De-nieuw-geboorte

De nieuwe geboorte

In de Bijbel lezen we over de ‘wedergeboorte’. Wat houdt deze nieuwe geboorte in? En waarom moet een mens opnieuw geboren worden?

‘Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ – Johannes 3:3

‘Je moet opnieuw geboren worden.’ Besef jij dat dit het belangrijkste statement is dat ooit is uitgesproken tegen de mens? Waarom moet een mens opnieuw geboren worden? Omdat je zonder dit geen hoop hebt op eeuwig leven in de hemel.

Het werk van God
De wedergeboorte is geen religie of hervorming. Het is het werk van God, waardoor elke zondaar een nieuw leven kan ontvangen. Het is een tweede geboorte, een geestelijke geboorte. De wedergeboorte kan niet met woorden uitgelegd worden. Het is een mysterie, maar tegelijkertijd ook een realiteit.

‘De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de Geest van God nieuw leven krijgt.’ – Johannes 3:8


Jezus zei deze woorden tegen Nikodemus, een goed opgeleide religieuze leider. Hij deed zijn best om de hemel binnen te gaan. Zoals Nikodemus de wind niet kon verklaren, zo kan geen mens de wedergeboorte verklaren. We hoeven niet alle mysteries van God te begrijpen. Als de religieuze Nikodemus opnieuw geboren moest worden, dan geldt dit helemaal voor ons.

Ons houden aan Gods geboden, naar de kerk gaan, religieus zijn, gedoopt zijn, het naleven van een geloofsbelijdenis… Al deze dingen kunnen je niet redden. Bij welke kerkelijke stroming je ook hoort, ‘je moet opnieuw geboren worden’.

Geboren in Gods gezin
Als je mensen vraagt of ze een kind van God zijn, antwoordt men: ‘Ik hoop het’, of: ‘Ik doe mijn best’. Maar je bent geen kind van God omdat je het probeert, maar omdat je in Zijn gezin geboren bent. Zoals het fysieke leven begint bij de geboorte, begint het geestelijke leven op dezelfde manier. Niet door lid te worden van een kerk of door religieus te worden, maar door geboren te worden in Gods gezin.

‘Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren.’ – Johannes 1:13

Deel van de goddelijke natuur
Bij je eerste geboorte word je deel van de natuur van de natuurlijke mens. Wanneer je ‘opnieuw geboren’ wordt, word je deel van een goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). Heb jij al de goddelijke natuur in je?

‘Door jouw geloof in Hem ben je gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.’ – Efeziërs 2:8-9

‘Als je christen wordt, word je vanbinnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

Weet jij ZEKER dat je opnieuw geboren bent? Ben jij een nieuwe schepping geworden?

Hoe je opnieuw geboren kunt worden?
Om opnieuw geboren te worden, moet je aannemen wat God zegt in de Bijbel

1.Hij houdt van jou en wil jou een overvloedig leven geven
‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

2. Jij bent een zondaar, en daardoor van God gescheiden
‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

3. Alleen door het bloed van Jezus wordt de mens vrij van zonde
‘… het bloed van Zijn Zoon Jezus wast ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

4. Jezus Christus is de enige weg naar God
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

‘Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus.’ – 1 Timotheüs 2:5

5.Neem Jezus Christus aan als jouw persoonlijke Redder en Heer
‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen.’ – Openbaring 3:20

Jezus klopt op dit moment op de deur van jouw hart. Hij wil bij jou binnenkomen. Open de deur en bid het gebed:

‘Here Jezus, ik heb spijt van mijn zonden. Ik keer ze op dit moment de rug toe en kijk naar U. Ik vraag U om vergeving. Ik open de deur van mijn hart en neem U aan als mijn Redder en Heer. Neem controle over mijn leven. Dank U dat ik mag geloven dat ik nu Uw kind ben en dat U in mijn hart woont. Amen!’

Tags:
Vorig artikel

Het verhaal van Nita Edwards

Volgend artikel

Kom’s naar de kerk!