Studie - 6 stappen naar opwekking

6 stappen naar opwekking

Wat is een opwekking? In een opwekking valt de glorie en genade van God onze menselijkheid binnen. We komen tot de ontdekking dat alle wereldse zaken plotseling geen waarde meer hebben in Gods tegenwoordigheid.

In een opwekking verfijnt en zuivert God eerst Zijn kinderen. Daarna vult Hij hen met Zijn kracht. Dan plaatst Hij in hun hart Zijn liefde en bewogenheid voor de verlorenen, die leven zonder God en zonder hoop in deze wereld.

Normaal begint de opwekking altijd eerst bij Gods volk, en beïnvloedt daarna pas de samenleving. Tijdens echte opwekkingen is er meestal bezoek van engelen. Jonge mensen krijgen visioenen en ouderen dromen dromen. (Zie Joël 2:28). Bij echte opwekkingen ontvangen Gods kinderen de gaven van de Heilige Geest. Men krijgt vrijmoedigheid om te getuigen van de wonderen die God gedaan heeft.

De ‘formule’ van opwekking werd door God gegeven aan koning Salomo (960 v.Chr.):

‘… en Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

Stap 1: Nederigheid
De eerste zonde ooit gepleegd was hoogmoed (trots). Satan zei:

‘Ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden.’ – Jesaja 14:13

Nederigheid is het tegengestelde van hoogmoed. Wij moeten God vragen om vergeving van de hoogmoed in ons leven. In welke vorm deze ook aanwezig is. Opwekkingsgebeden beginnen met het vernederen van onszelf. Daarna geven we onszelf over aan de genade van God en vragen Hem om Zijn vergeving.

Stap 2: Gebed
In Handelingen 12:5b staat:

‘De christenen waren voortdurend bijeen en baden voor hem (Petrus) tot God.’

Het Griekse woord dat vertaald wordt met ‘voortdurend’ betekent letterlijk: ‘doelgericht en met volharding’. Deze gelovigen baden niet doelloos. Ze baden met heel hun zijn, gericht op de bevrijding van Petrus uit de gevangenis.

Bidden zonder ophouden is nodig voor een opwekking. (Zie 1 Thessalonicenzen 5:17; Lucas 18:1, Filippenzen 4:6; Colossenzen 4:2 en Efeziërs 6:18). Als wij echt opwekking willen, moeten wij bidden in wanhopigheid, alsof ons leven ervan afhangt. (Zie Mattheüs 7:7; Jeremia 29:13).

Stap 3: Gods aangezicht zoeken
‘Bidden’ en ‘Gods aangezicht zoeken’ zijn twee verschillende dingen. Bidden is vragen om iets (een petitie indienen). Maar Gods aangezicht zoeken, spreekt over een persoonlijke relatie met God (God kennen en in Zijn tegenwoordigheid staan).

Het volk van God moest door Aäron met de woorden van Numeri 6:24-26 gezegend worden. De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’

God wil dat wij een persoonlijke relatie met Hem zullen hebben, zoals een volwassen zoon of dochter die de Vader KENT. Dat wij leven in Zijn perfecte wil en beginnen te denken en te handelen zoals de Vader. Zodat wij ook verantwoordelijkheid kunnen nemen in het Koninkrijk van de Vader.

God wil dat wij verdergaan dan alleen maar dingen vragen. Hij wil dat wij in constante gemeenschap (‘koinonia’) met Hem zullen zijn. ‘Gods aangezicht zoeken’ is het streven naar en het herstellen van die diepe gemeenschap tussen God en de mens, zoals die er was bij het begin van de schepping van de mens.

Johannes 1:1 zegt: ‘Het Woord was bij God.’

Het woord ‘bij’ komt van het Griekse woord ‘pros’. Dat betekent letterlijk ‘van aangezicht tot aangezicht’.

Stap 4: Bekering van je zonden
Ons geestelijk leven is als een veld. Als het niet bewerkt wordt, wordt het hard. Eerst gaan we minder het Woord lezen, daarna minder bidden. Dan beginnen we minder naar de diensten te komen. Daarna tolereren we de dingen die we vroeger onvoorwaardelijk zouden afwijzen en die onze geest verdriet zouden doen.

Plotseling worden de dingen van de wereld weer belangrijk in ons leven (geld, bezittingen, vrouwen, enz.) Ons geweten klaagt ons dan ook niet meer aan…

Dit moet natuurlijk verbroken worden. Dit is de manier: Neem pen en papier. Ga op je knieën en vertel de Heer dat je je zonden wilt belijden en om vergeving komt vragen. Neem je tijd hiervoor; haast je niet! Het kan misschien uren of soms zelfs dagen duren. Doe bijvoorbeeld het gebed van de psalmist Psalm 51:12 en Psalm 19:15.


Daarna vraag je aan de Heer (net als de psalmist) om je te doorgronden en te toetsen om te zien of er geen slechte weg bij je is (Psalm 139:23-24). Laat de Heilige Geest van God je overtuigen van je zonden en schrijf ze dan op. Wees heel streng tegenover jezelf. Zoek voor niets een excuus. De bedoeling is dat je je zonden bekent en ze niet meer doet. Dat je genade en vergeving ontvangt, en dan in de tegenwoordigheid van God komt. Haast je niet; neem je tijd!

Gebruik deze toetsstenen:
1. Marcus 12:30. Wij hebben dit gebod allemaal overtreden. Schrijf het dus op!
2. Je hebt je eerste liefde voor God verloren. Je bestudeert het Woord van God niet meer zoals het zou moeten. Schrijf het duidelijk op!
3. Jezus zegt dat als wij bidden, wij eraan moeten denken of iemand iets tegen ons heeft. Denk aan de mensen die je pijn hebben gedaan of je misbruikt hebben. Schrijf hun namen op. Vergeef hen en vraag om vergeving als je haat en bitterheid in je hart hebt toegelaten.

Terwijl wij dan ons leven leven in de tegenwoordigheid van God, vindt er een lopende reiniging van zonden plaats (zie 1 Johannes 1:7b). Als je weer zondigt, beken het dan direct en laat het achter je! (Zie 1 Johannes 1:9: God is trouw en rechtvaardig!)

Stap 5: Eenheid
Mattheüs 18:19 zegt dat God ons álles schenkt als wij bidden in eenheid (eenparig gebed). Ook op de pinksterdag waren alle gelovigen in eenheid op één plaats bij elkaar. (Lees Hebreeën 10:25).

Elke opwekking door de geschiedenis heen vond plaats waar de gelovigen in eenheid op een bepaalde locatie bij elkaar waren. Natuurlijk moet iedereen zijn/haar persoonlijke stille tijd met de Heer hebben. Maar de heerlijkheid van God die wij door een opwekking willen zien en waar we naar verlangen, zal alleen komen wanneer gelovigen samenkomen om te bidden.

Het hoeven niet veel mensen te zijn. Het kunnen er ook maar een paar zijn die een diep verlangen hebben naar persoonlijke heiligheid en een honger naar de almachtige God in Zijn volle glorie. Het belangrijkste is dat zij in eenheid bij elkaar zijn.

Als het gezamenlijke gebed voor opwekking dan begint, is dat het juiste moment om openlijk vergeving te vragen aan hen die je misschien pijn hebt gedaan (beledigd, aanstoot gegeven, enz.). En ook openlijk degenen te vergeven die jou pijn hebben gedaan (of aan wie je je hebt geërgerd).

Wanneer Gods kracht dan neerkomt, verdwijnen alle zaken die ons gescheiden hielden van elkaar, door het licht van Gods glorie. God zei in Genesis 11:6 dat niets onmogelijk zou zijn voor de mensen die één taal spraken en één doel hadden (in eenheid waren). Hoeveel meer kracht kan onze eenheid met elkaar produceren, als het wordt geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest in een opwekking.

Stap 6: Volharding
Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven wachten (volharden) op de belofte van de vervulling met de kracht van de Heilige Geest. Ze moesten wekenlang wachten, maar ze bleven doorzetten in gebed, zoals de Meester hun had gezegd.

Een paar vielen af, omdat ze geen doorzettingsvermogen hadden. Maar diegenen die bleven vasthouden (volharden), kregen ook de belofte.

Hoeveel ‘conditie’ heb jij om te blijven bidden voor de opwekking in ons land? Als God een belofte heeft gegeven, moet je je in volle zekerheid eraan vasthouden. Geloof! God doet altijd wat Hij gezegd en beloofd heeft.

‘Laat de moed niet zakken, want als u de Here trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.’ – Hebreeën 10:35-36

Tags:
Next Post

Met Jezus in de storm