren dit wanneer we wandelen met God.

De weg van gehoorzaamheid

Mozes leerde de weg van gehoorzaamheid in de woestijn. Daar was het dat hij ontdekte dat zijn eigen wil en ‘eigen ik’ niets voorstelde en dat hij God nodig had. Jozef leerde deze weg volgen door de vervolging van zijn broers. David leerde dit op ongeveer dezelfde manier. En zelfs Jezus moest de weg van gehoorzaamheid gaan, zoals staat in Hebreeën:

‘Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen.’ – Hebreeën 5:8-9

Laat niemand het idee krijgen dat evangelist Maasbach tegen universiteiten of Bijbelscholen is. Integendeel! Maar wél wil ik zeggen dat die universiteiten voor God weinig waarde hebben, als een mens niet opnieuw geboren is. Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd door de wetenschap van de mens, maar door geloof, liefde, gehoorzaamheid en zelfverloochening. Hoe bedroevend is het dat er vele godgeleerden zijn die God niet kan gebruiken, omdat zij zich vasthouden aan hun eigen inzichten, leerstellingen en tradities.

Het Koninkrijk van God wordt gebouwd door geloof, liefde, gehoorzaamheid en zelfverloochening.

De zondeval

Sinds de dag dat Adam en Eva zondigden tegen God in de hof van Eden, is de mens niet veel veranderd. De meeste mensen willen van zichzelf graag heilig zijn, maar ze schijnen niet bekend te zijn met hetgeen God zegt dat wij zijn: zondaars! Toen God aan Adam vroeg waarom hij had gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad, antwoordde hij:

‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ – Genesis 3:12

Maar hij was een zondaar, en ook wij hebben gezondigd en zullen goed moeten begrijpen dat wij door de zonde onder de vloek zijn gekomen. Er is maar één weg om onder die vloek uit te komen, en dat is door het offer van Golgotha. Je kan alleen bevrijd worden van die vloek, wanneer je gelooft in het volbrachte werk van Christus. Wanneer je dit gelooft, zul je inzien dat dit alles genade is. Want wij hebben het offer van Jezus niet verdiend, maar door genade ontvangen. Niemand van ons kan zichzelf op de borst slaan en zeggen dat ze redding hebben verdiend. Niemand van ons kan daarvoor worden geëerd. Alleen Jezus mag daarvoor de eer ontvangen.

Overwinnend leven

God kon Mozes gebruiken, omdat hij niet meer stond in eigen krachtMozes bleef niet in de woestijn bij zijn schoonvader Jethro. De woestijn was zijn leerschool geweest en daar werd hij gevormd in de persoon die God kon gebruiken om Israël uit Egypte te leiden. God kon hem gebruiken, omdat hij niet meer stond in eigen kracht, maar in geloof, gehoorzaamheid, liefde en zelfverloochening. Mozes ontving moed om naar de koning van Egypte te gaan, omdat hij het niet van zichzelf verwachtte, maar van God.

Het volk van Israël is niet in de woestijn gebleven. God wilde dat de Israëlieten het land dat Hij hun beloofd had, in bezit zouden nemen. Mozes, een typebeeld van de wet, kon hen daar niet binnenbrengen. Maar Jozua, een typebeeld van Jezus, heeft hen in de rust gebracht, in het beloofde land.

Zoals God de Israëlieten leidde, zo leidt Hij ons vandaag. In ons leven mogen wij God ervaren als een liefdevolle Vader die ons leidt. Hij is betrokken in ons leven en wil een relatie met ons, waardoor Hij ons kan leiden, onderwijzen en ons kan leren welke weg wij moeten gaan. God zegt:

‘Ik, de Here, laat je zien welke weg je moet gaan. Ik geef je raad en houd Mijn oog op je gericht.’ – Psalm 32:8

Wachten is niet stilstaan

Wanneer we in Gods school zijn, dan betekent wachten niet stilzitten en niets doen. Dit is een van de grote listen van de duivel. Velen denken dat zij eerst een of andere bijzondere goddelijke kracht moeten hebben, voordat zij door God gebruikt kunnen worden. Gewoonlijk komt dit voort uit een vorm van hoogmoed. De mens wil groot zijn, terwijl het geheim van ‘groot zijn’ is om eerst klein te zijn. Zo is het tenminste in het Koninkrijk van God.

Het is niet zo vreemd dat deze vorm van hoogmoed de kop opsteekt. De apostelen hadden er ook last van. Zelfs nadat ze drie jaar met Jezus hadden gewandeld, hadden zij nog niet begrepen wat het betekent om de minste te zijn. Jezus demonstreerde echter de les uit het voorbeeld van de voetwassing (Johannes 13).

Sommige christenen denken dat ze moeten wachten, totdat zij een of ander diploma hebben ontvangen om te doen wat God zegt en het goede nieuws bekend te maken. Het is dan ook de duivel die ons vaak wil wijsmaken dat we niets moeten doen. Sommige jongeren die zo dachten, hebben hun jonge krachten verspild en zijn te oud geworden om nog iets te doen. Wij moeten nu actief zijn en nederig van hart, zodat de Here ons meer zal kunnen toevertrouwen, naast hetgeen wij al ontvangen hebben.

Ik was altijd actief bezig, hetzij in openluchtsamenkomsten of deur-aan-deur met christelijke lectuur, in het zondagsschoolwerk of andere evangeliearbeid. En God gebruikte mij terwijl ik in Zijn school van beproeving was.

Lees volgende maand meer over de wonderen die God in het leven van Johan Maasbach deed. Of lees hier over de wonderen die God had gedaan voordat hij in de school van beproeving was.

Tags:
Next Post

De vrouw met de lamp