De wonderwerkende kracht van het bloed

Het bloed van Jezus is een machtig geestelijk wapen. Wanneer wij dit begrijpen en er bewust van worden, dan zal het geweldige resultaten hebben in ons leven. Het is Gods voorziening voor onze redding, bescherming, kracht en genezing.

Bloed is een mysterieuze substantie. Als we de Bijbel lezen, gaan we meer begrijpen van de vreemde substantie die wij ‘bloed’ noemen. De Bijbel spreekt niet over de wetenschappelijke samenstelling van bloed, maar vertelt ons wel het allerbelangrijkste, namelijk waarom het aanwezig is. In Leviticus 17:11 staat dat het leven van elk levend schepsel in het bloed zit.

In de Bijbel lezen wij dat het leven van God komt. Hij is de Bron van al het leven. Genesis 2:7 zegt dat God de mens vormde. De mens heeft zichzelf niet gemaakt en is ook niet geëvolueerd uit een oerslijmpje of uit een aap.

God is onze Schepper en daarom kent Hij ons helemaal. De Bijbel zegt:

‘U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.’ – Psalm 139:13-16

God schiep de mens uit het stof van de aarde en God blies Zijn levensadem in de neus van de mens. Genesis zegt:

‘Zo werd de mens een levend wezen.’ – Genesis 2:7

Bloed en zonde
Het Woord van God leert ons dat het bloed van de mens vuil is geworden door zonden en ongerechtigheden. De Bijbel zegt:

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Alle mensen hebben bloed (leven) dat vervuild is met zonden. Het bloed van de mens kon alleen gereinigd worden door een donor die ons vuile bloed zou reinigen met Zijn eigen schone, pure en zuivere bloed (leven).

Dit was een groot probleem, want er bestond niemand die kon voldoen aan deze eisen. Totdat Jezus Christus, Gods eigen Zoon, geboren werd. Door het Goddelijk Woord werd de Zoon van God geboren uit een maagd. Jezus was hierdoor geboren met schoon, puur, zuiver en onbevlekt bloed (Goddelijk bloed).

Zodra een christen over het bloed van Jezus Christus praat, zingt of getuigt, dan wordt de duivel wakker en onrustig. Misschien vraag je je af waarom dat zo is. Omdat de duivel de kracht van het reinigende bloed van Jezus Christus kent. Het bloed van Jezus heeft gevloeid op Golgotha en roept tot de Vader: ‘De zonden zijn vergeven! De straf gedragen! De boete betaald!’

Het bloed van Jezus neemt een belangrijke plaats in in het Koninkrijk van God. Zonder het bloed van Jezus kan je niet tot God naderen met dankzegging en aanbidding. Alleen door Jezus’ bloed kunnen wij in Gods tegenwoordigheid komen.

Bloed en offers
Van generatie op generatie werd de belangrijkheid van het bloed in Israël duidelijk gemaakt. Elke Israëliet wist dat het bloed een heel belangrijke plaats innam. Het feit is dat het hele bestaan van het volk van Israël afhankelijk was van het bloed.

Het bloed van een ram nam de plaats in van het bloed van Isaak, Abrahams zoon. God testte Abraham en vroeg hem om Isaak, zijn geliefde zoon, te offeren. Isaak was de zoon van de belofte waar het volk van Israël uit ontstond. Abraham was gehoorzaam en was bereid om Isaak aan God te offeren. Toen God dit zag, lezen we:

‘Op dat moment riep de Engel van de Here uit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Leg het mes weg en laat de jongen ongemoeid,’ zei de Engel. ‘Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.’’ – Genesis 22:11-12

Deze test had te maken met het geloof van Abraham. Want Abraham geloofde dat God zou voorzien. Dat was ook precies wat God deed: Hij voorzag in een ram die Abraham als plaatsvervangend offer kon offeren aan God. Het bloed van de ram nam de plaats in van Isaak.

Later, onder leiding van Mozes, werd het volk opnieuw door bloed bevrijd en gered. De Israëlieten moesten het bloed van een lam op hun deurposten strijken. En God zei:

‘Het bloed aan de deurposten zal voor Mij het teken zijn dat daar Israëlieten zijn. Als Ik het bloed zie, sla Ik dát huis over. Uw eerstgeborenen zullen niet het slachtoffer worden van de straf die Ik Egypte ga opleggen.’ – Exodus 12:13

Alleen het bloed was aanvaardbaar voor God
Alleen Gods genade kan ons behoeden en bewaren voor de vernietigende kracht van de duivel. Gods genade vinden we in het bloed van Jezus. Alleen als wij geloven in het bloed, werkt het als een schild tussen ons en satan met zijn demonen. Daarom zegt Efeziërs 6 dat we het schild van het geloof moeten opheffen en gebruiken tegen de overheden en machten van satan.

Bloed en verzoening
Alles wijst op één woord en dat is: verzoening. Het bloed van Jezus Christus heeft verzoening gebracht tussen God en de mens. Elke poging om het bloed van zijn kracht te beroven, zal mislukken. Waarom? Omdat het bloed van Jezus Christus onbetaalbaar is! Het is zo kostbaar dat we er niet voor kunnen betalen. Want God heeft uit liefde voor ons het bloed van Zijn Zoon laten vloeien (1 Petrus 1:18).

Liefde blijft slechts een woord totdat we er actie aan toevoegen. Het bloed van Jezus blijft ook alleen maar een woord totdat we er iets mee doen. We moeten het bloed van Jezus gebruiken tegen de vijandelijke aanvallen van satan (2 Korinthiërs 10:4-6). Dat kan alleen als ons hart door dat bloed gereinigd is. De Bijbel zegt:

‘Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’ – Openbaring 12:11

Wanneer wij het bloed van Jezus in ons hart aanvaarden en de verlossing door het bloed van Jezus hardop belijden met onze mond, dan zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Daarom zing ik over het bloed, spreek ik over het bloed, pleit ik op het bloed. De duivel haat dit, omdat hij weet welke kracht er is in het bloed van Jezus Christus.

Bloed en de Heilige Geest
Als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, ga dan eens luid zingen, loven, prijzen en bidden. Ga pleiten op het bloed van Jezus Christus. Want het bloed van Jezus maakt de weg vrij voor de Heilige Geest om binnen te komen. Het bloed van Jezus maakt dat bindende geesten moeten loslaten. Demonen en machten van satan moeten zich voor Jezus’ bloed terugtrekken. De Bijbel zegt:

‘Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

Grote wonderen zullen gebeuren als we in het bloed van Jezus geloven en het bloed belijden en gebruiken. Want er is een wonderwerkende kracht in het bloed van het Lam: Jezus Christus, de Zoon van God!

Lees ook: ‘NEWGEN MESSAGE: Francis Celestina’

Tags:
Next Post

Onze belangrijkste opdracht